KA-rundskriv 14/10 av 08.06.2010

Utlysning av midler til stabsturer 2010

Publisert: 15/07/2010
Det sentrale, partssammensatte OU-styret i KA-sektoren utlyser midler til stabsturer. Vennligst les utlysningsteksten grundig. Søknadsfristen er 1. september 2010. Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. september 2011. Informasjon om stipendet er også publisert på OU-styrets nettsted www.ouinfo.no

Vi ber om at denne informasjonen formidles til alle ansatte og deres tillitsvalgte, og minner spesielt om ansatte i deltidsstillinger og ansatte i selvstendige enheter som ligger under deres virksomhet, f.eks barnehager eller gravferdsvirksomhet.
Informasjon om stipendet er også publisert på OU-styrets nettsted www.ouinfo.no


Kriterier for tildeling

1. Stabsturer er turer der hele staben deltar. Studiereiser der de fleste i staben deltar, f.eks daglig leder, prest, kateket og diakon, men ikke kirketjener, renholder og sekretær, er ikke stabsturer i denne sammenhengen, og henvises til ”frie reisestipend for gruppe”.

Som stab regnes alle som arbeider ved samme arbeidsplass, slik at en tur for alle ansatte i en barnehage eller i en gravferdsvirksomhet, der denne er tydelig utskilt fra resten av fellesrådets virksomhet, vil regnes som ”stab”. Grupper av ansatte som arbeider med samme fagområde (f.eks ansatte innen trosopplæring i en menighet) er imidlertid ikke en stab i denne sammenhengen. Hvorvidt ansatte i svært små deltidsstillinger skal delta, vil være et skjønnsspørsmål.

2. Turen skal ha et godt faglig innhold som er meningsfullt for alle deltakere. Program for turen, evt. foreløpig program skal vedlegges. Det faglige innholdet kan gjerne være knyttet til tverrfaglighet eller stabsutvikling. Turer med hovedfokus på sosialt samvær vil ikke tildeles midler.

3. Der staben består av ansatte i begge arbeidsgiverlinjer bør det tilstrebes at alle ansatte er med. Tildelingen dekker imidlertid bare utgifter for menighetsråds/fellesrådsansatte. Hvordan andre deltakeres utgifter skal dekkes, må oppgis under punkt 10. Søknader som mangler slike opplysninger vil ikke prioriteres.

OU-styret har satt av til sammen inntil kr. 100.000 til stabsturer i 2010.

Krav til søknaden:

Søknaden må skrives på vedlagte søknadsskjema og alle opplysninger skal fylles ut.

Vennligst merk følgende:
- ”Budsjett”: Inntekter/finansiering og utgifter skal være like.
- Det forutsettes en egenandel.
- Søknaden skal sendes pr e-post. Det er ikke nødvendig å ettersende underskrevet eksemplar.
- Informasjon om hvordan dere dekker utgifter til deltakere som ikke er ansatt i menighetsråd/fellesråd skal opplyses om under punkt 10.

Det kan søkes midler for tiltak som skal gjennomføres frem til neste utlysning 1. september 2011.
Tiltak som ikke er gjennomført på søkertidspunktet vil prioriteres.

Praktiske opplysninger:

Søknadene vil bli behandlet av OU-styret.
Svar på søknaden sendes til adressen oppgitt under punkt 2.
Til eventuell annen kommunikasjon vil oppgitt e-postadresse/telefonnummer bli brukt.

Søknaden sendes til OU-styrets sekretariat.

Bruk adressen ka@ka.no.

Søknadsfristen er 1. september 2010.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær,

Kjersti Østland Tveit, tlf 23 08 14 34, e-post kjersti.tveit@ka.no.
NB! Ikke send søknader til denne adressen!

Frank Grimstad
administrerende direktør

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone