KAs vedtekter med valgregler og retningslinjer

Vedtekter for KA

Vedtatt på KAs landsråd 27. april 2023

§ 1 Formål

Virksomhetens navn er Hovedorganisasjonen KA. KA er en arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig forankring. KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til 

 • at medlemmene kan oppfylle sine kirkelige, diakonale og samfunnsmessige oppgaver 
 • at det kan skapes gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere/tilsatte 
 • at medlemmenes faglige kompetanse styrkes 

§ 2 Medlemskap

a) Organer i Den norske kirke og andre virksomheter med kirkelig og ideell forankring kan være medlemmer i KA.  
b) Medlemskapet kan være både med og uten overføring av partsansvaret (tariffbinding) 
c) Utmelding skjer ved skriftlig melding til styret. Frist for utmelding er 1. juli med virkning fra påfølgende kalenderår. Medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten er likevel forpliktet på KAs tariffavtale ut avtaleperioden. 
d) Medlemskapet gjelder virksomheten som helhet, uavhengig av organisasjonsform. Styret behandler eventuelle søknader om unntak. 

§ 3 Oppgaver 

KA yter medlemmene bistand og service innenfor medlemmenes virksomhetsområder. Bistanden omfatter bl.a.: 

 • avtaleinngåelser 
 • rådgivning 
 • kompetanseutvikling 
 • utredningsarbeid 
 • medie- og myndighetskontakt 
 • nettverksbygging 

§ 4 Arbeidsgivervirksomheten 

a) KA opptrer på vegne av medlemmene når disse har overdratt partsansvaret til KA. Tilslutning og overføring av fullmakt skjer skriftlig. 

b) KA har fullmakt til på vegne av disse medlemmene å 

 • inngå og si opp tariffavtaler 
 • forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold 
 • gi og iverksette arbeidsstengning 
 • motta og godta arbeidsoppsigelse 
 • motta stevning og bringe rettstvister inn for arbeidsretten 
 • bringe interessetvister inn for rikslønnsnemnda 
 • tolke avtaler inngått av KA 

c) Medlemmer som har overdratt partsansvaret har rett til rådgivning og bistand fra KA i forbindelse med inngåelse, revisjon, tolkning, tvister og praktisering av tariffavtalene. 

d) Medlemmer som har overdratt partsansvaret er bundet av gjeldende tariffavtaler og forpliktet til 

 • å fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med disse 
 • å slutte opp om den felles lønnspolitikken 
 • å følge de retningslinjer som gis i en konfliktsituasjon 
 • ikke å inngå lokale avtaler som strider mot bestemmelser i sentralt inngåtte avtaler 
 • å gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål. 

§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler 

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. Forslag om delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår skal være gjenstand for uravstemning. 

b) Forslag til sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler, jf. Hovedavtalen, vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at slike avtaler skal være gjenstand for uravstemning tilsvarende som for Hovedtariffavtale og Hovedavtale. 

c) Styret vedtar retningslinjer for forhandlinger om HA og HTA. Før styret treffer sin avgjørelse skal innretningen på oppgjøret forelegges de berørte medlemmer til drøfting. 

d) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsresultat. 

§ 6 KAs organer 

KAs organer er landsråd, styre, kontrollkomité og valgkomité.  

§ 7 Landsråd 

a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen av april. Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan innkalles til ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets medlemmer finner det påkrevd. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av de stemmeberettigede er til stede. Unntaksvis kan landsrådet gjennomføres digitalt. 

b) Landsrådets sammensetning 

 • Lokalkirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.  
 • Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk.  
 • Øvrige medlemmer med tariffbinding velger 1 landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet ha minimum 3 medlemmer i landsrådet.  
 • Medlemmer uten tariffbinding velger 1 landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet ha minimum 1 medlem i landsrådet.  

Landsrådet fastsetter valgregler og nærmere retningslinjer for hvordan valgene gjennomføres.  

c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av landsråd skjer ett år etter ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet. Styret deltar med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes. 

d) Landsrådet skal: 

 • velge dirigentskap og fastsette forretningsorden 
 • vedta valgregler for valg til KAs organer 
 • vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid 
 • vedta strategiplan for KAs virksomhet 
 • fastsette rammer for medlemskontingenten 
 • fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen 
 • velge styre, valgkomité og kontrollkomité 
 • velge revisor 
 • forelegges rapport fra kontrollkomiteen 
 • forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering 
 • behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet. 

§ 8 Regionalt kontaktmøte for medlemmer som er lokale kirkelige organer i Den norske kirke 

Landsrådsrepresentanter velges i forkant av en ny landsrådsperiode på regionalt kontaktmøte, som arrangeres (fysisk eller digitalt) for hvert bispedømme. Kontaktmøtet består av representanter fra alle lokale kirkelige organer i bispedømmet som er medlemmer i KA.  

Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for kontaktmøtet.

§ 9 Styret 

a) KA ledes av et styre med 7 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av landsrådet. Styret velges for to år og kan gjenvelges. Leder og nestleder i styret velges ved egne valg av landsrådet. Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til fast medlem av styret, trer vedkommende ut av sin funksjon i landsrådet i styreperioden. 

b) Styret er vedtaksført når minst 5 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Leder skal sørge for at det avholdes styremøter etter behov. Minst 3 medlemmer i styret eller administrerende direktør kan kreve at det holdes styremøte. 

c) Dersom mer enn 4 styremedlemmer/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det innkalles til ekstraordinært landsråd for supplerende valg. Dersom styreleder går ut av styret, eller har permisjon, rykker nestleder opp som leder. Dersom nestleder rykker opp som leder eller går ut av styret, konstituerer styret seg selv.

d) Styret forplikter KA i samsvar med organisasjonens vedtekter og landrådets beslutninger. Styret er ansvarlig for at landsrådets vedtak blir gjennomført. 

e) Styret fastsetter budsjett, den årlige medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap.  

f) Styret godkjenner medlemskap.  

g) Styret forbereder alle saker som skal legges fram for KAs landsråd, jf. § 7 d.)  

h) Styret fastsetter vedtekter for Norges Kirkevergelag og eventuelle andre nettverk blant medlemmene. 

§ 10 Administrerende direktør 

Styret tilsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Styret fastsetter et delegasjonsreglement for administrerende direktør hvor oppgavefordeling mellom administrasjon og styret beskrives. Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av KAs virksomhet og gjennomføring av tarifforhandlingene. Administrerende direktør har møte-, tale- og forslagsrett i KAs styrende og rådgivende organer. 

§ 11 Kontrollkomité 

a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges for 4 år, og kan gjenvelges. Medlemmer av landsrådet kan velges. Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke velges. Leder velges særskilt. 

b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av organisasjonens ressurser skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi rapport for en toårsperiode i hvert landsråd. Rapporten skal spesielt uttale seg om hvorvidt vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsområder blir etterlevd av styret. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant informasjon og få nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver. 

c) Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid. 

§ 12 Valgkomité 

a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en valgkomité på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen velges for 4 år, og kan gjenvelges.Leder velges særskilt.

b) Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen. Administrerende direktør utpeker valgkomiteens sekretær. Det kan vedtas egen instruks for valgkomiteens arbeid.  

c) Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og til leder, medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen. Valgkomiteen fremmer også forslag om styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer. 

§ 13 Vedtektsendringer  

Endring av vedtekter vedtas av landsrådet med 2/3 flertall.  

§ 14 Eksklusjon m.v.  

Styret kan i særlige tilfeller ekskludere medlemmer eller nekte medlemmer bistand. 

 

Valgregler

Valgregler til KAs landsråd vedtatt på KAs landsråd 2021 

(jf. Vedtektene § 7c)  

Lokalkirkelige organer i Den norske kirke 

 1. Antall representanter 

Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger 3-5 representanter fra hvert bispedømme, basert på fordelingsmodellen for antall representanter pr bispedømme etter årsverk. Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges fra hvert bispedømme settes til 1.desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR). 

Fordelingsmodell:

 • 0-249 årsverk: 3 representanter
 • 250-449 årsverk: 4 representanter
 • Over 450 årsverk: 5 representanter

Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være rådsmedlemmer og ved 5 representanter må minimum 3 være rådsmedlemmer. 

 1. Krav til valglisten
 • minimum 40 % representasjon av hvert kjønn 
 • minimum 50 % rådsmedlemmer 
 • geografisk spredning av kandidater i bispedømmet 
 • det tilstrebes aldersspredning 

Kandidatlisten skal inneholde minimum det dobbelte antall navn av de som skal velges i prioritert rekkefølge (6-10 navn).  

Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv/ansatt i. 

Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på listen. 

 1. Valgkomité  

Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av valget i bispedømmet. Valgkomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. Valgbare til valgkomiteen er personer som er rådsmedlemmer på valgtidspunktet eller daglig leder i fellesrådet (1 medlem). 

Valgkomiteen velges på en samling for rådsmedlemmer senest 1. september året før ny landsrådsperiode starter. Denne samlingen kan være digital.  

 1. Valg til landsrådet  

Valgkomiteens innstilling sendes medlemmene i bispedømmet minimum 1 måned før kontaktmøtet. Valget skjer skriftlig i kontaktmøtet eller digitalt i etterkant.  

I tillegg til valgkomiteens liste, er benkeforslag tillatt. 

De tre-fem representantene fra hvert bispedømme som får flest stemmer, blir medlemmer av landsrådet. De neste blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge (inget øvre antall varamedlemmer).

Det regionale kontaktmøtet består av representanter for de kirkelige organer i bispedømmet som er medlemmer i KA. 

 • Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant. 
 • Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter. 
 • Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter. 

Valget skjer ved simpelt flertall blant de med stemmerett.  

Valget skjer skriftlig eller digitalt, og hver representant har 1 stemme. Den enkelte representant som deltar, kan ha med fullmakt til å benytte alle stemmene for sitt råd. Fullmakt fra rådsleder oversendes KA i forkant av møtet. 

Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en person en gang per stemmeseddel.  

Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmelikhet benyttes loddtrekning.  

Valgte rådsmedlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ. En ansatt som er valgt inn, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører. 

 1. Tilleggsmandat

a) For medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.

b) Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av det fellesrådet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge. 

c) Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 

Øvrige medlemmer med tariffbinding 

 1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater.  
 2. Valgkomiteen skal settes sammen av 3 personer som er representanter for medlemmene (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar). 
 3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.
 4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de medlemmer som skal velges, dvs. minimum 6 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.
  Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).
 5. Styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar kan velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten.
 6. Administrerende direktør i KA sender valglisten til avstemning medlemmene. Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
 7. a. For medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat 
  b. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av organisasjonen som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.
  c. Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 

Medlemmer uten tariffbinding  

 1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater.  
 2. Valgkomiteen skal settes sammen av 3 personer som er representanter for medlemmene (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar).  
 3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.  
 4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de medlemmer som skal velges til, men minimum 4 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.
  Styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar kan velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten. 
  Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember året før valget. 
 5. Administrerende direktør i KA sender valglisten til avstemning blant KAs «medlemmer uten tariffbinding».
  Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge.  
 6. a. Det gis ett tilleggsmandat for medlemmer med over 100 årsverk.
  b. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av medlemmet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.
  c. Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 

Den norske kirke (rettssubjektet)  

 1. Den norske kirke (rettssubjektet) ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93 årsverk til Landsrådet i KA. Oppnevningen varer i 4 år (jf. §7) 
 2. Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).
  Kirkerådet oppnevner innen 1. februar sine medlemmer og 10 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 
 3. Blant kandidatene som oppnevnes skal det være:
  Minimum 40% representasjon av hvert kjønn 
 4. Kandidatene skal være:
  Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. En ansatt som er oppnevnt, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører. 
 5. Dersom 8 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 

Valgregler til KAs styre 

Valg av styre i KA reguleres i vedtektenes (§ 9). Landsrådet velger valgkomité som forbereder valg av styret (§ 12). Valgreglene til KAs styre ble sist vedtatt av KAs landsråd i 2021.

 1. Både personer i og utenfor landsrådet kan velges. Valgkomiteens kandidatliste skal gjenspeile medlemsmassens sammensetning. Kandidatene bør ha variert kompetanse og erfaring fra kirke og samfunnsliv. Forslaget skal ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn. 
 2. Valgkomiteens forslag til kandidatliste sendes ut sammen med saksdokumentene til landsrådet, og skal inneholde opplysninger om kandidatenes alder, adresse, kompetanse og erfaring.  
 3. Styreleder og nestleder velges ved egne valg først. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Dersom det fremdeles er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
 4. Landsrådet kan fremme forslag til endring av valgkomiteens framlegg. Endringsforslag bør ikke endre på kjønnsbalansen. Endringsforslag avgjøres ved egne valg per kandidat. Når endringsforslagene er vedtatt, stemmes det over hele styresammensetningen. 

Forretningsorden  

jf. vedtektene § 7d. Foreslått vedtatt på landsråd 2023

 1. Landsrådet konstitueres ved godkjenning av innkalling og saksliste. Fram til konstitueringledes møtet av styrets leder.  
 2. Landsrådet velger dirigent og visedirigent som leder forhandlingene. Dirigentskapetbestemmer rekkefølgen for behandling av sakene. Sekretariatet utgjør tellekorps og førerprotokoll.  
 3. Dirigentskapet kan vedta begrenset taletid for behandlingen av den enkelte sak.  
 4. § 4. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men ved valg med flere kandidater enn det som skal velges, skal valget skje skriftlig. Landsrådsdelegater kan be om skriftlig avstemning i alle saker. Alle forslag til vedtak må fremsettes skriftlig.
 5. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet medalminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
  Ved stemmelikhet har dirigenten (den som leder forhandlingene i den aktuelle sak)dobbeltstemme.  
 6. Fravær under møtet skal meldes dirigentskapet.  
 7. Landsrådet er åpent for alle. Landsrådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører.
  Vedtak om dette gjøres med alminnelig flertall.  
 8. Det føres vedtaksprotokoll fra Landsrådets møter. Denne godkjennes av to valgte protokollunderskrivere. Protokollen skal inneholde saksliste, deltakeroversikt,voteringstema, vedtak, hvem som hadde ordet og eventuelle fravær under behandling avden enkelte sak.  
 9. Talerett gis leder av kontrollkomiteen (i saker som omhandler toårsmelding, regnskap og kontrollkomiteens rapport). Landsrådet kan innvilge andre talerett i enkeltsaker.  

Retningslinjer kontrollkomiteen 

jf. vedtektene § 11c. Vedtatt på landsråd 2019 

 1. Kontrollkomiteen skal normalt møtes en gang i høstsemesteret og en gang før landsrådet på våren. Første varamedlem innkalles til møtene. 
 2. Kontrollkomiteen skal til enhver tid holde seg orientert om de vedtakene styret fatter. 
 3. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle sakspapirer samt protokoller til styret og landsråd. Kontrollkomiteen kan be om ytterligere dokumentasjon i enkeltsaker når den finner behov for det.
 4. Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine møter. Protokollen sendes styret. 
 5. Kontrollkomiteen skal ha møte med ledelsen (adm.dir. og eventuelt styreleder) for nødvendige avklaringer i løpet av perioden. 
 6. Kontrollkomiteen skal i rapporten til landsrådet uttale seg følgende:

  - Gir styrets toårsmelding og regnskap en korrekt og fullstendig framstilling av KAs virksomhet?
  - Har styret etterlevd vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsområder vedtatt av landsrådet?
  - Har styret ledet KA i samsvar med organisasjonens vedtekter?
  - Er det andre forhold som bør komme til landsrådets kunnskap, og som ikke kommer fram i toårsmelding, regnskap eller revisors beretning? Slike forhold skal forhåndsdrøftes med styrets ledelse og/eller revisor. 

 7. ​​​​​Rapportene fra kontrollkomiteen følger med saken om toårsmelding og regnskap til landsrådet.
 8. Kontrollkomiteens leder innkalles til landsråd. Leder, eller annen representant for kontrollkomiteen, har talerett i saker som gjelder toårsmelding, regnskap og komiteens rapport. 
 9. Kontrollkomiteens medlemmer får dekket reise- og diettutgifter til møtene etter statens satser. Det utbetales honorar for hvert møte ut fra samme satser som til enhver tid gjeldende styrehonorar (ikke styreleder).
Powered by Cornerstone