God kommunal regnskapsskikk – GKRS

Årsregnskap for sokn i Den norske kirke skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke fastslår i §4 (2) at «Årsregnskapene skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk». Dette medfører at en mye av arbeidene til Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk får relevans også for fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.

Jamfør foreningens nettside: «Hovedoppgaven for foreningen er å utarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i kommuneloven, samt å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder.»

Regnskapsstandarder har i praksis samme betydning som en forskriftsbestemmelse, og når regnskapet skal avlegges i samsvar med God kommunal regnskapsskikk, så innebærer det at man plikter å følge bestemmelser i standarder og notater fra GKRS. Man må da være oppmerksom på at disse dokumenter primært er utarbeidet for kommuner og at mye av stoffet ikke har relevans for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

På foreningens nettside finnes følgende ressursdokumenter, som gir utdypende bestemmelser til det som er fastsatt i lov og forskrift. Det hele er sortert etter rammeverk, regnskapsstandarder og notat og er kort beskrevet nedenfor.

 

Rammeverk

«Rammeverket for kommuneregnskapet skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige fundamentet som gir rammene for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål.»

«Rammeverket er grunnlaget for utvikling av god kommunal regnskapsskikk gjennom standardsetting og er retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes.»

 

Regnskapsstandarder

På foreningens nettside finner man følgende regnskapsstandarder:

Endelige regnskapsstandarder:

KRS nr. 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS nr. 2: Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter

KRS nr. 3: Lån – Opptak, avdrag og refinansiering

KRS nr. 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

KRS nr. 5: Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil

KRS nr. 8: Leieavtaler

KRS nr. 9: Nedskrivning av anleggsmidler

KRS nr. 11: Finansielle eiendeler og forpliktelser

Foreløpige regnskapsstandarder:

KRS nr. 7: Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

KRS nr. 10: Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

KRS nr. 12: Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger

KRS nr. 13: Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

KRS nr. 14: Konsolidert årsregnskap

De fire første av disse KRS-ene, og da spesielt nr. 4 som omhandler skillet mellom drift og investering, vil være ekstra relevant for regnskapene i kirkelige fellesråd og menighetsråd.

Regnskapsstandardene setter normer for den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk gjennom utdyping og utfylling av bestemmelsene i lov og forskrift.

En endelig standard (KRS) utgis etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard. En endelig KRS er bindende, og et brudd mot en KRS vil innebære at regnskapet ikke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. I en foreløpig standard ligger det i stedet en sterk anbefaling. Eventuelle avvik fra en foreløpig standard må faglig begrunnes. Dersom avviket fra standarden er vesentlig for regnskapet, vil dette kunne vurderes som brudd på god kommunal regnskapsskikk og resultere i anmerkning fra revisor.

 

Notater

Foreningen utgir jevnlig notater om regnskapsfaglige tema, som har en noe lavere status og viktighet enn en KRS. Notater kan (les bør) følges og dersom de ikke følges bør dette kunne begrunnes faglig.

Det er særskilt ett slikt Notat som har betydning for regnskapene i kirkelige fellesråd, nemlig notatet som omhandler blant annet regnskapsføring av tjenesteytingsavtaler mellom kommunen og kirkelige fellesråd, GKRS - Notat Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke.

Powered by Cornerstone