Vedtekter

​​​​​​​Vedtatt av KAs landsråd 2019, med virkning fra 30.04.19.

§ 1 Formål
KA er arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig forankring. KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til
• at de kan oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver
• å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere/tilsatte
• å styrke medlemmenes faglige kompetanse

§ 2 Medlemskap
a) Organer i Den norske kirke og andre virksomheter med kirkelig forankring kan være medlemmer av KA. Søknad om medlemskap behandles av styret.
b) Medlemskapet omfatter også KAs arbeidsgivervirksomhet, jf. § 4, når medlemmet har arbeidsgiveransvar. Medlemmer som har arbeidsgiveransvar, kan søke om at medlemskapet ikke skal omfatte arbeidsgivervirksomheten.
c) Medlemmer som ikke er medlem av arbeidsgivervirksomheten har ikke stemmerett i KAs organer.
d)
Utmelding skjer ved skriftlig melding til styret. Frist for utmelding er 1. juli med virkning fra påfølgende kalenderår. Medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten, er likevel forpliktet på KAs tariffavtale ut avtaleperioden.
e) Medlemskapet gjelder virksomheten som helhet, uavhengig av organisasjonsform. Styret behandler eventuelle søknader om unntak.

§ 3 Oppgaver
KA vil gjennom avtaleinngåelse, rådgivning, kompetanseutvikling, utredningsarbeid, medie- og myndighetskontakt og nettverksbygging, yte medlemmene bistand og service innenfor medlemmenes virksomhetsområde. Styret fastsetter retningslinjer for hvilke tjenester som ytes vederlagsfritt, og hvilke tjenester medlemmene skal betale særskilt for.

§ 4 Arbeidsgivervirksomheten
a) KA opptrer på vegne av medlemmene når disse har overdratt partsansvaret til KA. Tilslutning og fullmaktsoverføring skjer skriftlig og på fastsatt skjema.
b) KA har fullmakt til på vegne av disse medlemmene å:
• inngå og si opp tariff avtaler,
• forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold,
• gi og iverksette arbeidsstengning,
• motta og godta arbeidsoppsigelse,
• motta stevning og bringe rettstvister inn for arbeidsretten,
• bringe interessetvister inn for rikslønnsnemnda,
• tolke avtaler inngått av KA.
c) Disse medlemmene har rett til rådgivning og bistand fra KA i forbindelse med inngåelse, revisjon, tolkning, tvister og praktisering av tariffavtalene
d) Disse medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og forpliktet til
• å fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med disse,
• å slutte opp om den felles lønnspolitikken,
• å følge de retningslinjer som gis i en konfliktsituasjon,
• ikke å inngå lokale avtaler som strider mot bestemmelser i sentralt inngåtte avtaler,
• å gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål.

§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler
a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. Forslag om delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår skal være gjenstand for uravstemning jf. 1. setning.
b) Forslag til sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler, jf. Hovedavtalen, vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at slike avtaler skal være gjenstand for uravstemning tilsvarende som for Hovedtariffavtale og Hovedavtale etter § 5.1, 1. setning.
c)
Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen.  Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsresultat.

 

§ 6 KAs organer
KAs organer er landsråd, styre, kontrollkomité og valgkomité. I tillegg arrangeres regionale kontaktmøter for medlemmer av KA (jf. § 8).

§ 7 Landsråd
a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen av april. Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan innkalles til ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets medlemmer finner det påkrevd. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av de stemmeberettigede er til stede.


b) Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for hvordan valgene gjennomføres.


c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av Landsråd skjer ett år etter ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet. Styret deltar med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes.


d) Landsrådet skal:
• Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden.
• Vedta valgregler for valg til KAs organer.
• Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
• Vedta strategiplan for KAs virksomhet.
• Fastsette rammer for medlemskontingenten.
• Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen.
• Velge styre, valgkomité og kontrollkomité.
• Velge revisor.
• Forelegges rapport fra kontrollkomiteen.
• Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering.
• Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet.§ 8 Regionalt kontaktmøte
Kontaktmøtet består av representanter fra alle lokale kirkelige organer i bispedømmet som er medlemmer i KA og landsrådsrepresentantene fra bispedømmet når disse er valgt. I hvert bispedømme arrangeres det regionale kontaktmøter. Det kan avholdes kontaktmøte i forkant av hvert landsrådsmøte, men alltid i forkant av landsråd hvor det er valg til KAs landsråd.

Innkalling skjer fra KA, men landsrådrepresentantene i det enkelte bispedømme kan også innkalle på selvstendig grunnlag. Valg av landsrådsrepresentanter skjer i kontaktmøtet i forkant av en ny landsrådsperiode.

  1. Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité.
  2. Nominasjonskomiteene består av 3 personer der begge kjønn er representert.
  3. Nominasjonskomiteene velges hvert 4. år i det kontaktmøtet der det ikke er valg til landsråd (midt i landsrådsperioden).
  4. Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for kontaktmøtet. Det kan arrangeres kontaktmøter for andre medlemmer.

§ 9 Styre
a) KA ledes av et styre med syv (7) medlemmer og tre (3) varamedlemmer valgt av landsrådet. Styret velges for to år, og kan gjenvelges. Leder og nestleder i styret velges ved egne valg av landsrådet. Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til fast medlem av styret, trer vedkommende ut av sin funksjon i landsrådet i styreperioden.

b) Styret er vedtaksført når minst fem (5) av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Leder skal sørge for at det avholdes styremøter etter behov. Minst tre (3) medlemmer i styret eller administrerende direktør kan kreve at det holdes styremøte.
c)
Dersom mer enn 4 styremedlemmer/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det innkalles til ekstraordinært landsråd for supplerende valg.

d) Styret leder og forplikter KA i samsvar med organisasjonens vedtekter og landrådets beslutninger. Styret er ansvarlig for at landsrådets vedtak blir gjennomført.
e)
Styret fastsetter budsjett, den årlige medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap.

f) Styret forbereder alle saker som skal legges fram for KAs landsråd, jf. § 7 d.
g) Styret fastsetter vedtekter for Norges Kirkevergelag.


§ 10 Administrerende direktør
Styret tilsetter administrerende direktør og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår. Styret fastsetter et delegasjonsreglement for administrerende direktør hvor oppgavefordeling mellom administrasjon og styret beskrives. Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av KAs virksomhet og gjennomføringen av tarifforhandlingene. Administrerende direktør har møte-, tale- og forslagsrett i KAs styrende og rådgivende organer.

§ 11 Kontrollkomité
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges for 4 år. Medlemmer av landsrådet kan velges. Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke velges. Leder velges særskilt.

b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av organisasjonens ressurser skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi rapport for en toårsperiode i hvert landsråd. Rapporten skal spesielt uttale seg om hvorvidt vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsomder blir etterlevd av styret. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant informasjon og få nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver.

c) Landsråd fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

 

§ 12 Valgkomité
a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en valgkomité på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen velges for 4 år.
b) Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og til leder, medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen. Valgkomiteen fremmer også forslag om styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer.
c) Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen. Administrerende direktør utpeker valgkomiteens sekretær. Det kan vedtas egen instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 13 Vedtektsendringer
Endring av vedtekter vedtas av landsrådet med 2/3 flertall.

§ 14 Eksklusjon m.v.
Styret kan i særlige tilfeller ekskludere medlemmer eller nekte medlemmer bistand.

 

 

Powered by Cornerstone