Rundskriv 4/03 - vedlegg

Tips og råd for søknad om individuelle tilskudd

Publisert: 30/01/2003
Mange lurer på om de kan søke tilskudd, hva de kan søke tilskudd til og hvilke krav som stilles til søknaden. Erfaringsmessig får vi mange ufullstendige søknader. Generelt synes vi at flere burde søke om kompetanseutviklingsmidler. I dette vedlegget har vi samlet noen viktige punkter og noen eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere.

Søknaden
* Søknaden kan skrives av arbeidstaker eller arbeidsgiver. 
Det er mulig å søke om støtte til tiltak som allerede er gjennomført, men det normale er å søke først.
* Søknaden trenger ikke være lang og komplisert, men alle punktene som står i utlysningens informasjon må være med (se rundskrivet).
* De vanligste manglene er:
- mangler anbefaling fra arbeidsgiver, som bl a viser at arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap har funnet at dette er et godt og egnet tiltak.
- mangler en enkel beskrivelse/begrunnelse for hvorfor tiltaket er nyttig for stillingen og virksomheten.
- mangler et enkelt budsjettoppsett som viser både utgifter til tiltaket og hvordan det skal finansieres (inntekter), inkludert evt. egenbetaling fra arbeidstaker og bidrag fra arbeidsgiver.
- mangler søknadsbeløp.
Mangelfulle søknader har mindre mulighet for tildeling.

Samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
Kompetanseutvikling er et sentralt ansvar for både arbeidsgiver og arbeidstaker, uavhengig av tildeling av egne tilskudd, jf. Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.  Det er viktig at begge parter er aktive i arbeidet med kompetanseutvikling.  Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om kompetanseutvikling for undervisningsstillingene er en forutsetning for tildeling av tilskudd.  Derfor krever vi at tiltaket skal være anbefalt av arbeidsgiver.

Søknaden skal inneholde opplysninger om hvordan tiltaket er relevant for stillingen og for virksomheten i følge vedtatte planer. Jo mindre relevant tiltaket er for den lokale virksomheten, jo større andel av utgiftene må arbeidstakeren regne med å betale selv.  Samtidig kan det regnes som viktig for virksomheten at kateketen gjør noe han/hun selv har lyst til.  Hvis tiltaket vil gi arbeidstakeren høyere lønn eller ekstrainntekt, kan det også være rimelig at arbeidstakeren selv dekker en del av utgiftene (f.eks ved fullføring av grunnutdanning for kateket).

Eksempel på budsjettoppsett

Utgifter:

 

Kursavgift

1 900,00

Reise: Fly (billigste alternativ)  Tromsø-Oslo t-r

3 500,00

Reise: Buss Balsfjord-Tromsø t-r

550,00

Opphold (ordnes privat)

 

SUM

5 900,00


Finansiering/inntekter:

 

Egenandel, betalt av arbeidsgiver

1 000,00

Reisestøtte fra lokalt fond

500,00

Tilskudd fra KA

4 400,00

Arbeidsgiver gir permisjon med lønn

 

Arbeidstaker ordner selv opphold

 

SUM

5 900,00

Rapportering
Midlene utbetales ikke før KA har mottatt rapport og regnskap for gjennomføringen av tiltaket.  Fristen for å innsende rapport og regnskap er vanligvis innen utgangen av det aktuelle året.  Midlene utbetales til arbeidsgiver, og vi synes det er naturlig at det er arbeidsgiver som legger ut for tilskuddet i mellomtiden.  Hvis rapport og regnskap ikke blir sendt inn innen fristen, bortfaller tilskuddet.  Det lureste er å gjøre det rett etter at tiltaket er gjennomført.

Rapporten trenger ikke være lang og komplisert, en side kan være nok.  Rapporten skal vise at tiltaket ble gjennomført etter planen og si noe om hvor nyttig tiltaket var.  Hvis tiltaket endres underveis, er det lurt å kontakte KA slik at endringen godkjennes på forhånd.  Det er ikke slik at tilskuddet bortfaller hvis tiltaket viste seg å være kjedelig og uinteressant.  Men det er viktig at vi får ærlig informasjon om hva som var godt og dårlig for å kunne anbefale gode tiltak til andre siden.

I rapporten må det tydelig fremgå hva (tilskudd til kompetansetiltak for kateket) og hvem rapporten gjelder.  Rapporten må inneholde arbeidsgivers adresse og kontonummer.  Bruk alltid referansenummeret fra tildelingsbrevet!

Et regnskapsoppsett skal inneholde oversikt over tiltakets utgifter og inntekter (finansiering).  Det er ikke nødvendig å sende med kvitteringer/ billetter eller kopi av disse.  I de tilfellene det er nødvendig ber vi selv om å få det ettersendt.

Det er utarbeidet et enkelt skjema for rapportering som kan fås ved henvendelse til KA eller DNKK.

Tidligere tildlinger
De fleste tildelinger i 2001 og 2002 har vært på mellom 4 000,- og 12 000,-.  Ofte har tilskuddet bidratt til dekning av deltakeravgifter og reiseutgifter til kurs eller opphold i forbindelse med etterutdanningsopplegg.  Grunnutdanning for kateketer eller alminnelig pensumlitteratur har i liten grad blitt prioritert.

Eks.1:  Kateket søkte om midler til deltakelse på kurs i London, "The Bible-Centred Youthworker".  Tildelt: 7 000,- (til dekning av deler av reise og kursavgift).

Eks. 2: Kateket søkte om 2-ukers tilrettelagt studieopphold på IKO.  Tildelt 12 000,- (til dekning av utgiftene til IKO samt noe reisestøtte).

Eks. 3: Menighetspedagog søkte midler for å fullføre kateketutdanning gjennom desentralisert praktisk-kateketisk utdanning på KUN.  Tildeling 2 500,-.

Tips om muligheter for kompetanseutviklingstiltak i 2003
Vi har her samlet eksempler på kurs og utdanningstilbud som finnes både i Norge og utlandet.  Dette er ikke en komplett liste, men en tilfeldig samling som vi håper kan fungere som en ide-skaper for kateketer og menighetspedagoger som ønsker kompetanseutvikling.  Imidlertid kan verken KA eller DNKK garantere for det faglige innholdet i tiltakene som listes opp her.

Vi oppfordrer arbeidsgivere, kateketer og menighetspedagoger til å tipse oss hvis de kjenner til gode tiltak som ikke er nevnt.

1.      Nettstedet www.kirkekompetanse.no 
Her finnes informasjon om ulike utdanningstilbud, kurs og konferanser for kirkelige ansatte.  En rekke ulike fagmiljøer og organisasjoner informerer på nettstedet.

2..      IKO.
  Vi minner muligheten for studieopphold på IKO. 
IKO tilbyr kateketer tre ulike typer studieopphold:
1.      Individuelle studier, der kateketen tilbys studieplass  med PC mv på IKO, kan benytte bibliotek og tilbys samtaler med fagpersonale.
2.     
Tilrettelagte individuelle studier, der IKO bidrar aktivt med forberedelser og tilrettelegging av studer innen bestemte fagfelt etter kateketens ønske.  Kateketen får studieplass, veiledning mv.
3.     
Studieopphold for grupper, som IKO tilrettelegger etter nærmere avtale.
Priser:  Individuelle studier i en uke 3000,-, tilrettelagte studier i en uke: 6000,-, to uker: 10000,-.  Tilrettelagt studieopphold for grupper: 8000,- pr dag.

Det kan søkes om tilskudd til dekning av disse utgiftene, samt reiseutgifter til IKO.  Se www.iko.no for mer informasjon.

3.      Dokumentasjon og formidling av eget arbeid. 
Det er mulig å søke midler for å beskrive og systematisere eget praktisk arbeid.  Mange kateketer har utviklet praktiske metoder og samlet seg verdifull erfaring med ulike typer arbeid.  Noen driver et særlig godt konfirmantarbeid, andre har et særlig godt samarbeid skole-kirke eller et populært "klubbkonsept".  Slike erfaringer kan med fordel dokumenteres, analyseres faglig, beskrives og tilrettelegges for andre.  Slik kan man utvikle egen refleksjon omkring arbeidet og bidra til å spre praktisk kunnskaps- og kompetanse.

4.      Løgumkloster Teologisk-Pædagogisk Center
. 
Senteret ligger i Danmark og har blant annet som målsetning å:
-        "uddanne og efteruddanne præster og undervisere i folkekirken, samt ledere og medarbejdere i det frivillige kirkelige arbejde."
-       
"Udøve og formidle praktisk-teologisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, samt fungere som folkekirkens videns-, rådgivnings- og koordineringscenter indenfor praktisk teologi og pædagogik."
-       
"Samarbejde med beslægtede institutioner i Danmark og understøtte folkekirkens kontakt med skoleverdenen."
Senteret har en utstrakt etterutdannings- og kursvirksomhet med både korte kurs og opplegg som strekker seg over flere år.  Det drives et utstrakt pedagogisk utviklingsarbeid, de har et meget godt bibliotek og mulighet for å "skaffe enkeltpersoner og små grupper, der er i gang med et religionspædagogisk studie- eller udviklingsprojekt, arbejdsro og mulighed for at udnytte instituttets studiesamling og rådgivningstilbud, samtidig med at Centerets studiemiljø for faglig virksomhed styrkes igennem kollegial kontakt og erfaringsudveksling."

Vi viser til informasjon på www.locus-dei.dk.

Noen eksempler på korte kurs, hentet fra nettsiden:
-        19.-23.mai 2003: Medier og konfirmationsforberedelse
-       
8.-12.september 2003: Børnelitteratur og kristendom
-       
22.-26.september 2003: Kristendomsformidling til unge gennom fortælling, undervisning og drama
-       
20.-24. oktober 2003: Kirkehistoriske hovedskikkelser i konfirmationsforberedelsen

5.      Høgskoler og universiteter
. 
En god oversikt over alle etter- og videreutdanningstilbud som finnes ved universiteter og høgskoler i Norge finner du på Møteplass for etter- og videreutdanning på www.norgesuniversitetet.no.  "Finn kurs" har en god søkefunksjon, søk f.eks. på "pedagogikk", "kateket" eller "religion".

www.fagligvev.no er et annet nettsted som anbefales.  Der finnes lenker til fagforbundenes etter- og videreutdanningstilbud samt en rekke andre kompetanseutviklingsressurser.

6.      The Good Book Company. 
En kateket fra Norge deltok på kurset "The Bible-Centered Youth-Worker" i regi av The Good Book Company i England. 
Dette var en 4-dagers konferanse som tok opp mange sider ved det å være kirkelig heltidsarbeidende med ungdommer, takle ulike problemer, ungdommer med ulike problemer og ta vare på seg selv.  Kurset karakteriseres som svært inspirerende og relevant.  Krever gode engelskkunnskaper.  Det er sannsynlig at det vil arrangeres slike kurs igjen, men uklart når dette vil skje.  Interesserte kan se på www.thegoodbook.co.uk eller kontakt Tore Kolltveit på tore.kolltveit@rana.kommune.no.

7.      KRIK. 
KRIK arrangerer hvert år i januar "Fjellkurs for kirkelig ansatte.  I bevegelse - til fornyelse".  Kurset koster om lag 2500 + reise + evnt. heiskort.  KRIK er også i ferd med å gi ut et hefte om KRIK-konfirmanter og det er sannsynlig at det vil arrangeres kurs.  Se
www.krik.no for mer informasjon.

8.      MPV. 
Presteforeningen arrangerer med jevne mellomrom Menighetspedagogisk utdanning, som en del av sitt SPP-opplegg.  Se www.prestefor.no.

9.      Menighetspedagogiske tilbud i Finland. 
Den evangelisk-lutherske kirke i Finland har gode etter- og videreutdanningstilbud som kan være relevante for kateketer og menighetspedagoger i Norge.  En rekke gode tilbud finner du via www.evl.fi/svenska/ (lenke fra www.kirken.no).  Klikk på "länkar" og videre på "utbildning og fortbildning".  Der finnes blant annet link til Stiftsgådern Lärkkulla (direkte www.larkkulla.net).  "Lärkkulla är stiftsgård i Borgå stift och nästan all vidareutbildning för kyrkans svenskspråkiga anställda är förlagd hit."

Eksempler på kurs ved Stiftsgården Lärkkulla:
-       
27.-30. oktober 2003: Ungdomar med särskilda behov i församlingen
-       
4.-5. oktober 2003: Gemensamhetens kyrka - om frivilligas och anställdas församlingsarbete.  (Du får en djupare förståelse för arbetet i församlingen som en gemensam uppgift där anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar arbetar tillsammans.)

10.   Yrkesföreningen Pedagoger i Svenska kyrkan
. 
Yrkesföreningen Pedagoger i Svenska kyrkan har fra tid til annen ulike kurs og konferanser.  Den 10.-11.mars 2003 arrangeres kongress för församlingspedagoger på Sigtuna folkhögskola.  Nærmere informasjon om denne kongressen og annet som skjer i Svenska kyrkan kan fås ved henvendelse til DNKK, KA eller ordförande for Yrkesföreningen Pedagoger i Svenska kyrkan Helen Kemi,
helen.kemi@swipnet.se.

11.   Institutt for sjelesorg. 
Institutt for sjelesorg har f.eks. kursopplegget "Innføring i sjelesorg" som består av to grunnkurs og fire påbyggingsmoduler.  Grunnkurs: "Sjelesorgens teologiske grunnlag" og "Samtalen".  Påbygningsmoduler: "Tapserfaringer", "Meningen", "Fellesskapet", "Konflikt og forsoning". Se ellers
www.sjelesorg.no.

12.   Studietur til Hellas. 
Vi gjør oppmerksom på at DNKK arrangerer studietur til Hellas 12.-20. oktober 2003.  Turen vil være støttet av sentrale midler, slik at egenandelen for deltakerne blir mindre.  Det er derfor ikke anledning til å søke individuelle midler for dekning av egenandelen.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone