Kopiering, rettigheter og åndsverk

Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2 har skaperen av et åndsverk, opphavsmannen, opphavsrett til verket. Opphavsretten gir opphavsmannen økonomiske og ideelle rettigheter når verket utnyttes. Opphavsmannen har etter lovens § 2 enerett til å framstille eksemplar av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, enten selv eller gjennom avtale med andre. Utgangspunktet etter åndsverksloven er således at man ikke uten samtykke fra opphavsmannen har adgang til å gjøre tilgjengelig for allmenheten verker uten etter tillatelse fra opphavsmannen.

KA har på vegne av medlemmene inngått sentral avtale om kopiering i Den norske kirke. Avtalen gjør det tillatt for de fellesrådene som har slutter seg til avtalen å kopiere fra beskyttet materiale, inkludert visning med projektor. KA har også i år inngått en sentral avtale med TONO som fellesrådene kan slutte seg for annen musikkfremføring i regi av menighetene enn musikkfremføring under gudstjeneste og musikkandakter. Musikkfremføring under gudstjenester og musikkandakter er allerede betalt for gjennom en sentralavtale mellom staten og TONO.

Powered by Cornerstone