KA-rundskriv nr. 9/05 av 24. juni 2005

Landsdekkende termografering av kirker

Publisert: 24/06/2005
KA vil gjennomføre en landsdekkende termografering av alle landets kirker i 2005 og 2006. Termografering kan avdekke mulige feilkilder i det elektriske anlegget som kan forårsake brann. Tiltaket vil derfor kunne bidra til mindre risiko for kirkebranner. Utgiftene til felles termografering dekkes av KA. De som har termografert kirker i 2003, 2004 og hittil i 2005 må melde dette til KA, de andre kan vente på ytterligere informasjon.

Over statsbudsjettet for 2005 er det bevilget kr 3 mill kr til sikringstiltak for kirkebygg. Formålet med bevilgningen er å stimulere til tiltak som kan bidra til økt brannsikkerhet i kirkene. Midlene disponeres av KA i samråd med Kultur- og kirkedepartementet.
Etter drøftinger med bl.a. forsikringsfaglige miljø er det fastsatt at midlene i 2005 skal brukes til en landsomfattende termografering av kirkebygg.

Feil i det elektriske anlegget er en av de hyppigste årsakene til brann i kirkebygg. Termografering er en infrarød "fotografering" som avdekker temperaturen på en overflate. Termograferingen viser unormale temperaturavvik der årsaksforholdet bør undersøkes nærmere. På denne måten kan mulige feilkilder som kan forårsake brann avdekkes.
En landsomfattende termografering vil kunne gi en felles og standardisert vurdering av el-sikkerheten i kirkene. Det er hovedtavlene i kirkene som vil bli termografert, dette gir signaler om feil også andre steder i anlegget.
KA vil samtidig gjennomføre et informasjonsarbeid knyttet til mulige brannfarer i det elektriske anlegget. Videre vil vi bidra til informasjon og rådgivning for oppfølging og nødvendige tiltak etter gjennomført termografering. Samlet sett er dette et målrettet tiltak for å redusere risikoen for kirkebranner, noe som bl.a. gir grunnlag for redusert forsikringspremie for alle.

KA tilbyr derfor å dekke alle utgiftene til selve termograferingen for kirker som blir besøkt i 2005 og 2006. Utgifter til eventuelle tiltak på det elektriske anlegget må dekkes på ordinær måte av kirkeeier. KA antar at en rapport som påpeker stor risiko for brann vil kunne bidra til at nødvendige midler blir bevilget. Dette kan igjen gi grunnlag for lavere forsikringspremier.
Termograferingen vil bli gjennomført uavhengig av hvor kirkene er forsikret.

Termografering også i 2006
KA gjennomfører nå i juni 2005 en anbudsrunde for gjennomføring av en landsomfattende termografering av kirkebygg. Vi antar at de avsatte midlene vil kunne dekke utgiftene til termografering av mellom 500 og 1000 kirker i 2005. Vi håper på tilsvarende bevilgning for 2006 slik at samtlige kirker blir termografert i løpet av 2005 og 2006.

Fotografering og kontrollmåling
Kirkene som besøkes vil også bli fotografert på ordinær måte med et digitalkamera. I tillegg blir det foretatt kontrollmåling av noen hovedmål i kirkene. Bilder og mål blir lagt inn som ressursmateriale i kirkebyggdatabasen uten kostnad for lokal kirkeeier.

Forutsetninger for arbeidet
· Målet er at samtlige kirkebygg skal bli termografert i løpet av 2005 og 2006 uten kostnad for kirkeeier - kirkelig fellesråd / menighetsråd.
Kirkeeier må sørge for å tilrettelegge arbeidet for firmaet som inngår avtale med KA om gjennomføring av termograferingen.

· Det er kun godkjente kirker etter § 17 i Kirkeloven som blir tilbudt gratis termografering. Det kan eventuelt inngås avtale med det aktuelle firma om ytterligere termografering av andre kirkelige bygg, f.eks. bygg vigslet til kirkelig bruk, menighetshus mv. Dette må i tilfelle finansieres lokalt.

Termografering foretatt i perioden 2003-2005
Det legges til grunn at kirker som er termografert i 2003, 2004 og 2005 ikke har behov for ny termografering nå.
De som har termografert i 2003, 2004 og 2005 får dekket utgiftene under forutsetning av at arbeidet er utført på godkjent måte av godkjent firma, og at dataene og rapport registreres i KAs Kirkebyggdatabase.
De dette gjelder sender melding til KA pr epost til tor-egil.klokstad@ka.no  med navn på kirkebygg. Dette må skje så raskt som mulig, og senest innen 1. september 2005.
De vil så motta informasjon om bl.a. registrering mv i Kirkebyggdatabasen.
Hvis forutsetingene er oppfylt, vil utgiftene til termografering bli dekket inntil et beløp som tilsvarer kostnadene pr. kirke i den landsdekkende termograferingen

· Kirker der det er utført bygningsmessige endringer, eller endringer i det elektriske anlegget etter at termografering er gjennomført i 2003 og 2004, skal termograferes på nytt.

Utgifter til termografering på grunnlag av avtaler inngått etter 25. juni 2005, blir ikke dekket.

· Kirker som er termografert før 2003 vil bli termografert på nytt.
Utgifter til termografering som er gjort før 2003 vil ikke bli dekket.

· Termografering av kirkene er frivillig, men kirker som ikke er termografert vil på sikt måtte påregne høyere forsikringspremie. Det samme vil gjelde kirker der påviste feil/mangler ikke blir utbedret innen rimelig tid. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt senere.

Igangsetting
Termograferingsarbeidet vil bli igangsatt i løpet av september 2005. Det er ennå ikke fastsatt hvor i landet arbeidet starter. Geografisk gjennomføringsplan vil bli utarbeidet av utførende firma. Gjennomføring av en slik landsdekkende termografering av alle landets kirker krever omfattende planlegging, og vi er i den forbindelse avhengig av god informasjon og tilrettelegging fra aktuelle kirkelig fellesråd/menighetsråd.

Frank Grimstad
Adm. direktør 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone