KA-rundskriv 18/04 av 23. august 2004

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2004)

Publisert: 24/08/2004
Individuelle midler
Det utlyses individuelle midler til kompetanseutvikling for fellesrådsansatte kateketer/menighetspedagoger. Søknader som gjelder kompetanseutvikling i forhold til konfirmantarbeid vil prioriteres. Søknadsfristen er 1. oktober 2004.

Vi ber om at denne informasjonen formidles til alle kateketer og menighetspedagoger i virksomheten.

Bakgrunn
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK).

Midlene fordeles på tre ulike formål:
1) Individuelle tilskudd etter søknad fra den enkelte arbeidstaker/arbeidsgiver.
2) Regionale tiltak og
3) Sentrale tiltak.

Individuelle tilskudd - hvem og hva
- Tilskudd kan ytes til fellesrådsansatte kateketer og menighetspedagoger. Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke.

- Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetanseutviklingstiltak, som f.eks. reiser, opphold, deltakeravgift/kursavgift eller andre særlig utgifter. En viss egenandel må påregnes.

- Det kan også bli gitt støtte til større kompetanseutviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene/vikarutgifter i permisjonstiden.

- Søknader som gjelder kompetanseutvikling i forhold til konfirmantarbeid vil prioriteres.

Krav til søknaden
- Søknaden må være et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling. Det er derfor et krav om at arbeidsgiver anbefaler tiltaket.

- Tiltaket skal være relevant for stillingen.

- Deltakeren skal ha fått permisjon. Dokumenterte vikarutgifter kan unntaksvis dekkes der dette er forutsetning for permisjon.

- Minimum tilskuddsbeløp er kr. 2.500,-.

Søknad:
Søknad kan med fordel skrives på eget søknadsskjema som finnes som vedlegg til nettversjonen av rundskrivet.

Søknad må inneholde følgende punkter:
1. Overskrift: "Søknad om individuelt tilskudd for kompetanseutvikling i undervisningsstillinger".
2. Kateketens navn, adresse, telefon, nåværende stilling og ev. e-postadresse.
3. Arbeidsgiver, adresse, telefon og e-postadresse.
4. Kateketens stilling og stillingsandel, og relevante opplysninger om utdanning og erfaring.
5. Beskrivelse av tiltaket og tiltakets målsetting. For større prosjekter: Prosjektbeskrivelse.
6. Begrunnelse for behovet for tiltaket i forhold til nåværende stilling og vedtatte planer i virksomheten.
7. Dato/tid for gjennomføring av tiltak.
8. Budsjett, må inneholde utgifter og inntekter (finansiering) for tiltaket.
9. Søknadsbeløp.
10. Anbefaling av tiltaket fra arbeidsgiver og bekreftelse på permisjon (evnt som vedlegg).

Søknadsfrist:
Søknadsfristen er 1. oktober 2004.

Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. mars 2005.

Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Adresse:
Alle søknader sendes til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post. 
Bruk adressen ka@ka.no. 
Postadressen er Karl Johans gt. 35, 0162 Oslo.

Det skal sendes kopi av søknaden til Den norske kirkes kateketforening, Underhaugsvn. 15, 0354 Oslo.

Annet
Vi viser til vedlegg til KA-rundskriv 04/03 for tips og råd for søknad.

Vi viser forøvrig til Kirkekompetanse på KAs hjemmeside - /kurs 
Spørsmål kan rettes til:
Hilde Fylling i KA, tlf 23 31 04 64, e-post: hilde.fylling@ka.no
Jarl Eidjord i DNKK, tlf 22 93 28 20, e-post: dnkk@kateket.no


Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone