KA-rundskriv nr. 06/08 av 4. februar 2008

Utlysning av FOU-midler 2008

Publisert: 11/02/2008
Oppdatert med søknadsskjema
(KA-rundskriv 06/08) KA forvalter i samarbeid med Kirkerådet statlige FOU-midler som i 2008 er avsatt til utviklingsarbeid som kan bidra til større og mer robuste kirkelige forvaltnings-enheter.

Midlene skal kanaliseres til utviklingsarbeid som særlig kommer de minste fellesrådene til gode.

KA har i 2007 utredet modeller for interkommunalt kirkesamarbeid. Modellene er nærmere beskrevet i en rapport som er utgitt av KA sommeren 2007 (Modeller for interkommunalt kirkesamarbeid, FOU-rapport nr. 5). Rapporten er oversendt alle kirkelige fellesråd i august 2007.

Utlysning av midler for 2008

Det lyses nå ut midler til inntil 3 vertsfellesrådsprosjekter (modell 2) og inntil 3 forsøksprosjekter med fellesråd over kommunegrensene (modell 3).
Hvert prosjekt vil kunne få inntil kr. 400 000 i prosjektstøtte i 2008. Prosjekter som får støtte i 2008 vil kunne påregne støtte i ytterligere 2 år under forutsetning av at bevilgningen over statsbudsjettet videreføres.
Midlene kan benyttes til å dekke dokumenterte merutgifter knyttet til omstillingsarbeidet. Midlene kan også benyttes til å ivareta prosjektlederoppgaver ved f.eks frikjøp av en kirkeverge m.v.
Prosjekter som får tildelt støtte, vil bli knyttet sammen i et eget nettverk som vil bli fulgt opp fra KA med nettverksamlinger, faglig rådgivning mv.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april 2008.
Søknadene sendes til:
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Pb. 1034 Sentrum, 0104 Oslo
og merkes “FOU-tilskudd 2008”.
Tildeling vil bli foretatt innen 15.april 2008.

Nærmere om modellene

1. Vertsfellesrådsprosjekter (modell 2)

Samarbeid etter denne modellen innebærer at et eller flere fellesråd overlater ansvaret for å utføre en lovpålagt oppgave til et annet fellesråd (vertsfellesrådet). En slik myndighetsoverføring krever at det etableres et nytt, felles folkevalgt styringsorgan for de(t) arbeidsområde(r) man vil samarbeide om. Alle de samarbeidende fellesråd skal være representert i dette styringsorganet for å sikre hvert enkelt fellesråd styring over hvordan oppgaven blir utført.

Modellen vil egne seg godt bl.a. for prostisamarbeid om kirkebyggforvaltning og trosopplæring.

Modellen forutsetter at fellesrådene søker KKD om dispensasjon fra kirkeloven (kl § 5).

Dersom modellen omfatter samarbeid om menighetenes trosopplæring, forutsettes forutgående behandling i menighetsrådene, jf. kl. § 14, siste ledd.

2. Forsøk med fellesråd over kommunegrensene (modell 3)

Modellen innebærer at det etableres et “felles” fellesråd for flere kommuner. Hvert sokn oppnevner representanter til det nye fellesrådet som kan omfatte 2 eller flere kommuner. Samme fellesråd opptrer dermed på vegne av soknene i flere kommuner. Ansvarsområdet for fellesrådet forblir for øvrig uendret.

Modellen kan prøves ut innenfor et prosti eller en del av et prosti.

Modellen forutsetter at fellesrådene søker KKD om dispensasjon fra kirkeloven med hjemmel i § 5 tredje eller fjerde ledd.

Krav til søknaden

1. Hjelp til utforming av prosjekt/søknad
Elektronisk søknadsskjema kan lastes ned fra KAs hjemmeside.

Hjelp til generell prosjektutforming kan kostnadsfritt fås ved henvendelse til:
spesialrådgiver Jan Rune Fagermoen
jan.rune.fagermoen@ka.no eller tlf. 404 19 016

Ideer til prosjektutforming som fokuserer på samarbeid om trosopplæringstiltak, kan kostnadsfritt fås ved henvendelse til prosjektleder Linn Maria Kierulf i KA.
linn.maria.kierulf@ka.no eller tlf. 23 08 14 34

2. Framdriftsplan
Det skal utarbeides en kort fremdriftsplan som angir de viktigste milepæler i prosjektet.

3. Budsjett
Søknaden skal inneholde samlet prosjektbudsjett.

4. Rapportering
Midlene som tildeles er statlige midler og forutsettes rapportert i samsvar med statlige rapporteringsrutiner.

Riksrevisjonen kan føre kontroll med tildelt bevilgning.

Prosjekter som mottar tilskudd skal innlevere regnskap og rapport til KA innen 15. februar 2009.


Frank Grimstad
adm.dir 
 
 
Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Marit Halvorsen Hougsnæs
Powered by Cornerstone