KA-rundskriv 14/04 av 29. juni 2004

Tariffrevisjonen pr 01.05.2004 - anbefalt forslag til uravstemming

Publisert: 30/06/2004
Partene i KA’s tariffområde ble 24. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2004 - 30.04.2006. Forslaget går nå til uravstemming, med svarfrist 20. august 2004 kl 12. Hele forhandlingsresultatet og stemmeseddel følger som vedlegg til dette rundskrivet.
Forhandlingene
Partene i KAs tariffområde startet forhandlingene 22. april med utveksling av de første krav/tilbud. Det var videre enighet om å avvente videre forhandlinger til oppgjøret i stat og kommune var avklart. Forhandlingene i KA-området har vært konsentrert om tiden fra 15. juni. Forhandlingene ble sluttført 24. juni med enighet om et anbefalt forslag. Forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet. 

Hovedpunkter
Nedenfor kommenteres hovedpunktene i det anbefalte forslaget. Enkeltheter i resultatet kan leses i vedlegget. Etter at uravstemmingen er klar, vil KA informere mer detaljert om iverksetting av resultatet.
Alle endringer skjer pr 01.05.2004, unntatt pott til lokale forhandlinger som har virking 01.01.2005. 

Lønn (årsbeløp i hel stilling)
- Det gis et generelt tillegg til alle stillinger i kapittel 4 på kr 6.000. Tillegget er inkludert i minstelønnssatsene nedenfor (det gis først).
- Minstelønnssatsene for de fem lønnsgruppene i kapittel 4 er hevet slik (for detaljer, se side 16 i vedlegget):
Lønns-
Minstelønn
gruppe
0 år
4 år
8 år
10 år
1
196.000
201.000
211.000
240.000
2
221.800
226.800
231.800
255.000
3
257.900
262.900
267.900
293.000
4
278.600
283.600
288.600
316.000
5
299.200
306.000
315.900
330.000
Merknad:
For tilsatte i lønnsgruppe 5 er minstelønnen kr 340.000 etter 16 år.
- Unge arbeidstakere får justert lønn. 

- Det er avsatt pott til lokale forhandlinger etter kapittel 4, pkt 4.1 (tidl. pkt 4.3.1) på 1,2 % med virkning fra 01.01.2005. Forhandlingene skal gjennomføres innen 1. november 2004. 

Fellesbestemmelsene, kapittel 1 

- Lørdags-/søndagstillegget etter § 5, pkt 5.2 er økt med kr 3 til kr 23 pr time. 

- Justering av bestemmelsen om delt dagsverk, § 5, pkt 5.5. 

- § 12 er omredigert. 

Pensjonsforhold 

For å gjøre pensjonsordningen leverandørnøytrale, er vedtekter for Tjenestepensjonsordningen - TPO - tatt inn som vedlegg til HTA. Det er også gjort mindre endringer i vedtektene for AFP. 

Det er i kapittel 2 kommet inn bestemmelser om kollektivenes størrelse (2.1.8), og om at av lønnsøkninger ved lokale lønnsforhandlinger kan 60% av G regnes med i pensjonsgrunnlaget (2.3.2). 

Lønns- og stillingsregulativet 

Strukturen i kapitlene 3, 4 og 5 er videreført, med noen presiseringer og redaksjonelle endringer. Det er lagt inn en sikringsbestemmelse for avlønning av Daglig leder i menighet i kapittel 4, pkt 4.5.

Midler til kompetanseutvikling 

Partene er enige om å videreføre det sentrale arbeidet med kompetanseutvikling i kirkelig sektor. Det skal trekkes midler inn fra arbeidstakere og arbeidsgivere lokalt i samme omfang som i 2002 og 2003. Halvparten av midlene skal brukes til informasjon og opplæring om arbeidstid og arbeidsplanlegging. 

Oslo
Det er gjort tilpassinger av de særskilte bestemmelsene som gjelder for KAs medlemmer i Oslo. som tidligere fulgte Oslo kommunes tariffavtaler. Problematikken rundt ekstra fridager for barnehager i Oslo er utsatt til særavtaleforhandlingene pr 01.01.2005. 

Økonomi 

Kostnadene ved de enkelte elementene ved oppgjøret er beregnet slik 

Årslønnsramme 2003 - 2004, HTA kap. 4 

Komponent
%
Overheng til 2004
0,6
Antatt lønnsglidning
0,2
Kronetillegg pr 01.05.04
1,5
Minstelønnssatser
pr 01.05.2004
1,2
Fellesbest. pr 01.05.2004
0,1
Sum 2003 - 2004,
ca 3,6

Beregnet brukt av årslønnsramme 2004 - 2005 

Anslag overheng til 2005

1,4

Lokale forhandlinger pr 01.01.2005

1,2

Sum 2004 - 2005,

ca  2,6


I tillegg kommer antatt lønnsglidning. 

Økningene i pensjonskostnadene som følge av oppgjøret er ikke beregnet. 

Styrets anbefaling 

Styret anbefaler medlemmene å godta forhandlingsresultatet ved å stemme JA til forslaget.

Uravstemming - KA’s vedtekter 

I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 4 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen: 

Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. [..] Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. 

Vedlegg med stemmeseddel 

Protokollen fra forhandlingene og det anbefalte forslaget er gjengitt i et eget hefte som følger dette rundskrivet. Ved avstemming må stemmeseddelen på vedleggets siste side benyttes. 

Ny Hovedtariffavtale vil bli trykket så snart som mulig etter fristen for uravstemming. 

Stemmerett og frist 

Det er KAs A- og B-medlemmer som har rett til å avgi stemme, dvs de medlemmene som har avgitt fullmakt til KA i henhold til vedtektene for arbeidsgivervirksomheten § 1.

Siste frist for å avgi stemme er satt til fredag 20. august 2004 kl 12.00.

Stemmeseddelen må fylles ut med medlemmets navn, og undertegnes. Kryss av for om det er A- eller B-medlem som avgir stemme, og for JA eller NEI til det anbefalte forslaget. Stemmeseddelen sendes til KA pr post, eller til telefax nr 23 31 04 50 - ikke med e-post. 

Utbetaling av ny lønn
Det skal ikke utbetales ny lønn før ny HTA er godkjent av partene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemmingen på nett / i rundskriv så snart det foreligger.

Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone