Samarbeid og medbestemmelse i avtaleverket

​​​​​​​Samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen er vesentlige faktorer for et godt arbeidsmiljø. Medbestemmelse er regulert i lov og i våre tariffavtaler, spesielt Hovedavtalen, som regulerer de viktigste plikter og rettigheter for arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Medbestemmelse er fastsatt i Grunnloven §110, annet ledd, der det står: «Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.»

I arbeidsmiljøloven er det i hovedsak to bestemmelser om rett til medvirkning for den enkelte ansatte og medbestemmelse for tillitsvalgte.

Rett til medvirkning for arbeidstaker følger av arbeidsmiljøloven § 4-2 der det er forutsatt at den enkelte arbeidstaker skal kunne medvirke ved utforming av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon, med mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar (§ 4-2 nr 2c).

Når det gjelder medbestemmelse i virksomheter som sysselsetter minst 50 arbeidstakere, har arbeidsmiljøloven i kapittel 8 regler for hvordan arbeidsgiver skal drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med de tillitsvalgte.

I Hovedavtalen på KA-sektoren er medbestemmelse og samarbeid regulert i del B §§7 til 11. Dette gjelder først og fremst bestemmelser om arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter, herunder tillitsvalgtordning, hvilke tilfeller som utløser rett og plikt til informasjon og drøfting for å nevne noe. Her finner man også arbeidstakernes rett til representasjon i arbeidsmiljøutvalget.

De sentrale tariffpartene har i fellesskap laget en veiledning til Hovedavtalen som gjennomgår sentrale begreper og forklarer hvordan Hovedavtalen skal forstås og anvendes på en rekke områder.

Powered by Cornerstone