KA-rundskriv nr. 1/05 av 20. januar 2005

Revisjon av sentrale særavtaler pr 01.01.2005

Publisert: 20/01/2005
De sentrale partene har gjennomført forhandlinger om revisjon av de sentrale særavtalene i uke 1-3/2005. Endringene er kommentert i dette rundskrivet. De komplette avtalene, og felles veiledning til tre av avtalene blir trykket i eget hefte. Inntil disse foreligger, vil de bli gjort tilgjengelig på KAs nettsted, www.ka.no, under Tariff.

Avtalen er ikke lenger gjeldende avtale. Se sist reforhandlede avtale.


 

Generelt
Fire av avtalene er prolongert uten materielle endringer. Dette gjelder avtalene vedr. reiseregulativet, ledere, arbeidstøy og barnehager/skolefritidsordninger. Særavtale for barnehager som gjelder særskilt i Oslo er også prolongert, bortsett fra en egen protokoll vedr. konsekvenser av terminering av en fritidsordning i Oslo kommunes avtale for barnehagene. Informasjon om dette er gitt direkte til de virksomhetene det angår. I Særavtale for kirkelige stillinger er det gjort noen endringer. Alle avtalene er gjort gjeldende i to år, for perioden 01.01.2005 - 31.12.2006.

Veiledninger
De sentrale partene har utarbeidet felles veiledning til tre av avtalene: Særavtale om reiseregulativet, Særavtale for ledere og Særavtale for kirkelige stillinger. Vi anbefaler våre medlemmer å sette seg inn i disse, da de gir forklaring til enkelte bestemmelser, og partenes felles fortolkninger og rådgiving på viktige punkter.

Særavtale for kirkelige stillinger

Fritid
Det er ikke gjort endringer i bestemmelsene som regulerer fritid for kirkelig tilsatte. Partene er likevel i veiledningen enige om å anbefale at de to ukentlige fridagene i hht pkt 2.1 så vidt mulig bør legges i sammenheng.

Tid til egen disposisjon for kirkemusikere
Avtalen har en bestemmelse i pkt 3.1 om at kirkemusikere selv kan disponere 20% av arbeidstiden knyttet til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling. Partene forutsetter at det i den enkelte stilling gjennom dialog er lagt til rette for en hensiktsmessig balanse mellom antall tjenester/arbeidsoppgaver og tid til øving og andre forberedelser, og faglig utvikling. Bestemmelsen skal kun sikre at 20% av arbeidstiden er ubundet. Det følger av dette at arbeidstakeren ikke har rett til godtgjøring etter HTA kapittel 1, §§ 5 og 6 for tiden til egen disposisjon. Ut over dette, gjelder alminnelige bestemmelser for styring av arbeidstida.

Normtall i små stillinger
I forrige avtale var gudstjenester og kirkelige handlinger i stillinger på 40% eller mindre, regulert med visse timetall. Denne bestemmelsen er nå tatt ut av avtalen. Det innebærer at fastsettelse av stillingsinnhold gjøres på samme måte for alle ordinære stillinger uansett stillingsstørrelse, og at dette gjøres ut fra de konkrete, lokale forhold.

Vikarer
Bestemmelsene for vikariater er noe omarbeidet. Her gjelder fortsatt normerte timetall for enkelttjenester dersom partene ikke blir enige om noe annet.

Ubundet tid for prester og for stillinger innen diakoni og undervisning
Forrige avtale hadde en bestemmelse at «en rimelig del av arbeidstiden» ikke skulle bindes i arbeidsplanen. Partene er fortsatt innforstått med at det kan være behov for ubundet tid til forberedelser, faglig ajourhold og utvikling i slike stillinger. Partene var likevel enige om at det var hensiktsmessig å ta bestemmelsen ut av avtalen når omfanget ikke er nærmere angitt. De lokale parter må evt ta hensyn til dette når det utarbeides arbeidsplaner.

Leiropphold
I pkt 4.3 om beregning av arbeidstid ved leiropphold, har partene nå konkret vist til AML § 51 nr 2, som regulerer daglig fritid. Det er også gitt mulighet for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om at den timelønn man opparbeider på leir, helt eller delvis kan kompenseres i fritid.

Partene har i veiledningen også funnet grunn til å minne om at leirer/turer mv må bemannes på en måte som ivaretar både sikkerhet og gjeldende bestemmelser om arbeids- og hviletider.

Frank Grimstad
adm. dir

Særavtalene, beiledning mm i pdf-versjon

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone