KA-rundskriv nr. 03/08 av 4. februar 2008

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - enkeltpersoner

Publisert: 04/02/2008
(KA-rundskriv 03/08) Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger for enkeltpersoner i fellesråd/menighetsråd. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke.

Vi ber om at denne informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.

Søknadsfrist: 1. april 2008


Individuelle tilskudd – hvem og hva
Tilskudd ytes til kompetanseutvikling for fellesråds- / menighetsrådsansatte i kirkens undervisningstjeneste.
Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke.

Den ansatte skal ha kirkelig undervisning som hoved-arbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetanseutviklingstiltak, som f.eks. deltakeravgift/kursavgift, reise, opphold eller andre særlige utgifter. En viss egenandel må påregnes.

Ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling og tidligere tildeling fra kateketmidlene vil tillegges en viss vekt ved vurdering av søknader.

Det gis normalt ikke tilskudd til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler, da det følger særskilte midler til etterutdanning med disse stillingene.

Det gis normalt ikke tilskudd til grunnutdanning.

Ved studiereiser tillegges programmets faglige innhold og relevans stor vekt.

Normalt dekkes ikke lønns- / vikarutgifter, men det kan bli gitt støtte til større kompetanseutviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene / vikarutgifter i permisjonstiden.

Krav til søknaden
Søknaden skal skrives på eget søknadsskjema, se vedlegg. Alle punkter skal fylles ut. Ufullstendige
søknader blir ikke behandlet.

Søknaden må være et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling. Det er derfor et krav om at arbeidsgiver eksplisitt anbefaler tiltaket. Søknader som mangler arbeidsgivers anbefaling vil ikke bli behandlet. I tillegg skal bekreftelse på permisjon vedlegges.

Tiltaket skal være relevant for stillingen. Deltakeren skal ha fått permisjon. Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres våren eller høsten 2008.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april 2008.
Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. oktober 2008.

Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Adresse
Alle søknader sendes til KA med kopi til Kateketforening.

Søknaden skal sendes som vedlegg til e-post.
KA: ka@ka.no og Kf: kf@kateket.no

Spørsmål kan rettes til:
- Helene Horsfjord i KA, tlf 23 08 14 31,
e-post: helene.horsfjord@ka.no
OBS! Ikke send søknaden til denne adressen!

- Reidar Kavlie-Borge i Kf, tlf 23 08 16 20,
e-post: kf@kateket.no

Frank Grimstad
Adm. dir.

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone