KA-rundskriv 7/03 av 4. mars 2003

Liturgisk videreutdanning for kantorer (LIV)

Publisert: 07/03/2003
Gjennom et samarbeid mellom KA, MFO, Presteforeningen og NTNU i Trondheim vil det bli tilbud om en tverrfaglig videreutdanning innen liturgi for kantorer og prester fra høsten 2003. EVU-utvalget i KA-sektoren har bidratt med midler for utvikling og gjennomføring av tilbudet. Søknadsfristen er 15. april 2003.
Den norske kirkes Presteforening (PF) har gjennom flere år bygd opp et forholdsvis omfattende profesjonsbasert etter- og videreutdanningstilbud, bl.a. innenfor fag-området liturgi.  Gjennom et samarbeid med MFO og KA har det nå blitt utviklet en tverrfaglig videreutdanning i liturgi (LIV) som tilbys 12 prester og 12 kantorer.  Fagråd for liturgi står ansvarlig for studiet, og 2 kantorer er nå medlemmer i dette fagrådet.  Gjennom et samarbeid med NTNU i Trondheim vil de som gjennom-fører LIV få studiepoeng på Master-nivå.  Utlysing av studietilbudet står på side 2 i dette rundskrivet.

KA har i flere sammenhenger etterlyst flere tverrfaglige studietilbud innen kirkelig sektor.  Arbeid med liturgiske spørsmål inviterer til tverrfaglig samarbeid mellom prest og kantor, og vi tror dette tiltaket kan være et viktig bidrag til økt samarbeid og felles satsing på liturgisk fornyelse og utvikling i lokalmenighetene.  Videre håper KA at det samarbeidet som er etablert gjennom LIV kan bidra til utvikling av flere tverrfaglige etter- og videreutdannings­tilbud for kirkelig tilsatte.

EVU-utvalget i KA-sektoren har bidratt med OK-midler for utvikling og gjennomføring av dette studietilbudet.  KA har også gitt tilsagn om kr 2000 i stipend for inntil 12 kirkemusikere tilsatt i Den norske kirke som deltar på LIV.  MFO vil yte kr 2000 til sine medlemmer som deltar.  Dette innebærer at studieavgiften kan reduseres til ca kr 12 000.  I tillegg har PF/Fagrådet for LIV har anbefalt en egenandel på kr 5 000 for gjennomføring av LIV, bl.a. på bakgrunn av at dette er en kompetansegivende utdanning.  Vi minner om at størrelsen på en slik egenandel avgjøres lokalt i dialog mellom arbeids-giver og arbeidstaker.

Søknadsfristen for LIV er 15. april 2003.  I søknaden skal det følge bekreftelse fra arbeidsgiver om permisjon og økonomisk bidrag for gjennomføring av studiet.

Spørsmål om LIV kan rettes til
KA:      Øystein Dahle Kraft, tlf 23 31 04 46
MFO:   Gunnar Jess, tlf 23 06 21 69
PF:      Ragna Dahlen: tlf 22 93 28 00

Frank Grimstad
adm. dir
 
 
Vedlegg
 
Liturgisk videreutdanning - LIV

Utlysing av tverrfaglig videreutdanningstilbud for kirkemusikere og prester 

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Den norske kirkes Presteforening (PF) har i samarbeid med NTNU i Trondheim utarbeidet et studietilbud i liturgisk videreutdanning (LIV) for prester og kirkemusikere, med oppstart høsten 2003.  Utdanningen går over 2 år, og tilsvarer 3 måneders heltidsstudium.  Kurset søkes tilrettelagt med studiepoeng på mastergradsnivå.
 

Innhold:  Modulen drives av Fagråd for liturgikk og vil inneholde 3 ukerskurs á ca 15 timer undervisning og ca 12,5 timer gruppearbeid og liturgisk praksis.  En av kursukene legges til England.  Det er et pensum på ca 1000 sider litteratur.  Deltakerne skal skrive en prosjektoppgave og etablere responsgrupper i menigheten for å få konstruktiv tilbakemelding på egen liturgisk fremtreden.  Mellom kursukene vil det bli gitt organisert veiledning og evaluering.  Første kursuke i LIV planlegges på Granavolden, Hadeland, fra 5.-10. oktober 2003.  LIV vil strekke seg over to år, med 2. uke på Sarum College, Salisbury i England mars/april 2004 og 3. uke høsten 2004 i Trondheim. 

Mål:  Det nye LIV har som hovedmål å gi dypere innsikt i liturgiske spørsmål og bredere kjennskap til liturgisk praksis for å høyne den faglige standard, fremme egenutviklingen som liturg og kirkemusiker og utvikle deltakernes evne til å styrke menighetens gudstjenestefeiring.  Det er grunn til å understreke at deltakernes kompetanse kan nyttes regionalt, og at det vil bli lagt vekt på deltagelse fra så mange bispedømmer som mulig. 

Målgruppe:  Kurset lyses ut for prester og kirkemusikere, med opptak av 12 deltakere fra hver yrkesgruppe, og forestås i samarbeid mellom Presteforeningen, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og kirkemusikkutdanningen ved NTNU i Trondheim.  Fullført LIV vil gi kompetanse på mastergradsnivå.  Søkere med kantorkompetanse vil bli foretrukket, men tilsvarende kompetanse vil også bli vurdert.  Det åpnes også for at andre instrumentalister og sangere som har kompetanse fra kirkelig sektor også kan søke. 

Økonomi:  Det er bl.a. EVU-midler fra KA-sektoren (OK-trekk) som har gjort det mulig å få i gang dette prosjektet.  Kursavgiften vil bli ca kr 16.000, som betales til PF over 2 budsjettår.  Prisen inkluderer opplegg for undervisning og evaluering, oppholdsutgifter for de tre kursukene og reiseutgifter utenlands.  Utgifter til reiser innenlands kommer i tillegg.  Utgifter til innkjøp av litteratur dekkes av deltakeren selv.  (Det er i tillegg et gebyr på kr 1000,- for de som ikke er medlemmer av PF eller MFO)
KA yter i et stipend på kr 2000 til kirkemusikere tilsatt av menighetsråd/fellesråd.  MFO yter i tillegg et stipend på kr 2000 til sine medlemmer som deltar på kurset. 

Permisjon:  Det forutsettes at studiepermisjon avklares med arbeidsgiver.  Det kreves 3 ukers permisjon for gjennomføring av de obligatoriske kursukene, som inkluderer en tjenestefri helg i eller ved avslutning av kursukene.  I tillegg til kursukene bør det legges til rette for 5 ukers permisjon med sikte på litteraturstudium og refleksjonsnotater / dokumentasjon samt oppgaveskriving knyttet til kursperioden. 

Påmelding/opptak:  For å bli tatt opp som deltaker på LIV må søkeren ha minst 3 års erfaring som prest eller kirkemusiker.  Opptak forutsetter at kurskontrakt undertegnes.  Fagråd for liturgikk behandler opptak av deltakere, som godkjennes av NTNU.  Ved opptak legges det særlig vekt på representasjon av begge yrkesgrupper og kjønn, samt dokumentasjon av personlige forutsetninger og motivasjon.  Kirkemusikere sender søknaden via daglig leder/kirkeverge, som videresender den til PF innen 15. april 2003.  Søknaden skal inneholde anbefaling fra arbeidsgiver, og forhold vedrørende økonomi og permisjon skal være avklart.  Kirkemusikere benytter eget søknadsskjema  for kirkemusikere.  Søknadsskjema og øvrig informasjon om kurset finnes på PFs hjemmeside http://www.prestefor.no, på KAs hjemmesider om kirkekompetanse (http://www.kirkekompetanse.no) eller ved henvendelse til PF på tlf 22 93 28 00.  Deltakerne vil få beskjed i løpet av mai 2003 og må deretter skriftlig bekrefte mottatt plass og undertegne en kurskontrakt. 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone