Stillingsbeskrivelser

En stillingsbeskrivelse angir nærmere hva som er ansvaret/oppgavene i stillingen og plasserer den i organisasjonen.

Arbeidsgiver har en overordnet styringsrett og -plikt overfor sine ansatte. Arbeidsavtalen gir rammer for hvordan arbeidsgiver kan pålegge arbeidsoppgaver mv, men i de fleste tilfeller vil en arbeidsgiver også ha behov for å utarbeide stillingsbeskrivelser for sine ansatte. Til forskjell fra arbeidsavtalen, som er en avtale mellom to parter, er det arbeidsgiver som fastsetter stillingsbeskrivelsen, etter drøfting (og fortrinnsvis enighet) med den ansatte.

En stillingsbeskrivelse angir nærmere hva som er ansvaret/oppgavene i stillingen og plasserer den i organisasjonen. Det bør legges arbeid i å utvikle stillingsbeskrivelser, som blir sentrale dokumenter ved gjennomføring av medarbeidersamtaler.  

Veiledning om bruk av stillingsbeskrivelser

KA har laget en veiledning om hvilken funksjon stillingsbeskrivelsene har, og gir der en gjennomgang av oppbygging av de enkelte delene av en stillingsbeskrivelse. Som vedlegg er det utformet noen forslag til momenter som kan bearbeides og tas inn i dokumentet, tilpasset lokale forhold.

Det som står beskrevet i veiledningen er i første rekke myntet på menighetsråd/fellesråd som arbeidsgivere. Den generelle innretningen og metodikken vil kunne tilpasses og benyttes i alle virksomheter.

Veiledning om bruk av stillingsbeskrivelser

Forslag til stillingsbeskrivelser for undervisningsstillinger

I 2012 utviklet KA mer detaljerte forslag til stillingsbeskrivelser for kateket og menighetspedagog. Bakgrunnen for det var noen særskilte utfordringer knyttet til oppgave- og ansvarsfordeling mellom disse stillingstypene som kom til syne ved arbeidet med trosopplæringsreformen.

Forslag til stillingsbeskrivelser for undervisningsstillinger - Kateket - Menighetspedagog

Forslag til ulike stillingsbeskrivelser

KA ga i 1998 ut et hefte med maler for stillingsbeskrivelser for et utvalg av kirkelige stillinger. Disse finnes også som nedlastbare word-dokument, som fortsatt kan være til hjelp i arbeidet.

Forslag til stillingsbeskrivelser

Powered by Cornerstone