KA-rundskriv 9/03 av 7. april 2003

Avtalen om kopiering med Kopinor

Publisert: 08/04/2003
Rundskrivet er erstattet av KA-rundskriv nr. 7/05 av 10. mai 2005
I dette rundskrivet informerer KA om en del av de saker som er meldt inn fra medlemmene etter at de mottok faktura fra Kopinor i desember 2002.


Rundskrivet er erstattet av KA-rundskriv nr. 7/05 av 10. mai 2005

Bakgrunn
Kopinor og KA inngikk i 1998 en avtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i Den norske kirke.

Fram til 2002 har fellesråd tilsluttet avtalen, ca. 380 av 435, betalt et avtale­­festet a-kontobeløp på kr. 400.

I 2001 ble det gjennomført en avtalefestet statistisk undersøkelse. Den viste totalt kopieringsvolum og andel vederlagspliktig kopiering. De tallene dannet igjen grunnlag for utregning av totalt vederlag for kopiering i Den norske kirke.
Det totale vederlaget er fordelt på grunnlag av årsverk, en faktor som man antok ga et bilde av aktivitet hos den enkelte part. Faktura for restbeløpet for årene 1998 - 2001 ble sendt ut i desember 2002. Sammen med den ble det også sendt ut faktura for 2002.

Faktureringen skjer altså på grunnlag av årsverk hos medlemmet. Ettersom fakturering skjer før man har registrert samme års årsverk, bruker man årsverkstall innmeldt fra medlemmene til KAs lønns- og personalregister pr. 1. oktober året før. I tillegg kommer årsverk for prestene i fellesrådets område. Disse tallene er fremkommet på grunnlag av rapporter fra bispedømmerådene.

A-kontobeløpet foregående år er fakturert etter samme prinsipp.

Årsverk uegnet til fordeling av vederlag?
Kopinor og KA fikk en del protester fra de lokale avtalepartene etter at de hadde fått sluttfakturaen for 1998-2001 og 2002-fakturaen. Dels mente man at beløpet var for stort, dels at årsverk som fordelings­nøkkel, ikke ga en god nok fordeling mellom fellesrådene.

KAs begrunnelse for å bruke årsverkstall når man inngikk avtalen i 1998, var at man mente kopiering i menigheten hang sammen med aktivitet, og at årsverk var et tall som beskrev aktivitet.

Noen av protestene gikk også på at årsverkstallet inkluderte tilsatte som ikke kopierte i det hele tatt. Poenget har imidlertid ikke vært om man kopierte eller ikke, men om det var et tall som kunne gi en god fordeling av det samlede vederlaget.

Nå er det brakt inn et moment som kan så tvil om årsverkstallet er et så godt fordelingstall som man tidligere antok. Samarbeidet med kommunene om drift av kirkegård alternativt full kommunal over­takelse av ansvaret, inkludert de tilsatte, eller ulike former for tjenesteyting, gjør at flere fellesråd enn tidligere antatt, ikke har ansvar for kirkegårdsårsverk i det hele tatt. Dette har KA vurdert som et moment som kan gi til dels betydelig skjevheter i fordeling av vederlag.
De to statistiske undersøkelsene som er gjort, den første for å telle antall maskiner og totalt kopieringsvolum, den andre for å kartlegge vederlagpliktig volum, viser stor sammenheng mellom folketall og kopieringsvolum.

KA har derfor satt i gang et arbeid med å få beregnet konsekvenser av endring av fordelingsfaktoren.
Det som vurderes er bl.a. fordeling etter folketall, alternativt medlemstall i Den norske kirke og fordeling etter årsverk, men med fratrekk for kirkegårdsårsverk.

KA vurderer det slik at endring ikke kan skje for faktureringen i 2003. Vi er opptatt av forutsigbarhet, og mener at det er uheldig å endre fakturagrunnlaget langt inn i budsjettåret. KA ønsker å se mer på konsekvensene av endring av fordelings­grunnlaget før man tar en endelig beslutning.
Endring vil derfor tidligst skje fra og med 2004.

Tilbaketrekking av fullmakter
Noen av medlemmene, ca. 8 - 10, har gitt uttrykk for at de vurderer å trekke seg fra sentralavtalen. Fristen for å trekke seg er normalt 1. oktober med virkning fra 1. januar året etter (Avtalens § 34, annet ledd). KA har overfor Kopinor hevdet at en del "rot" i forbindelse med faktureringen i desember 2002, gir grunnlag for å dispensere fra dette i år.

Det er derfor åpnet for at de som ikke har kopiering av vederlagspliktig materiale, kan trekke seg fra avtalen med virkning fra 01.01.2003.
Dette kan gjøres ved at man sender et brev til KA om at fullmakten trekkes tilbake.  Fristen for tilbaketrekkingen som er omtalt her, settes til 1. mai 2003. Deretter gjelder avtalens § 34.
En tilbaketrekking av fullmakt, fungerer sam­tidig som en erklæring om at man ikke kopierer vederlagspliktig materiale. 

Det er også mulig for de som kopierer vederlagspliktig materiale å stå utenfor den sentrale avtalen. Da krever Kopinor en egen avtale med hver enkelt av de som står utenfor. Dette vil selvsagt være en avtale som ikke byr på de fordeler medlemmene har ved å være tilsluttet en sentral avtale.

De som vurderer dette, må ta direkte kontakt med Kopinor. 

Ettersom det i avtalen er bygget inn en trinnvis reduksjon av vederlaget, alt etter hvor mange som deltar i avtalen, jf. avtalens § 30, anbefaler KA at man fortsetter å være tilsluttet avtalen, både fordi det i lengden vil være den rimeligste løsningen, og i solidaritet med de andre som forblir i avtalen. 

Ny undersøkelse
§ 23 i avtalen mellom Kopinor og KA, forutsetter at det pt. skulle ha vært gjennom­ført 2 statistisk undersøkelser; én i 1999 og én i 2001. Videre forutsettes det i avtalen at det gjennomføres en undersøkelse hvert fjerde år. Forsinkelser av ulike grunner, har ført til at det til nå bare er gjennomført én undersøkelse, den pr. 2001.

Planen er å få gjennomført en undersøkelse så snart som mulig, helst innen utgangen av 2003. Resultatet av en slik undersøkelse vil eventuelt kunne gi et annet totaltall og dermed et annet tall for beregning av vederlag i 2004.

For fakturering i 2003 vil tallene fra undersøkelsen i 2001 legges til grunn.

Tidligere KA-rundskriv om avtalen
B 22/97 Informasjon om forhandlingene med Kopinor

14/98 Om avtalen og innhenting av fullmakter

14/99 Om statistiske undersøkelser

02/99 Om avtalen - justeringer av avtaletekst med hele avtalen vedlagt

09/01 Om at noter skal klareres eller makuleres

33/01 Om "noterydd" - status pr. desember 2001

31/02 Om den statistisk under­søkelsen i 2001 og betaling av vederlag

38/02 Om fakturering og årsverk m.m.

 


 

Frank Grimstad

adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone