KA-rundskriv 03/02 av 9. februar 2002

Rapport om lokalt arbeidsmiljøarbeid

Publisert: 09/02/2002
En partssammensatt arbeidsgruppe har sett på hvilke utfordringer som finnes på den kirkelige arbeidsplassen, der arbeidstakere er tilsatt hos to arbeidsgivere: fellesråd/menighetsråd og biskop/bispedømmeråd. Rapporten er vedlagt.

På statlig sektor ble det gjort endringer i Tilpassingsavtalen til Hovedavtalen for preste- og katekettjenesten pr 03.05.2000.
Partene ble da i en fellesmerknad enige om å se på «organiseringen av arbeidsmiljøarbeidet i kirkelig sektor».
I forlengelsen av disse endringene, ble KA av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet invitert til et samarbeid med sikte på å legge bedre til rette for samordning mellom de to arbeidsgivere og de respektive berørte yrkesorganisasjoner når det gjelder det lokale arbeidsmiljøarbeidet.
KUF anbefalte utredning i en partssammensatt arbeidsgruppe i samsvar med fellesmerknaden.

I samråd med arbeidstakerorganisasjonene på KA-området, ble en slik arbeidsgruppe nedsatt. Underveis har arbeidsgruppa også rådført seg med Arbeidstilsynet i noen sentrale spørsmål.

Rapporten fra det partssammensatte arbeidet foreligger nå, og er vedlagt dette rundskrivet.

Vi anbefaler alle fellesråd/menighetsråd om å sette seg inn i rapporten.
Når det gjelder innholdet, vil vi særlig peke på viktigheten av at fellesrådet etablerer faste møtepunkter med prosten for å ta opp løpende arbeidsmiljøspørsmål.
Generelt vil vi minne om arbeidsgivers ansvar for å følge opp forskriften om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, og viser til det hjelpemateriellet som KA har utarbeidet gjennom internkontrollhånd-boka.

Frank Grimstad
direktør 

Vedlegg: Rapport om lokalt arbeidsmiljøarbeid

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone