KA-rundskriv 1/03 av 27. januar 2003

Ungdom - Tjeneste - Utdanning

Publisert: 30/01/2003
KA har deltatt i et arbeid for å rekruttere ungdom til tjeneste i Den norske kirke. Det er sammensatt av et studietilbud og et praksisarbeid i menighet. KA anbefaler at menighetsrådet/fellesrådet vurdere tiltaket, og gjengir i dette rundskrivet Kirkerådets presentasjonen av prosjektet.

I en menighetssending fra Kirkerådet i høst var det lagt ved en brosjyre som informerte om et prosjekt Kirkerådet har vært med på å utvikle; Ungdom - Tjeneste - Utdanning, UTU. Prosjektet retter seg inn både mot ungdommer og menigheter/organisasjoner og skal starte opp høsten 2003. 

Konseptet er at ungdom tilbys et studium ved Høgskulen i Volda, samtidig som de har lønnet praksisarbeid i 50% stilling i en menighet eller organisasjon. Praksisen i menigheten skal primært rettes inn mot barn og unge, og det skal være tilrettelagt med en ansvarlig veileder.

UTU-prosjektet har et tosidig mål. Det ene målet er at ungdommene gjennom sitt toårige (evt treårige) engasjement i menigheten kan være med å gi et løft til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Det andre målet er å gi ungdom som ønsker å bruke tid og krefter i menighets­arbeidet et tilrettelagt studium med lønnet praksisplass. Deler av studiet knyttes til menighetspraksisen, og det skal gis veiledning underveis fra en ansvarlig i menigheten. Studiet går over to år og det er årlig lagt opp til fire studiesamlinger, hver på ca ei ukes varighet. Studenten dekker selv sine utgifter til studiet og reiser/opphold i forhold til det. De studiepoengene studenten opparbeider kan brukes i videre utdanning, og gir særlig kompetanse til arbeid i kirke, organisasjon og skole.

Ungdommen får altså tre ting på en gang: jobbe med ungdom (U), være i en meningsfylt tjeneste (T) og begynne på utdanning (U) - UTU. Menigheter som satser på denne modellen får satt ungdomsarbeid i fokus, tilrettelagt praksis og utvikling av kompetanse.

Det vil koste noe, både av personal­ressurser og økonomiske midler, å ha ungdommer i praksisarbeid i UTU-prosjektet. Studenten inngår arbeids­kontrakt med menigheten og har samme rettigheter og krav som andre ansatte. For å kunne motta stipendandelen Lånekassen gir til studenter, vil lønnen bli ca 8000 kr per måned. Menighetens utgifter for en UTUer vil bli omtrent 140.000 kr i året. 

Selv om det kan være vanskelig å prioritere nye prosjekter, tror vi menigheten kan få mye tilbake ved å prøve denne modellen. Ungdomsarbeidet  kan få et løft ved at en får tilført ekstra ressurser. Menigheten får en praksis­arbeider som er nær målgruppen. I tillegg vil den unge studenten få et inntrykk av hvordan det er å arbeide i en menighet. Det håper vi kan være rekrutterende med tanke på videre utdanning og yrkesvalg.

Det er stramme økonomiske vilkår i mange menigheter. Dette gjør det vanskelig å prioritere utgifter i form av lønn og drift til ungdomsarbeidere. Vi ønsker likevel å henstille til menighetsrådet/felles­rådet at de satses på barne- og ungdomsarbeidet. Dersom man prøver å finansiere UTU-prosjektet, kan man kanskje oppfordre til givertjeneste eller iverksette andre kreative tiltak i lokalmiljøet for å realisere dette. 

Vi oppfordrer også til å utfordre ungdommer i egen menighet som kan være aktuelle til å delta i prosjektet. Har ikke menigheten mulighet til å ansette en UTUer selv, er det bruk for ungdommer i menigheter som ønsker å være med i prosjektet. Oppstart av prosjektet er som nevnt høsten 2003. Vi håper derfor at menigheter som ønsker å delta i prosjektet snarest melder sin interesse.

V
i minner om at det er mulig å søke bispedømmerådet om midler til prosjekter menigheten setter i gang. Søknadsfristen for å søke for 2004 er 1.desember 2003.

Skulle det være ønskelig med flere opplysninger, påmelding til prosjektet eller annet i forhold til UTU, kan henvendelser rettes til:

[i]Kristin Frydenlund, [i]
Rådgiver i Kirkerådet
Tlf 22 93 27 87
e-post: kristin.frydenlund@kirken.no

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone