KA-rundskriv nr 08/09 av 23. april 2009

Lønnstillegg for kirkemusikere med hovedfags-/diplom-/ mastergradsnivå pr 01.05.2009

Publisert: 27/04/2009
Ved tariffoppgjøret pr 01.05.2008 ble partene enige om et særskilt lønnstillegg på minstelønn for kirkemusikere i lønnsgruppe 5. Dette rundskrivet gjennomgår på hvilke kriterier dette tillegget skal gis.
Rundskrivet er utarbeidet i forståelse med MFO og Delta
Bakgrunn
I forbindelse med Kvalitetsreform av høyere utdanning, ble det gjort endringer i den normerte utdanningslengden for å oppnå mastergrad. Normal studielengde for mastergrad er fem år, to års påbygning på en bachelor-grad. For høyere utdanning i kunstfag, bl.a i kirkemusikk, er det beholdt 4 års normal studielengde for å oppnå bachelor-grad, slik at et fullt masterstudium for kirkemusikere tar 6 år. Det er denne forskjellen som ligger til grunn for det avtalte lønnstillegget.

Protokollen
Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2008, ble partene enige om følgende merknad til minstelønn lønnsgruppe 5:
Med virkning fra 1. mai 2009 får stillingsinnehavere som har 4-årig kirkemusikkfaglig profesjonsutdanning på bacelor-nivå, samt fordypning i kirke­musikk på mastergradsnivå et tillegg på minst kr 12 000.

Kriteriere
Følgende kriterier skal alle være oppfylt før arbeidstakeren har krav på dette lønnstillegget:
1.   Arbeidstakeren må legge fram doku­mentasjon på at det er oppnådd hovedfag/diplom/mastergrad. Det er ikke tilstrekkelig at det lokalt er foretatt en vurdering av realkompetanse, eller om aktuell utdanning er sett på som likeverdig med masternivå. Det er altså ikke tilstrekkelig at man er lønnet i stillingskode 5200 Domkantor eller 5202 Kantor. KA gjør oppmerksom på at de utdanningsinstitusjonene som gir utdanning i kirkemusikk på master­gradsnivå har plikt til å vurdere om annen høyere utdanning er jevngod med den utdanningen de selv gir, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5 (3) her.
2.   Det kreves i protokollen at fordypningsdelen skal være gjort innen kirkemusikk. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig at det faglige innholdet i fordypningsdelen er av generell musikkfaglig karakter, det må ha en relevans til det spesifikt kirkemusikalske fagområdet. Hovedfag/diplom/master­grad innen liturgikk/hymnologi, orgel­spill og kordireksjon vil eksempelvis tilfredsstille kriteriene.
3.   Det er et krav i hht. protokollen at det ligger til grunn en kirkemusikkfaglig profesjonsutdanning på bachelor-nivå, og at denne har/hadde en normert studielengde på 4 år (80 vekttall eller 240 studiepoeng). En studielengde på 4 år (eller mer) på grunn av sammen­setning av andre fag, eller frivillig forlengelse av et treårig studium vil ikke tilfredsstille kravene.

Kravene i pkt 1-3 ovenfor stilles på samme måte til utdanning fra utlandet.

KA anbefaler at arbeidsgiver tar opp spørsmålet om lønnstillegget med de aktuelle arbeidstakerne. Det er den ansatte som har ansvar for å framskaffe den nødvendig dokumentasjonen på eksamen/studieløp mv. i hht kriteriene ovenfor for å få rett til lønnstillegget.

Beregning av ny lønn
I bestemmelsen heter det at tillegget skal være minst kr 12 000. Arbeidsgiver har derfor anledning til å gi mer enn dette. Tenkningen sammenfaller med at hele lønnssystemet i kapittel 4 er bygget på fastsatte minstelønnsgarantier.
 
Med kr 12 000 i økning i lønnsgruppe 5 for de aktuelle arbeidstakerne, vil i praksis minstelønna med virkning fra 1. mai 2009 da bli slik:
 
Ans.
Minstelønn
0 år
363 100
4 år
377 700
8 år
398 600
10 år
426 500
16 år
436 500
 
Vedberegning av ny lønn fra 01.05.2009 brukes samme framgangsmåte som det er redegjort for i rundskriv nr 21/2008.


Eksempel 1:

5202 Kantor med 16 års ansiennitet og som faller inn under bestemmelsen har kr 412 000 i årslønn pr 30.04.2009.
Ny lønn: kr 412 000 + 3 % = kr 424 360.
Minstelønn inkludert tillegget på kr 12 000 er høyere, kr 436 500.

Eksempel 2:

5202 Kantor med 4 års ansiennitet og som faller inn under bestemmelsen har kr 370 000 i årslønn pr 30.04.2009.
Ny lønn: kr 370 000 + 3 % = kr 381 100.
(Årslønna øker med mer enn kr 9 000, og
den er høyere enn minstelønn i lønnsgruppe 5 inkludert tillegget på kr 12 000 (kr 377 700).
Alle beløp i eksemplene er årslønn, deltidsstillinger beregnes forholdsvis
 
Eventuell uenighet
Dersom det skulle oppstå uenighet om forståelsen av denne bestemmelsen, må den reises som tvist i hht Hovedavtalen § 5 på vanlig måte. Vi tilrår likevel å ta kontakt med KA på forhånd for å se om de sentrale parter kan bistå med avklaringer.
 

Frak Grimstad

adm.dir.
 
 
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone