KA-rundskriv 20/10 av 25.08.2010

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 - BRUDD

Publisert: 25/08/2010
KAs siste tilbud i forhandlingene om revisjon av Hovedtariffavtalen ble akseptert av åtte av arbeidstakerorga-nisasjonene, og avvist av tolv seint den 18. august.

De som har akseptert er:

Arkitektenes fagforbund,
Musikernes fellesorganisasjon,
Naturviterne,
Norges Juristforbund,
Norsk Lektorlag,
Samfunnsviterne,
Samfunnsøkonomene,
Siviløkonomene.

De som har brutt er:

Akademikerforbundet,
Delta,
Den norske kirkes presteforening,
Det Norske Diakonforbund,
Fagforbundet,
Fellesorganisasjonen,
Forskerforbundet,
Kateketforeningen,
NITO,
Norsk Sykepleierforbund,
Parat,
Utdanningsforbundet.

Disse organisasjonene har varslet plassoppsigelse, og oppgjøret går til mekling iht. bestemmelsene i arbeidstvistloven.
Mekling er berammet til 23.-24. september.

KA har blitt enig med de organisasjonene som aksepterte forhandlingsresultatet at svarfrist for godkjenning av resultatet fastsettes etter at resultatet av meklingen er kjent. Det betyr at uravstemming iht. KAs vedtekter utsettes, og dermed også iverksetting av resultatet for ansatte i organisasjonene hvor man har kommet til enighet om ny avtale.

KAs medlemmer skal derfor ikke foreta seg noe vedrørende oppgjøret så langt.

KA hadde i sitt siste tilbud fulgt opp med de tilsvarende generelle tillegg og minstelønnssatser som i KS-området. Det ble også tilbudt ytterligere tillegg etter 16 år for lønnsgruppene 1 til 4. KAs tilbud innebærer en årslønnsvekst fra 2009 til 2010 på 3,68 %, noe som er mer enn 0,2 %-poeng høyere enn kommuneoppgjøret.

Bruddet er overfor KA i hovedsak begrunnet med at garantibestemmelsen etter 20 års ansiennitet ikke kommer fra 1. mai, og at de andre lønnstilleggene ikke kommer på toppen av garantien. Det har etter KAs oppfatning ikke vært meningen med garantien, og det var også umulig å løse dette innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.

Bruddet i forhandlingene betyr en risiko for streik dersom mekling ikke fører fram. KA kommer snart med mer informasjon vedrørende opplegg og beredskap for eventuell konflikt.

Nedenfor blir hovedpunktene vedrørende lønn i KAs siste tilbud (Krav/tilbud nr. 4) gjennomgått. Det komplette tilbudet og alle andre dokumenter i forbindelse med forhandlingene kan leses på KAs nettsider under menyvalget Tariff 2010.

Det skal ikke utbetales ny lønn til noen ansatte
før oppgjøret er endelig avgjort og godkjent.

Lønn

Oppgjøret hadde resultatet i KS-området som modell, og har de samme minstelønnssatsene. Det er dessuten opprettet 16-årsstiger også i lønnsgruppe 1-4. Partene har satt av en liten pott til lokale lønnsforhandlinger. Virkningsdatoen for hovedtilleggene er satt til 01.08.2010. I tillegg er det gjort mindre endringer andre lønnsbestemmelser.

- Med virkning fra 01.07.2010 gis et generelt tillegg på kr. 2 000 til alle ansatte i lønnsgruppe 3.

- Med virkning fra 01.08.2010 gis det et generelt tillegg til alle stillinger i kapittel 4 på 2,1 % av den enkeltes grunnlønn.

- Minstelønnssatsene for de fem lønnsgruppene i kapittel 4 er hevet til satsene i tabellen nedenfor med virkning fra 01.08.2010. Satsene inkluderer de generelle tilleggene.

L.gr

Minstelønn

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

1

239 800

244 900

259 900

306 000

308 500

2

279 200

281 200

286 500

335 300

337 800

3

321 800

325 000

335 900

374 500

377 000

4

340 400

344 300

347 700

398 000

400 500

5

365 000

375 000

400 000

440 000

452 500

- Med virkning fra 01.08.2010 skal arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 311 200 i hel stilling (G-regulert).

- En lokal pott på 0,5 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2009 skal ha virkning fra 01.08.2010. Det er forutsatt at forhandlingene skal prioritere likelønn, kompetanse og relasjon mellom leder og dem de er satt til å lede. Forhandlingene skal være gjennomført senest 30.10.2010. Dersom de lokale partene er enige om det, kan potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt kronetillegg.

- Ansatte i kode 5226 Prest får et lønnstillegg tilsvarende ett lønnstrinn i staten, jf. pkt 2 b) i protokollen og merknad til denne stillingskoden.

- Det er tidligere regulert at 5200 Domkantor skal lønnes høyere enn 5202 Kantor. Denne avstanden er nå satt til minst kr 12.000, jf. merknad til denne stillingskoden.

- Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, som prosentsats av minstelønn i lønnsgruppe 1.

Økonomi

Kostnadene ved de enkelte elementene i KAs siste tilbud er beregnet slik:

Årslønnsramme 2009-2010, HTA kapittel 4

Komponent
%
Overheng til 2010 1,18
Antatt lønnsglidning 0,76
Generelt tillegg inkl gr 3 0,95
Minstelønnssatser 0,54
Pott til lokale forhandlinger 0,21
Kantorer/domkantorer/prester 0,04
Beregnet årslønnsvekst 2009-2010 3,68

Overhenget til 2011 er beregnet til 2,58 %.

 

Frank Grimstad
administrerende direktør

 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone