KA-rundskriv 15/04 av 23. august 2004

Tariffrevisjonen pr 01.05.2004 - det anbefalte forslaget vedtatt

Publisert: 23/08/2004
Vi viser til rundskriv nr 14/04 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte forslaget til ny Hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.

Uravstemmingen
223 av KA’s A- medlemmer og 23 av B-medlemmene hadde avgitt stemme innen fristen. 244 stemte ja, 2 nei. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Forhandlingsresultatet er dermed godkjent av partene og kan iverksettes fra de respektive virkningstidspunkter. 

Endringene
Endringene som er avtalt går i sin helhet fram av http://www.ka.no/index.cgi?art=5998. Vi vil i dette rundskrivet presisere ytterligere en del forhold knyttet til tariffoppgjøret og iverksetting av dette. 

Fellesbestemmelsene, kapittel 1
- Partene er enige om å søke å redusere uønsket bruk av deltid, og det er med hjemmel i § 2, pkt 2.3 tatt inn som vedlegg 5 forslag til lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid.
- Lørdags- og søndagstillegget, § 5, pkt 5.2, er hevet fra kr 20 til kr 23 pr arbeidet time. Endringen har virkning fra 01.05.2004. Tilleggslønn, jfr kapittel 3, pkt 3.3, må omregnes i hht dette.
- Pkt 5.5 om delt dagsverk er justert. Den ytre grensen for at bestemmelsen slår inn er endret fra 10 til 9 timer. Øvrig språklig endring i bestemmelsen innebærer ingen realitetsendring av arbeidsgivers styring når det gjelder bruk av delt dagsverk.
- § 12 om ansiennitet er omredigert noe.
- I § 14 er det tatt inn en ny bestemmelse om velferdspermisjoner. Tallene i parentes gjelder for dem som har 6 dagers uke. 

Lønns- og stillingsregulativet i HTA
De strukturelle endringene i lønns- og stillingsbestemmelsene i HTA som ble avtalt i 2002 er videreført i ny tariffperiode. Det er likevel foretatt noen materielle og redaksjonelle justeringer, hvorav de viktigste kommenteres nedenfor: 

Kapittel 3
- Pkt 3.2 om lokal lønnspolitikk er nytt. Pkt 3.2.1 om lokale drøftinger er flyttet fra tidl. kapittel 4, pkt 4.3.0. Det anbefales å innarbeide faste rutiner for avvikling av slike møter. Drøftingene omfatter alle kategorier stillinger.
- Avlønning av virksomhetens øverste leder(e) er nå entydig regulert i pkt 3.4.1. Øverste daglige leder (f.eks kirkeverge, jfr Lov om Den norske kirke § 13, annet ledd) skal plasseres her. Hvem som ut over dette regnes inn som virksomhetens øverste ledere avgjøres av virksomheten selv. Daglig leder/kirkeverge er gitt en egen stillingskode 4950. Listen med øvrige stillingskoder er uttømmende ved rapportering til KAs lønns- og personalregister (LPR), men forhindrer ikke at den enkelte virksomhet benytter lokalt innarbeidede stillingsbenevnelser. En del lederstillinger som tidligere stod i kapittel 4 og 5 er overført til kapittel 3, pkt 3.4.1.
- Tidligere var øverste leder(e), f.eks kirkeverge, plassert med stillingskode i kapittel 4, men ble omfattet av forhandlingsbestemmelsene i kapittel 3. Overflytting til ny stillingskode i kapittel 3 får følgende konsekvens for det generelle tillegget: Ledere som var i kapittel 4 (st.kode 5224) pr 30.04.2004 og som nå overføres til kapittel 3 (st.kode 4950/4955) skal gis det generelle tillegget på kr 6.000 pr 01.05.2004. Dette gjelder kun ved årets oppgjør. For seinere år, skal generelle tillegg ikke gis til disse, all lønn skal inngå i forhandlingene etter pkt 3.4.1.
- Uttrykket «fellestillitsvalgt» i pkt 3.5 (tidl. pkt 3.2) viser til Hovedavtalen § 9-2 a), siste ledd, hvor det er adgang for organisasjonene til å ha felles tillitsvalgtordning. 

Kapittel 4
- Forhandlingsbestemmelsene er innholdsmessig uendret, men flyttet til pkt 4.1, 4.2 og 4.3.
- I pkt 4.6 framkommer alle gjeldende stillingskoder med tilhørende minstelønnssats fordelt på 5 lønnsgrupper, samt et antall fagstillinger/lederstillinger som er unormerte. Partene er enige om å skille ut 5241 Daglig leder i menighet, 5199 Styrer i barnehage og 5242 Ass. styrer i barnehage på egne koder av hensyn til arbeidet med lønns- og personalstatistikk. Dette framgår ikke i uravstemmingsdokumentet, men blir tatt inn i ny HTA.
- Det er opprettet en ny stillingskode 5244 Organist i lønnsgruppe 2. Koden er beregnet på kirkemusikere som ikke har høgskoleutdanning i musikkfag, men likevel har formell kompetanse/ realkompetanse innen kirkemusikk på fagarbeidernivå. Eventuell innplassering i denne koden skjer ved tilsetting, eller i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter pkt 4.1, 4.2 eller 4.3.
- I en merknad til koden 5137 Kirketjener er det regulert at de som har fullført Kirketjenerskolen lønnes etter lønnsgruppe 2.
- Som Vedlegg 1 er tatt inn en komplett liste over stillingskoder med tilhørende rapporteringsbenevnelser for stillinger i kapittel 4. Det er tatt inn rapporteringsbenevnelsen konsulent til stillingskoden 5151 Sekretær, som lønnes i lønnsgruppe 2. Den nye, alternative rapporteringsbenevnelsen berører ikke dem som er tilsatt i stillingskode 5188 Konsulent, som lønnes i lønnsgruppe 3. 

Særskilt om ledere/arbeidsledere
I kapittel 4, pkt 4.5 Innledende merknader er det i underpkt 4 tatt inn sikringsbestemmelser for minstelønn til ledere/arbeidsledere. Dette vil særlig kunne gjelde arbeidsleder/formann på kirkegård og styrer i barnehage. 

    F.eks vil den som leder fagarbeidere ha krav på lønn minst     
    kr  255.100 pr år, de som leder arbeidstakere med     
    høgskoleutdanning vil ha krav på lønn minst kr 293.100 pr år
    (begge i hel stilling, forholdsvis for deltid). 

Sikringsbestemmelsen skal iverksettes fra 01.05.2004. Dersom det er ønskelig med ytterligere lønnsmessig avstand, henvises til forhandlingsbestemmelsene i pkt 4.1 eller 4.3. Unntaket fra dette prinsippet er formulert på samme måte som ved tariffoppgjøret i 2002, og innebærer f.eks at diakon/kantor/ kateket ikke automatisk skal «skyve» daglig leder i menighet lønnsmessig foran seg. For dem som er tilsatt i st.kode 5241 Daglig leder i menighet er det tatt inn en sikringsbestemmelse om minstelønn knyttet til den daglige lederens utdanning. Bestemmelsen har virkning fra 01.05.2004. 

Kapittel 5
Det er ikke gjort materielle endringer i kapittel 5, med unntak av det som er beskrevet under kapittel 3. Evt. overføring til kapittel 5 gjøres etter lokale forhandlinger. Arbeidstaker som var tilsatt pr 30.04.2004 anses å ha rett til å reservere seg mot overføring til nytt kapittel. Det er ikke lenger nødvendig med samtykke fra den sentrale arbeidstakerorganisasjon. 

Iverksetting av ny lønn
Når forhandlingsresultatet nå er godkjent av partene, kan ny lønn utbetales, alt med virkning fra 01.05.2004:
- Alle arbeidstakere i kapittel 4 skal først ha kr 6.000 (pr år i hel stilling). Merk det som er skrevet om øverste leder (Daglig leder/kirkeverge mv) ovenfor under kommentarene til kapittel 3.
- Deretter skal ny minstelønn etter pkt 4.6 gis, dersom dette nivået ikke allerede er nådd. Merk at lønnsgruppe 5 også har sats for dem som har 16 års ansiennitet. Stillinger i kapittel 4 som ikke har regulert minstelønn får kun det generelle tillegget på kr 6.000.
- For ledere/arbeidsledere/daglig ledere i menighet gjelder sikringsbestemmelsene i kapittel 4, pkt 4.5.
- Ny sats for lørdags- og søndagstillegget etter kapittel 1, § 5, pkt 5.2 innarbeides i tilleggslønn, jfr kapittel 3, pkt 3.3.
- Unge arbeidstakere har ny minstelønn, jfr kapittel 4, nytt pkt 4.7.
- De som er tilsatt i stillingskode i kapittel 5 (med førstesiffer 3) får sin lønn i sin helhet regulert ved lokale forhandlinger. Hvis ikke annet er avtalt, tilrår KA at lønnstillegg etter de årlige forhandlingene etter pkt 5.2 gis med virkning fra 1. mai. 

Lokale lønnsforhandlinger
Ved oppgjøret ble det avsatt en pott til lokale forhandlinger etter kapittel 4, pkt 4.1 på 1,2 %. Virkningsdato for lønnsendringer er 01.01.2005, og forhandlingene skal være gjennomført innen 01.11.2004. Nærmere veiledning om disse forhandlingene er gitt i rundskriv nr 16/04. 

Ny Hovedtariffavtale
Ny Hovedtariffavtale vil bli trykket så snart som mulig. Alle KAs medlemmer får tilsendt ett eksemplar, ønskes flere eksemplarer må dette bestilles særskilt. 
Hovedtariffavtalen vil også bli å finne på KAs internettsider http://www.ka.no/index.cgi?res=493

Frank Grimstad
adm. direktør

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone