Samarbeidsprosjekter kan få penger og gratis rådgivning

Kirkelige fellesråd som vil samarbeide, eller fellesråd og bispedømmer som ønsker samarbeid, kan nå søke midler hos Kirkerådet og få gratis veiledning fra KA.
Les mer
KIRKELIG ORGANISERING:

– Klokt å legge til rette for videreutvikling innenfor dagens rammer

Kirkemøtet legger bort fjorårets vedtak om todelt ledelse. – Et viktig vedtak i en vanskelig sak, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer
KIRKELIG ORGANISERING:

Kronikk: Seks tiltak for bedre samhandling i kirken

Kirkemøtet 2023 bør ikke bare avvise de fremlagte forslag til kirkelig organisering. Det bør pekes på alternative veier til målet om bedre samhandling, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i Vårt Land.
Les mer

Nå kan frivilligheten søke om strømstøtte for oktober-desember 2022

Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, samt frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

Kirkelig organisering: Kirkemøtet gikk for modell 3

Prinsippvedtak: Rettssubjektet Den norske kirke fortsetter som arbeidsgiver for prestene. Soknene ved fellesrådet fortsetter som arbeidsgiver for de andre ansatte.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

– Møtte en interessert og lyttende komité

KA deltok på komitéhøring om kirkelig organisering i Trondheim.
Les mer

Slik kan Den norske kirke etablere felles arbeidsgiver for alle ansatte

En ny juridisk vurdering gir viktige innspill til arbeidet med ny organisering av Den norske kirke.
Les mer

Flertall for fortsatt lokal forankring av arbeidsgiveransvar

Flertallet av soknets arbeidsgiverorganer vil beholde arbeidsgiveransvaret lokalt i Den norske kirke. Bare drøyt 20 prosent av de kirkelige fellesrådene støtter forslaget om å samle arbeidsgiveransvaret nasjonalt.
Les mer

Kommunene om kirkelig organisering: Advarer mot svekket relasjon

103 kommuner har levert høringssvar om forslagene til ny organisering av Den norske kirke.
Les mer

KAs høringsuttalelse om kirkelig organisering: «En levende lokalkirke»

Styret i KA følger flertallsanbefalingen fra Müller-Nilssen-utvalget, men understreker behovet for lokal tilpasning for å sikre fortsatt nære bånd mellom kirke, lokalsamfunn og kommune.
Les mer

Anbefaler nytt prostifellesråd som felles arbeidsgiver

Rapporten om ny kirkelig organisering er klar. Nå venter den viktige høringsprosessen fram mot Kirkemøtet i 2022.
Les mer

Kirkedemokratiet fyller 100 år. Bli med på feiringen!

3. desember 1920 vedtok Stortinget loven som etablerte menighetsrådene. KA feirer med digitalt jubileumsseminar.
Les mer

Har utforsket modeller for ny organisering av arbeidsgiveransvar i kirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs ledet arbeidsgruppen som har sett på alternative måter å organisere arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke.
Les mer

Høring på Stortinget: – Lytt særlig til lokalkirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs advarer mot deregulering av lokalkirken i ny trossamfunnslov. – Dette bidrar til større uklarhet om lokale ansvarsforhold og dermed økt potensial for konflikter.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

Debatt: «Også kirken er en del av den norske modellen»

Den norske kirke må organisere seg i tråd med grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven, skriver representanter for Fagforbundet, Creo, Delta og KA.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

Kirkelig organisering: – Mye står på spill

KA er til stede når Kirkemøtet skal gjøre prinsippvedtak om fremtidig organisering av arbeidsgiveransvar.
Les mer

Følger arbeidet med ny kirkelig organisering nøye

– Kirken bør i størst mulig grad følge normalordningene i arbeidslivet. De er velprøvde og gir størst trygghet for alle parter, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Skuffet over Kirkerådets vedtak: – En skikkelig nedtur

Leder i Nettverk for fellesrådsledere, Svein Inge Thorstvedt, reagerer på det han opplever som nedsnakking av soknets evne til å ta ansvar for egen virksomhet.
Les mer

Kirkerådet jobber videre med kirkelig organisering

Kirkerådet klarte ikke å samle seg om én arbeidsgivermodell. En tredje modell skal tegnes ut før rådets møte 24. juni.
Les mer

Bispemøtet vil frata fellesrådene arbeidsgiveransvaret

Biskopene anbefaler en løsning som fratar soknene ved kirkelige fellesråd rollen som arbeidsgiver for dem som i dag arbeider lokalt.
Les mer
1 - 20 av 29
Powered by Cornerstone