KA-rundskriv nr. 8/05 av 18. mai 2005

Tariffrevisjonen pr 01.05.2005

Publisert: 19/05/2005
Partene ble etter forhandlinger 12.05.2005 enige om lønnsjusteringer for annet avtaleår. Resultatet er gjengitt i sin helhet og kommentert i dette rundskrivet. KAs styre og alle arbeidstakerorganisasjonene har godkjent resultatet, som derfor kan iverksettes.

Forhandlingene
Partene i KA-området ble torsdag 12. mai enige om lønnsreguleringer for avtaleperiodens 2. avtaleår, jfr HTA kapittel 4, pkt 4.4 med virkning fra 1. mai 2005.

Resultatet
Resultatet har tre økonomiske elementer:

Generelt tillegg
Alle arbeidstakere med stillingskode i kapittel 4 får et generelt tillegg på kr 2000 pr år (hel stilling, forholdsvis for deltid) med virkning fra 01.05.2005.
Unntatt fra dette er stillingskode 5380 Unge arbeidstakere, se nedenfor. Tillegget gjelder heller ikke for stillinger i kapittel 3 (f.eks 4950 Daglig leder/kirkeverge) og stillinger i kapittel 5.
Det generelle tillegget gis i tillegg til evt. lønnsjusteringer gitt ved lokale forhandlinger pr 01.01.2005.
Det generelle tillegget skal gis først i forhold til justeringer i minstelønn. Generelt tillegg gis også til arbeidstakere som har ansiennitetsopprykk 01.05.2005.

Endringer i minstelønn
Det er gjort endringer i minstelønnssatsene i alle lønnsgrupper i kapittel 4, pkt 4.6. Økningene er gjort på 0, 4 og 8 år i lønnsgruppe 1-4, og på 0, 4, 8 og 10 år i lønnsgruppe 5. Etter at det generelle tillegget er gitt, må det evt gis ytterligere lønnsøkning opp til ny minstelønnssats. Minstelønnssatsene etter 10 år i lønnsgruppe 1-4 og etter 16 år i lønnsgruppe 5 er ikke endret. Tilsatte med denne ansienniteten skal kun ha det generelle tillegget. Endringer i forhold til minstelønn har virkning fra 01.05.2005.

Unge arbeidstakere (kapittel 4, pkt 4.7)
Unge arbeidstakere som er i arbeid pr 01.05.2005 får et generelt tillegg som er avtrappet etter alder, se protokollen nedenfor. Minstelønnssatsene for unge arbeidstakere - unntatt for dem som er 16 år - er justert forholdsvis som for øvrige stillinger i kapittel 4.

Til protokollen
Videre er partene enige om et felles fokus på de utfordringene som kommer av et internasjonalt arbeidsmarked, og på utviklingen i pensjonsforholdene.

Økonomi
Kostnadene ved oppgjøret er beregnet slik:
Årslønnsramme 2004 - 2005, HTA kap. 4

Komponent
%
Overheng til 2005
1,54
Antatt lønnsglidning
0,61
Lokal forhandlinger pr 01.01.2005
1,20
Gen. tillegg kr 2000 pr 01.05.2005
0,50
Minstelønnssatser pr 01.05.2005
0,03
Sum 2004 - 2005
3,88


Lokale lønnsreguleringer
Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger etter kapittel 4, pkt 4.1. Lokale lønnsreguleringer for stillinger i kapittel 3 og 5 gjøres i hht resp. forhandlingsbestemmelser.

Iverksetting
Forhandlingsresultatet er godkjent av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan dermed iverksettes. 

Frank Grimstad
adm. dir


TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2005 - GODKJENT RESULTAT

1. LØNN

a)    Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på kr 2.000 pr 01.05.2005 til alle stillinger som omfattes av HTA kapittel 4, unntatt unge arbeidstaker, pkt 4.7.

b)     Endringer i minstelønn
Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Virkningstidspunkt er 01.05.2005:           

Lønnsgruppe
Minstelønn
0 år
4 år
8 år
10 år
16 år
1
199.000
204.000
214.000
240.000
 
2
224.800
229.800
234.800
255.000
 
3
260.900
265.900
270.900
293.000
 
4
281.600
286.600
291.600
316.000
 
5
302.200
309.000
318.900
333.000
340.000
c)    Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere som er i arbeid pr 01.05.2005 får generelt tillegg slik:
       → 14 år:            kr 1.000
       15 år:                 kr 1.400
       16 år:                 kr 1.600
       17 år:                 kr 1.800

Endring i minstelønnssatser. Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Virkningstidspunkt er 01.05.2005.

Alder

Pr år

Pr mnd

Ord. timelønn

35,5 t/u
37,5 t/u
→ 14 år
99.500
8.291,67
53,90
51,03
15 år
139.300
11.608,33
75,46
71,44
16 år
161.500
13.458,33
87,49
82,82
17 år
179.100
14.925,00
97,02
91,85

2. TIL PROTOKOLLEN
Et seriøst og velfungerende arbeidsliv
Partene er enige om at det er viktig å ha et seriøst og velfungerende arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår for alle i det norske arbeidsmarkedet.
Partene er derfor enige om å følge utviklingen i kirkelig sektor, og om nødvendig nedsette et partssammensatt utvalg som kan fremme forslag i denne sammenheng. Partene kan også hver for seg ta initiativ til å drøfte situasjoner som måtte oppstå.

Pensjon
Pensjon er et område som er under utvikling i flere tariffområder. Partene forutsetter at styret for TPO og AFP (jfr TPO-vedtektene § 16-1) har oppmerksomhet på utviklingen av pensjonsforhold, særlig i relasjonen mellom kommunalt og kirkelig tariffområde. 
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone