KA-rundskriv 23/09 av 21.12.2009

Endringer av regnskapsregler

Publisert: 15/07/2010
Som følge av endringer i regnskapsforskriftene for kommunal sektor, foretas det endringer i regnskapsforskriftene for kirkelig sektor. Rundskrivet omtaler endringene vedr. føring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, men også egenkapitalposten likviditetsreserve i balanseregnskapet. Ny revidert regnskapsstandard, KRS nr 4, om avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, omtales også.

Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 

Reglene for regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer blir endret fra 2010. Endringene medfører at merverdiavgiftskompensasjon fra inves-teringer etter en overgangsperiode på 5 år i sin helhet skal inntektsføres i investeringsregnskapet. 
I overgangsperioden vil det bli en gradvis opptrapping av en pliktig andel av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer som skal overføres til investeringsregnskapet.

KA omtalte i mai 2009 at Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) hadde gjennomført endring av regelverket for inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer. (se lenke 1)

De endrede regnskapsregler betyr at for regnskapsåret 2010 skal minimum 20 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investerings-regnskapet. For 2011 skal minimum 40 % overføres, i 2012 minimum 60 %, i 2013 minimum 80 %, og i 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Begrunnelsen for å ha en overgangsperiode er at kommunene skal få tid til å tilpasse seg den innstrammingen i driften som omleggingen kan medføre på kort sikt.

Kultur og kirkedepartementet(KKD) har, i samråd med KA, bestemt at det skal gjennomføres en tilsvarende endring av regnskapsreglene for kirkelig fellesråd og menighetsråd. KKD vil, i løpet av kort tid, komme med et rundskriv om endringer som vil bli gjennomført fra 2010. Det understrekes at reglene for kommunene er utformet slik at det er minimum 20 % som skal overføres til investeringsregnskapet i 2010. Det betyr at det vil være anledning til å overføre 100 % allerede i 2010, dersom regnskapet gir rom for dette.

Vi vil komme tilbake med en mer detaljert omtale når KKD har gjennomført de nevnte endringer, sammen med mer detaljert veiledning for regnskapsføring i 2010.

Endringer vedrørende likviditetsreserve

Egenkapitalposten likviditetsreserve i balanseregnskapet skal opphøre med virkning 01.01.2011. Kultur- og kirkedepartementet (KKD) vil i rundskriv, gi nærmere bestemmelser om hvordan den regnskapsmessige behandlingen skal skje for de som har bokført saldo på likviditetsreserve. 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskrifter for kommuner som innebærer at likviditetsreserven i balanseregnskapet opphører med virkning fra 01.01.2010. 
På bakgrunn av de endringer som er vedtatt i regelverket for de kommunale regnskaper, har KKD uttalt til KA at det er naturlig at denne balanseposten også utgår i regnskapene for de kirkelige fellesråd og menighetsråd. KKD vil imidlertid gi et års tidsforskyvning med frist for opphør av balanseposten, slik at 01.01.2011 settes som dato for opphør, mot tilsvarende 01.01.2010 for kommunene. Det medfører at det senest i regnskapsåret 2010 må gjennomføres nødvendige posteringer for å bringe denne balanseposten i null. Det anbefales likevel at dette skjer allerede ved avslutningen av 2009-regnskapet, dersom dette kan gjennomføres uten at det skaper komplikasjoner. Balanseposten likviditetsreserve har i svært liten grad vært brukt i regnskapene for kirkelig fellesråd og menighetsråd. Endringen får kun betydning for de som har en bokført saldo på konto for Likviditetsreserve, og vil derfor i praksis kun omfatte noen få.
Endringene medfører at det samtidig innføres nye konti for regnskapsprinsippendringer.

Vi vil komme tilbake med en mer detaljert omtale når KKD har gjennomført de nevnte endringer, sammen med veiledning om nødvendige regnskapstransaksjoner som må gjennomføres for de det angår.

Ny revidert regnskapsstandard, KRS nr 4 - Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Det er fastsatt ny revidert regnskaps-standard om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, med virkning for regnskapsåret 2010.
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har gjennomført en revisjon av gjeldende standard, og det er i styremøte den 17.12.2009 fastsatt ny revidert KRS nr 4 om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet med virkning fra årsregnskapet 2010. Målsettingen med revisjonen har vært å få en mer oversiktlig og brukervennlig standard. Den reviderte standard er betydelig omskrevet sammenlignet med någjeldende, men endringene innebærer ikke vesentlige realitetsendringer.

Definisjon og kriterier for hva som regnes som investering er fortsatt:

o Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi 
o Med varig eie eller bruk menes en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelses¬tidspunktet.
o Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100.000,-.

Definisjon og forståelse av begrepene påkostning og vedlikehold er ikke endret, men er noe omskrevet. Drøftingene av skillet mellom vedlikehold og påkostning bygger i større grad på definisjonene av vedlikeholdskostnader og utviklingskostnader i NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk.
Det er ingen endringer i standardens drøftinger av kriterier for å klassifisere inntekter som driftsinntekt eller investeringsinntekt.

De viktigste endringer i den reviderte KRS nr 4 er:

o Begrepet vurderingsenhet og omtalen av dette er tatt ut av standarden. Dette kan innebære en lemping med hensyn til å kunne klassifisere et tiltak som påkostning/investering når vurderinger nå i større grad kan anvendes mot deler av en eiendel.
o Begrepet rehabilitering er tatt ut av standarden. Dette innebærer ingen realitetsendring, men er et forsøk på å forenkle begrepsbruken.
o Det er lempet på kravet om å skille ut vedlikeholdselementet ved tiltak som innebærer påkostning.
o Det er ikke lenger særskilt omtale av tiltak som følge av offentlige pålegg, og det forutsettes at spørsmål om regnskapsføring i drifts- eller investeringsregnskapet skal vurderes etter de generelle prinsippene for avgrensning mellom påkostning og vedlikehold.

Det er forventet at endringene på noen områder kan medføre en lemping med tanke på å kunne klassifisere en utgift som påkostning og dermed regnskapsføre utgiften i investeringsregnskapet.

Gjeldende KRS nr 4 har vært anvendt på regnskapene for kirkelige fellesråd og menighetsråd uten at det spesifikt er gjort noen unntak eller tilleggsbestemmelser. Det er heller ikke i den reviderte standard gjort spesifikke unntak eller tilleggsbestemmelser for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Man må imidlertid være oppmerksom på at standarden er utformet ut fra at kommuner og fylkeskommuner er hovedbrukere, og enkelte formuleringer og referanser vil derfor ikke ha samme relevans for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Hovedtrekkene i standarden vil imidlertid være førende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene, men det kan være aktuelt at Kultur og kirkede-partementet(KKD) senere vil komme tilbake med noen presiseringer til standarden når det gjelder anvendelsen for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene.
(Les mer om den nye standarden på nettsiden til GKRS - lenke 2)

KA vil vurdere om det er behov for å gjennomføre kurs i løpet av 2010 for faglig oppdatering i de gjeldende regnskapsstandarder, og da med særlig vekt på den nye reviderte KRS nr 4 om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Frank Grimstad
adm.dir.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone