KA-rundskriv 19/10 av 28.06.2010

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak

Publisert: 15/07/2010
Det utlyses midler til regionale tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd. Alle regionale aktører, som fellesråd, kirkevergelag, stiftslag i Kateketforeningen, bispedømmeråd osv, kan søke.

Vi ber om at informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.

Søknadsfrist: 1. oktober 2010

Regionale midler – hvem og hva

Alle regionale aktører, som stiftslag, kirkevergelag, fellesråd, bispedømmeråd/ biskop, og fagmiljø/faginstitusjoner, kan søke. Tiltakene skal normalt være åpne for alle støtteberettigede i den aktuelle regionen, uavhengig av arrangør.
Det kan gis støtte til tverrfaglige tiltak. Tildelte midler kan imidlertid bare dekke utgifter til ansatte i fellesråd og menighetsråd som har kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket). Det gis normalt ikke tilskudd til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler, da det følger særskilte midler til etterutdanning med disse stillingene.
Midlene kan brukes til å dekke f.eks. bevertning, lokaler, reise, overnatting, sponsing av deltakeravgift og utgifter til kursholder.
Midlene bør bidra til å dekke deltakernes reiseutgifter. Hvis dette fravikes skal søknaden inneholde en begrunnelse for dette.
Programmets faglige innhold og relevans tillegges stor vekt. Veiledningsvis er et fulldagsprogram normert til 6 timer med faglig innhold.
Tiltak med et totalbudsjett under minstebeløpet på kr. 5.000 vil ikke prioriteres.

Krav til søknad

Søknaden skal skrives elektronisk inn i eget søknadsskjema, se vedlegg. Alle punktene skal fylles ut. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres høst 2010 eller vår 2011.

Ang. punkt 8 i skjemaet

Det er en fordel at antall deltakere beregnes så realistisk som mulig – ikke søk om midler til alle aktuelle deltakere, hvis erfaringen tilsier at halvparten så mange kommer. Hvis antallet deltakere skulle overstige grunnlaget for søknaden, er det mulig å søke om etterskuddsvis økning av tildelingen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober 2010.
Søknader som mottas utenom fristen vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning, som er våren 2011.

Adresse

Alle søknader skal sendes som vedlegg til KA ka@ka.no med kopi til Kateketforeningen kf@kateket.no.

Spørsmål kan rettes til

Harald Skarsaune i Kateketforeningen, tlf: 952 49 934, e-post: kf@kateket.no eller Kjersti Østland Tveit i KA, tlf: 23 0814 34, e-post: kjersti.ostland.tveit@ka.no


Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone