KA-rundskriv 17/04 av 23. august 2004

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2004- 2)

Publisert: 24/08/2004
- regionale midler
Det utlyses regionale midler til kompetanseutvikling for fellesrådsansatte kateketer/menighetspedagoger. Alle regionale aktører, som fellesråd, kirkevergelag, stiftslag i DNKK, bispedømmeråd/biskop osv, kan søke.
Søknadsfristen er 1. oktober 2004. 

Bakgrunn:
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK).

Midlene fordeles på tre ulike formål:
1) Individuelle tilskudd etter søknad fra den enkelte arbeidstaker/arbeidsgiver.
2) Regionale tiltak og
3) Sentrale tiltak.

Regionale midler - hvem og hva:
- Alle regionale aktører, som stiftlag, kirkevergelag, fellesråd, bispedømmeråd/ biskop, og fagmiljø/ faginstitusjoner, kan søke.

- Midlene kan brukes til å dekke f eks bevertning, lokaler, overnatting, sponsing av deltakeravgift og utgifter til kursholder. Det er ønskelig at midlene bidrar til å dekke deltakeres reiseutgifter.

- Søknader som gjelder kompetanseutvikling i forhold til konfirmantarbeid vil prioriteres.

- Tiltakene kan være tverrfaglige eller bare for kateketer/ menighetspedagoger. Tildelte midler kan imidlertid bare dekke utgifter til fellesrådsansatte kateketer/ menighetspedagoger.

Særlig om tverrfaglige tiltak:
Søknaden må vise utgifter pr. deltaker og hvordan utgifter til deltakerne som ikke er kateketer/menighetspedagoger skal dekkes. Vi minner for ordens skyld om at kompetansemidler fra stiftslag i DNKK også er øremerket kateketer/ menighetspedagoger, og ikke kan bidra til å dekke andre deltakeres utgifter. Dette må tas hensyn til i utformingen av budsjettet.

Søknad:
Søknader skal inneholde følgende punkter:
1. Overskrift: "Søknad om regionale midler til kompetanseutvikling for kateketer/menighetspedagoger"
2. Søker, adresse, kontonummer, telefon, evnt. e-postadresse og kontaktperson
3. Samarbeidsparter og tiltakets organisering
4. Målsetting med tiltaket
5. Beskrivelse av tiltaket:
a) Hva går tiltaket ut på?
b) Plan for fremdrift og gjennomføring
6. Tid, sted og varighet
7. Deltakere:
a) Forventet antall deltakere til sammen.
b) Forventet antall deltakende fellesråds-/menighetsrådsansatte kateketer og menighetspedagoger.
8. Budsjett med utgifter og inntekter (finansiering). Sum utgifter og sum inntekter skal være like. Se over for særlige krav til budsjett for tverrfaglige tiltak.
9. Søknadsbeløp
10. Evnt. andre opplysninger
11. Signatur

Søknadsfrist:
Søknadsfristen er 1. oktober 2004.

Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. mars 2005

Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Adresse:
Alle søknader sendes til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post. Bruk adressen ka@ka.no. Postadressen er Karl Johans gt. 35, 0162 Oslo.

Det skal sendes kopi av søknaden til Den norske kirkes kateketforening, Underhaugsvn. 15, 0354 Oslo.

Spørsmål kan rettes til:
Hilde Fylling i KA, tlf 23 31 04 66, e-post: hilde.fylling@ka.no
Jarl Eidjord i DNKK, tlf 22 93 28 20, e-post: dnkk@kateket.no

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone