KA-rundskriv nr. 30/04 av 20. desember 2004

Diverse informasjon ved årets slutt - økonomi mv

Publisert: 21/12/2004
I dette rundskrivet har vi samlet diverse informasjon om økonomirelaterte spørsmål som er særlig relevant for kirkelig fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner.
De tema som omtales er:
·                Statsbudsjettet 2005
·                Forventet pris- og lønnsvekst i 2005
·                Kirkebyggforsikring
·                Arbeidsgiveravgift
·                Merverdikompensasjon
·                Nye satser for merverdiavgift
STATSBUDSJETTET 2005
Statsbudsjettet ble vedtatt med små endringer i forhold til Regjeringens forslag - med unntak av vedtaket om etablering av en låneordning for vedlikehold av kirkebygg.  Vi vil peke på følgende hovedtrekk i det endelige vedtaket som berører menighetsråd og kirkelig fellesråd direkte:
·       Bevilgningen til dåpsopplæring økes med kr 25 mill til kr 55 mill i 2005.  Dette vil bety at nye prosjekter kan få midler i 2005.  Søknadsfrist for midler er satt til 2. februar 2005.  Mer informasjon på www.kirken.no.
·       Tilskuddet til diakoni, undervisning og kirkemusikk (kap. 0340, post 71) er videreført i 2005 på om lag samme nivå som i 2004 (inkl. lønns- og prisvekst).
·       Tilskuddet til kirkelig virksomhet i kommunene (kap 0340, post 72, den såkalte "100-millionen") er videreført på samme nivå som i fjor, dvs kr 95 mill.  En økt andel av bevilgningen foreslås benyttet til sentrale tiltak som kan gi utgiftsbesparelser, effektiviseringsgevinster eller lettelser for den lokale kirke (kr 7,4 mill. i 2004, kr 29,5 mill i 2005).  For 2005 vil følgende sentrale tiltak motta tilskudd:
- Kr 17 mill. til forsikringsordning - kirkebygg
- Kr 3 mill. til sikringstiltak - kirkebygg
- Kr 4,75 mill. til kirkebyggdatabasen
- Kr 1,25 mill. til felles ansvars- og ulykkesforsikring.
- Kr 1 mill. til kirkeoppvarming / energi- økonomisering i kirkebygg
- Kr 2,5 mill. til forsøks- og utviklingstiltak (Kirkerådet har forvaltningsansvar fra 2005)
Kr 65,5 mill vil bli fordelt mellom fellesrådene (og menighetsråd i ettsoknskommuner).  Kultur- og kirkedepartementet har signalisert at de ikke ønsker omlegging i fordelingskriterier for dette tilskuddet. Fellesrådene kan derfor regne med at statstilskuddet vil bli om lag 25 % lavere i 2005 i forhold til tilskuddet i 2004.
·       Stortingsflertallet har vedtatt å etablere en ny rentefri låneordning for vedlikehold av kirker fra 2005.  Vi vet ennå lite om denne ordningen og hva den vil innebære, ut over det som Stortingskomiteen har sagt i budsjettinnstillingen:
"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og representanten Simonsen, viser til budsjettavtalen i B-innst.S.nr.I (2004-2005) om å innføre en låneordning for vedlikehold av kirker på 500 mill kroner. Flertallet viser til at mange kirker er preget av mangelfullt vedlikehold over lang tid. For disse er det behov for en ekstraordinær innsats for istandsetting. Formålet med en særskilt ordning med rentekompensasjon for kirkebygg, er å styrke innsatsen for istandsetting av kirkene og dens utsmykning. Ordningen bør innrettes slik at kirker som er fredet eller verneverdige bør ha høy prioritet. Flertallet går ut fra at ordningen gjennomføres i nært samarbeid med bl.a. antikvariske myndigheter og kirkelige organer. Flertallet mener ellers at ordningen med rentekompensasjon bør tilsvare den ordning med rentekompensasjon som gjelder for skolebygg."
FORVENTET PRIS- OG LØNNSVEKST
Regjeringen antar at prisene (konsumprisindeksen) vil øke med 2,25prosent i 2005.  I kommune­sektoren (KS-området) vil lønnsveksten i 2004-2005 bli om lag 2,75 prosent før neste års lønns­oppgjør er startet.  Denne lønnsveksten består av overheng til 2005, virkninger av tillegg gitt i lønns­oppgjøret fra 2004 (med virkning 1.1.2005) og anslag på lønnsglidningen i  2005.  I KA-området er det tilsvarende beregningen på lønnsveksten for 2004-2005 på 2,6 %.  I dette tallet er antatt lønnsglidning ikke medregnet.  KA- og KS-området kan derfor forvente om lag samme lønnsutvikling i 2005.
Den enkelte virksomhet vil kunne regne konkret på hva kjente lønnsutgifter vil bli i 2005 ut fra kjente størrelser.  Virksomhetens sammensetning når det gjelder stillingstyper, de tilsattes alder mv gjør at den kjente lønnsveksten kan avvike noe fra det beregnede gjennomsnittstallet for hele sektoren.  Om det blir snakk om ytterlige sentrale lønnstillegg i 2005 vil være gjenstand for forhandlinger mellom partene pr 1. mai 2005.
KIRKEBYGGFORSIKRING
Om lag halvparten av fellesrådene har til nå sluttet seg til den felles forsikringsordningen som KA har etablert i samarbeid med KNIF.  Noen med forfall senere i 2005 vil komme til i løpet av året, og mange fellesråd har signalisert at de vil velge denne forsikringen fra 2006.  Vi erfarer at etableringen av ordningen har bidratt til å gi fellesrådene en god og tilpasset kirkebyggforsikring til en lavere pris for 2005 enn i 2004.  Premiereduksjonen er betydelig større enn de 17 mill. som er det statlige bidraget til ordningen i 2005.  Både premiereduksjon og antall fellesråd som har sluttet seg til avtalen ved utgangen av 2004 er i tråd med våre målsettinger.  I tillegg har konkurransesituasjonen bidratt til at svært mange fellesråd som i 2005 har valgt å stå utenfor ordningen har fått lavere premie og/eller bedre vilkår.  Totalt sett bidrar derfor ordningen til betydelig utgiftsbesparelser for den lokale kirke.
Vi vil peke på særlig to områder som vil bli prioritert i tiden framover i forhold til utvikling av forsikrings­ordningen for kirkebygg:
-    Økt satsing på sikring og andre forebyggende tiltak.
-    Arbeid for en realistisk verdivurdering av kirkebygg og -inventar.  Dette vil i særlig grad omfatte verdi- og kostnadsvurdering når det gjelder skade på bygg og inventar som er omfattet av antikvarisk vern.  Her vil kirkebyggdatabasen bli et sentralt verktøy.
ARBEIDSGIVERAVGIFTEN
I forbindelse med budsjetteringen for 2005 har det vært en del spørsmål til KA om arbeidsgiveravgift, og hvilke satser som skal brukes.  Dette gjelder de Fellesråd som er utenom sone 1, dvs de som tidligere har hatt lavere sats og som ble rammet av omleggingen som skjedde i 2004.  KA informerte om omleggingen i rundskriv 27/2003.  Dessverre var ikke informasjonen helt fullstendig i dette rundskrivet.  Det fremkom ikke av rundskrivet at det var gitt adgang til å subsidiere arbeidsgiveravgift opp til et nærmere angitt "fribeløp".  Dette fremkommer imidlertid i rundskriv V-20B/2003 fra KKD om samme tema.
Vi minner derfor kort om hvilke regler som gjelder:
Det skjedde i 2004 en omlegging fra tidligere ordning med differensierte avgiftssatser som følge av krav fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, ved at satsene gradvis skulle justeres til "ordinær" sats i en overgangsperiode fram til 2007.  Statsstøtteregelverket tillater imidlertid at et samlet støttebeløp til en virksomhet på inntil 100.000 euro over tre år, kan gis fritt uten ESAs godkjennelse.  100.000 euro tilsvarer med dagens valutakurs ca. NOK 270.000 hvert år.
Det betyr at kirkelige fellesråd og menighetsråd vil beholde den fordelen som ligger i den differensierte arbeidsgiveravgift inntil nevnte fribeløp.  De langt fleste fellesråd / menighetsråd i de aktuelle regioner vil ha lønnsutgifter som gjør at man klart kommer under denne grensen.  Det understrekes at Fribeløpsordningen ikke er noen tilskuddsordning som virksomhetene må søke om, og heller ikke et beløp som kommer til faktisk utbetaling.  I stedet gis det fortsatt differensiering (lav sats) etter regelverket før 2004 for sonene 2, 3 og 4 inntil fribeløpstaket på kr 270 000 er nådd.  Deretter brukes de ordinære satsene.
Gjeldende satser i ulike regioner 2004 - 2007
Med unntak av regionen som i dag har nullsats på arbeidsgiveravgift (Nord-Troms og Finmark), skal satsene for øvrige regioner være på 14,1 pst. fra og med 2007.  Overgangen skal skje gradvis.  Følgende arbeidsgiveravgiftssats vil gjelde for de ulike regionene i overgangsperioden:
Satsen på arbeidsgiveravgiften
Sone        2003            2004          2005       2006         2007
   1             14,1             14,1          14,1        14,1          14,1
   2             10,6             14,1          14,1        14,1          14,1
   3               6,4              8,3          10,2        12,1          14,1
   4               5,1              7,3            9,5        11,7          14,1
   5                 0                 0               0             0               0
For arbeidstakere eldre enn 62 år vil det fortsatt gjelde en lavere sats.  Denne satsen er 4% i fradrag på alle satser i tabellen.  Hva som vil skje etter 2007 er et åpent spørsmål.
Beregning av grenseverdier på lønnsutgifter som gir subsidiert arbeidsgiveravgift innenfor fribeløp
Subsidiert arbeidsgiveravgift for virksomheter i sone 2, 3 og 4 fremkommer som differansen mellom sats i 2003 og sone 1 - sats på 14,1 %.
Sone        2003            Sone 1-sats      Differanse        Grense lønnsutgifter
   2             10,6                   14,1               3,5                   7,714 mill     *
   3               6,4                   14,1               7,7                   3,506 mill     *
   4               5,1                   14,1               9,0                   3,000 mill     *
*) Beregning basert på dagens valutakurs
For Fellesråd / menighetsråd i de respektive soner innebærer dette at endringen til høyere sats først vil bli gjort gjeldende for lønnsutgifter som overstiger disse grenseverdiene.
Kompensasjon for kirkelige fellesråd/menighetsråd som følge av høyere arbeidsgiveravgiftssats
Det er lagt opp til at virksomhetene skal kompenseres fullt ut for beregnede merutgifter som vil påløpe som følge av omleggingen av arbeidsgiveravgiften.  Det vises til rundskriv V-20B/2003 fra KKD hvor det fremkommer at kompensasjonen til disse fellesråd/menighetsråd vil være innarbeidet i rammetilskuddet til kommunene.
HVA MÅ FELLESRÅDET VÆRE OPPMERKSOM PÅ :
1.  For lønnsutgifter opp til "grensebeløpet" :
     At man gjennom lønnssystemet og innbetaling av arbeidsgiveravgift fortsatt bruker den lave sats som gjaldt for 2003 (Skal brukes i hele perioden 2004 - 2007).
     NB!  Det er mulig å korrigere for evt. feil ved innbetaling for 6. termin 2004.
2.  For lønnsutgifter ut over "grensebeløp":
Arbeidsgiveravgift skal være beregnet etter forhøyet sats.  For de Fellesråd dette gjelder har kommunen mottatt kompensasjon gjennom rammetilskuddet fra staten.  Fellesrådet må være oppmerksom på dette når tilskuddet fra kommunen beregnes slik at kompensasjonen kommer rådet til gode. 
Vedr. arbeidsgiveravgift av trygdeytelser
Rikstrygdeverket har ved rundskriv 02.09.2004 orientert om at trygdeetaten ikke har vært i stand til å refundere korrekt arbeidsgiveravgift for sykepengerefusjoner mv. for foretak som berøres av de nye reglene for differensiert arbeidsgiveravgift.  Dette vil gjelde for Fellesråd med lønnsutgifter som går ut over "grensebeløp" (f. eks 3 mill. i sone 4), og som har mottatt trygderefusjoner i 2004.  Disse har fått refundert arbeidsgiveravgift etter den lave satsen som gjaldt for 2003.  Rikstrygdeverket har i nevnte rundskriv orientert om muligheten til å fremsette krav om etterbetaling som en midlertidig ordning inntil Trygdeetaten har fått orden på sine datasystemer.  Som vedlegg til nevnte rundskriv ligger det med detaljert veiledning for å søke om etterbetaling av for lite refundert arbeidsgiveravgift.
Frist for å fremsette slikt krav er satt til 1. februar 2005.
MERVERDIKOMPENSASJON - REGISTRERING I ENHETSREGISTERET
Både fellesråd og menighetsråd som søker om mva-kompensasjon må være registrert med eget foretaksnr.  Vi regner med at dette er på plass, men vær spesielt oppmerksom på at dette også er på plass før årsskiftet for de menighetsråd som ligger an til å komme over "20.000 kroners grensen".
NB! Det er ikke krav om å være registrert i mva-registeret for å søke om mva-kompensasjon.  Ved evt. spørsmål om registrering, så er telefonnr. til enhetsregisteret 75 00 75 00.
NYE SATSER MERVERDIAVGIFT 2005
NYE SATSER FRA 01.01.2005  - OVERGANGSREGLER
Fra 1. januar 2005 er satsene for merverdiavgift endret.  De nye satsene:
Standardsats                Økes                fra 24%             til ny sats:        25%
"Matmoms"                   Reduseres        fra 12%             til ny sats :       11%
Persontransport mv       Økes                fra   6%            til ny sats:          7%
Det er ved forskrift av 26. nov 2004 fastsatt overgangsregler.  Leveringstidspunkt er bestemmende for hvilken sats som skal benyttes - ikke faktureringstidspunkt.
·           Varer og tjenester som leveres før 1. januar 2005 skal avgiftsberegnes med de tidligere satser selv om faktura utstedes etter denne dato.
·           Ved levering av varer og tjenester 1. januar 2005 eller senere skal nye satser benyttes. Dette gjelder selv om avtale om levering er inngått i 2004.
·           Løpende ytelser som faktureres før 31.12.2004, men som først leveres etter denne dato skal også avgiftsberegnes etter de nye satser.
Vær oppmerksom på disse behandlingsregler ved utstedelse av faktura.
Frank Grimstad
Adm. dir.
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone