KA-rundskriv nr. 6/07 av 30. mai 2007

Tariffrevisjonen pr 01.05.2007

Publisert: 30/05/2007
KA og arbeidstakerorganisasjonene er etter forhandlinger blitt enige om et anbefalt forslag til lønnsjusteringer for 2. avtaleår i tariffperioden gjeldende fra 1. mai 2007. Forslaget er godkjent av KAs styre og av alle arbeidstakerorganisasjonene, og kan iverksettes.
Forhandlingene
Forhandlingene ble gjennomført 21. og 22. mai, og dreide seg utelukkende om lønnsmessige justeringer, jf. HTA kapittel 4, pkt 4.4. Vedlegget til forhandlingsproto­kollen følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Resultatet
Oppgjøret har følgende elementer, og skal iverksettes i rekkefølgen nedenfor. Lønns­justeringene gjelder bare stillinger i kapittel 4, dvs. de som har stillingskode i 5000-serien. Justeringene gjelder altså ikke stillinger i kapittel 3 (ledere) og kapittel 5, som alle får fastsatt lønn lokalt. Alle endringene skal gjelde med virkning fra 1. mai 2007.

1.    Det gis et generelt tillegg på kr 7.500 (i hel stilling). Dette tillegget ble avtalt allerede ved tariffrevisjonen pr 01.05.2006.

2.    Det gis videre et generelt tillegg på 1,4 % av den enkeltes grunnlønn inkludert kronetillegget etter pkt 1 ovenfor.

3.    Det er gjort justeringer i minstelønns­satsene i alle fem lønnsgrupper. Endringene i satsene inkluderer tilleggene etter pkt 1 og 2 ovenfor. De nye minstelønnssatsene er gjengitt i vedlegg til protokollen som følger dette rundskrivet. Minstelønnssatsene er­statter dem som er trykket i Hovedtariff­avtalen.

4.    Minstelønn til unge arbeidstakere følger som prosentsatser av minstelønn i lønnsgruppe 1, og er endret tilsvarende, se vedlegg til protokollen.

Økonomi
Kostnadene ved de enkelte elementene ved oppgjøret er beregnet slik:
Årslønnsramme 2006-2007, HTA kapittel 4
Komponent
%
Overheng til 2007
1,84
Antatt lønnsglidning
0,57
Generelt tillegg kr 7.500
1,73
Generelt tillegg 1,4 %
0,95
Minstelønn
0,08
Beregnet årslønnsvekst 2006-2007
5,17

Iverksetting
Forhandlingsresultatet er godkjent av alle parter og kan iverksettes.

Eksempler på utregning:

Eksempel 1:
En fagarbeider i hel stilling i stillingskode 5124 med 10 års ansiennitet hadde pr 30.04.2007 kr 270.000 i grunnlønn (utenom ev. godtgjøring for særskilt arbeidstid (tilleggslønn) og godtgjøringer i hht. reiseregulativet):
-      Generelt tillegg på kr 7.500 gir kr 277.500.
-      Generelt tillegg på 1,4 % gir kr 281.385 (spørsmål om ev. avrunding avgjøres av den enkelte arbeidsgiver).
-      Ny lønn er høyere enn ny minstelønn i lønnsgruppe 2 (kr 281.000), og det skal ikke gis ytterligere lønnstillegg.

Eksempel 2:
En kantor i 80 % stilling i stillingskode 5202 med 10 års ansiennitet hadde pr 30.04.2007 kr 280.000 i grunnlønn (lønnssats 350.000 i hel stilling):
-      Generelt tillegg på kr 7.500 gir lønnssats 357.500
-      Generelt tillegg på 1,4 % gir lønnssats 362.505.
-      Minstelønn i lønnsgruppe 5 etter 10 år er kr 367.400, som blir ny lønnsats, slik at ny grunnlønn for kantoren i 80 % stilling blir kr 293.920.

Dersom en arbeidstaker har ansiennitetsopprykk 01.05.2007, skal dette gjøres før lønnsendringene etter tariffrevisjonen.

Frank Grimstad
adm. dir.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone