KA-rundskriv 5/03 av 4. mars 2003

KA subsidierer studieplasser ved videreutdannings-tilbud for tilsatte i menighetsråd/fellesråd

Publisert: 07/03/2003
KA har inngått avtale med 2 faginstitusjoner om å subsidiere studieplasser for ansatte i fellesråd/menighetsråd:

1.      "En kirke for alle", et videreutdanningstilbud om tilrettelegging for mennesker med utviklingshemming i menigheten. Arr;  Rogaland Høgskole (Oslo er kurssted).
2.      PKU-utdanning for diakoner ved Lovisenberg Diakonale sykehus,Oslo.

Vi vil oppfordre arbeidsgivere til å formidle denne informasjonen til aktuelle diakoner, kateketer og prester tilsatt i virksomheten.

1. "En kirke for alle", et videreutdanningstilbud i regi av Rogaland Høgskole.
Dette er et modulbasert videreutdannings­opplegg på 18 + 12 studiepoeng (6 + 4 vekttall) gjennomføres av Rogaland Høgskole i samarbeid med Diakon­hjemmets Høgskole i Oslo. Under­visningen blir lagt opp som to ukesamlinger på Diakonhjemmet.
Den primære målsettingen for studiet er å legge til rette slik at mennesker med psykisk utviklingshemming skal kunne få del i kirkens tro og liv. Ut fra denne målsettingen tar kurset sikte på å heve kirkelig ansattes kompetanse gjennom kunnskapsformidling og utvikling av holdninger og ferdigheter.

Målgruppe: Diakoner, kateketer og prester ansatt i Den norske kirke. Ansatte i organisasjoner kan også søke. Krav til utdanning og bakgrunn: Høgskole/ universitet (minst treårig) og minimum to år relevant yrkeserfaring.

Forelesere: Ansatte ved Rogaland Høgskole og innleide gjesteforelesere.

Kurssted og tid: Diakonhjemmets Høgskole, Oslo, uke 43 i 2003 og uke 17 i 2004.

Pris: Kr. 10.000
Eksamensutlegg, utgifter til litteratur, reise og eventuelt opphold kommer i tillegg.

Påmelding: Til Rogaland Høgskole, tlf. 51799650, e-post: postmottak@rlvphs.no , for tilsending av informasjonsbrosjyre med påmeldingsblankett. 

Påmeldingsfrist: 1. juni 2003. (Opptak etter denne dato dersom det er ledig plass).

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon subsidi­erer inntil 10 studieplasser med kr 3000 for ansatte i menighetsråd/fellesråd som er medlem i KA.

2. Tilbud om PKU-utdanning for diakoner våren 2004
Etter avtale med KA og Presteforeningen kan Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2004 reservere inntil 3 plasser (av totalt 6) til vigslede diakoner i fast stilling på sin PKU-utdanning. Ved hjelp av stipendmidler fra KA og Det norske Diakonforbund (DNDF) kan diakoner som får opptak ved dette studiet kunne delta til sterkt subsidiert pris.

Alle medlemmer i DNDF har fått tilsendt informasjon direkte Opptak forutsetter at arbeidsgiver innvilger permisjon i kursperi-oden, og at dette er avklart før søknads-fristen 1. april  2003.

OM PKU-utdanningen
Kursene retter seg spesielt mot prester, diakoner og andre  kirkelige medarbeidere. Formålet med utdanningen er sjelesorgfaglig fordypning og refleksjon. Utdanningen varer i 11 uker, og består av undervisning i sjelesorg, individuell og gruppeveiledning, gruppearbeid, litteraturstudium og oppgaveskriving. 
Deltakelse i PKU forutsetter at diakonen står i en tjeneste med sjelesørgeriske oppgaver og utfordringer, og at en har yrkesmessig grunnutdanning og erfaring på dette felt før opptak.

Fakta om PKU- utdanning våren 2004 støttet av KA og DNDF:
Sted:   Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Dato:   12. januar - 26. mars 2004
Kursleder: Ledende sykehusprest Kirsti Mosvold, godkjent veileder i PKU. 
Bolig:   Rimelig hybel kan leies på stedet 
Pris:    Kr 12 000 + kr. 1000 som avgift til Presteforeningen.
Støtte:             Diakoner tilsatt av menighetsråd eller fellesråd i Den norske kirke som deltar på dette kurset vil få et stipend på kr 7 500 fra KA for å dekke utgifter til gjennomføring av studiet. Medlemmer av Diakonforbundet vil i tilegg få kr 5 000 i stipend (til sammen kr 12 500)

Søknadsfrist:  1. april 2003.
Godkjent søknadsskjema og nærmere informasjon fås ved henvendelse til Lovisenberg sykehus (v/Kirsti Mosvold, tlf: 2322 5000, e-post: kirsti.mosvold@lds.no) eller Presteforeningen (kursansvarlig).

Søknad, med gyldig søknadsskjema og foreskrevne vedlegg sendes direkte til:
Presteforeningen, Boks 7068 Majorstuen, 0306 Oslo. tlf: 22 93 28 06
e-post: dahlen@prestefor.no

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone