Riksantikvarens tilskudd til konservering av kirkekunst

Riksantikvaren gir rundt 2 millioner i tilskudd til konservering av kirkekunst årlig. Søknadsfrist 1. november.

Kirkene våre er landets største kunstsamling og inneholder verdifulle objekter fra middelalderen frem til i dag. Det er fellesrådenes oppgave å forvalte og ta vare på denne kunsten. Vedlikehold og reparasjon av kunst i kirkene skal utføres av konservatorer med spesialkompetanse.

Riksantikvaren gir rundt 2 millioner kroner i tilskudd til konservering av kirkekunst. 

Hvem kan søke?

Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker. Det er ikke krav om at kirken er listeført eller fredet. Det kan også søkes tilskudd til konservering kirkekunst som befinner seg i bygg som ikke er kirker etter loven, som for eksempel i gravkapeller.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til konservering og restaurering av maleri, altertavler/alterskap, minnetavler/ epitafier, prekestoler, døpefonter, skulpturer, tekstiler, kirkesølv og annet inventar i kirken. Forprosjekt til reparasjon av glassmalerier vil også vurderes.

Det gis også tilskudd til tilstandsvurdering og forprosjekter på store og kompliserte objekter der det ikke er mulig for konservator å gi et prisoverslag uten nærmere undersøkelser.

Riksantikvaren prioriterer tildeling av tilskudd basert på kunstens verdi, alder og tilstand.

Tilskuddet kan benyttes til å dekke hele kostnaden ved en konservering inkludert reise og opphold for konservator og materialer. Det finnes ikke et maksimalt søknads beløp, men det kan være hensiktsmessig å dele opp større prosjekter i forprosjekt og et/flere hovedprosjekter.

Samme eier kan søke om tilskudd til flere objekter.

Riksantikvaren foretar jevnlig tilstandskontroll av utvalgte kirker. Undersøk om dette gjelder noen av deres eiendommer. Det foreligger da en enkel rapport over kunst og inventar i de aktuelle kirkene, med en klassifisering av tilstandsgrad og råd om konservering.

Dette dekkes ikke:

 • Stillas eller annen tilrettelegging i kirken
 • Oppmaling av arkitekturelementer
 • Retusjering av dekor der en dekorasjonsmaler kan utføre prosjektet
 • Utskiftning av deler.

Tips/krav til søknaden

Det finnes ikke en mal for søknaden, men den kan oversendes på e-post til postmottak@ra.no og må inneholde følgende:

 • Metodebeskrivelse med materialer og metoder for konserveringen. Metodebeskrivelsen kan settes opp i tabellform, som i eksempelet under, og inneholde metodene som anbefales og hvilke materialer som skal brukes (produsent og type materialer) og på hvilke deler av objektet dette skal brukes. For enklere objekter eller mindre omfattende konservering, vil metodebeskrivelsen også kunne være enklere.
 • Informasjon om utførende konservator slik at Riksantikvaren kan gjennomføre en kompetansevurdering. Konservatoren må være medlem av nordisk konservatorforbund avdeling Norge og benytte krediteringen nkf-n. Etterspør alltid dette.
 • Prisoverslag for konserveringen (det holder med et estimat, men det må være laget av en godkjent konservator nkf-n).

Eksempel på metodebeskrivelse

Denne kan være enklere dersom prosjektet tillater det. Ta kontakt med Riksantikvaren dersom du er tvil om hva som er nødvendig i deres tilfelle. Dette eksemplet er fra NIKU oppdragsrapport 49/2015A.

Riksantikvarens tilskudd til konservering av kirkekunst

Kompetansekrav

Konservatorer er spesialisert på ulike materialer. Riksantikvaren krever at det skal brukes konservator som oppfyller følgende kompetansekrav som dokumenteres med CV:

 • Medlemskap i Nordisk konservatorforbund (nkfn). Medlemskap her krever godkjent utdannelse.
 • Tilstrekkelig praktisk erfaring med spesialisering på riktig type materiale.

Saksbehandling

Søknadene vurderes av Riksantikvaren og svar oversendes søker innen 6 uker.

Krav til rapportering

Riksantikvaren stiller krav til dokumentasjon og rapportering.

 • Det skal leveres en konserveringsrapport av utførende konservator.
 • Rapporten skal beskrive bakgrunn og formål med konserveringen, beskrivelse og dokumentasjon av objektet, tilstand/skader og utført konservering. Begrunnelse for valgt konservering skal også beskrives.
 • Rapporten skal gi råd om videre bevaring til eier.
 • Det skal foreligge en liste over metoder og materialer som er brukt (som regel er denne mer omfattende enn listen som legges ved søknad om tilskudd).
 • Dersom det er tatt ut materialprøver skal dette dokumenters.
 • Fotodokumentasjon (før og etter konservering, samt detaljer og underveisfoto) skal levers. Konservator skal også levere dette som filer til Riksantikvarens bildearkiv.
 • KA anbefaler at all dokumentasjon, både foto og rapport, legges inn i Kirkebyggdatabasens inventardel. Dette bør beskrives som en del av konservatorens oppdrag.

Finn riktig fagkompetanse

Her kan du finne informasjon om konservering og lister over konservatorer innenfor ulike spesialiseringer.

Mer informasjon

 • Les mer om temaet hos Riksantikvaren her
 • Kontaktperson hos Riksantikvaren: Henrik Smith (99123180).
Powered by Cornerstone