Stadig bedre – en metodikk for evaluering og kvalitetsutvikling

«Stadig bedre» er navnet på en tenkning og arbeidsmåte for å evaluere og utvikle kirkens virksomhet, slik at arbeidet blir – nettopp – stadig bedre.

Noen grunner til å arbeide med systematisk evaluering og kvalitetsutvikling:

  • Vi vil at det arbeidet vi driver skal ha høy kvalitet
  • Vi ønsker å utnytte ressursene best mulig og mest mulig effektivt
  • Vi vil vite om planene blir oppfylt
  • Vi vil vite om de strategiene vi velger i arbeidet lykkes
  • Vi skal rapportere og dokumentere
  • Vi får hjelp til å arbeide systematisk

«Stadig bedre» inneholder en grunnlagstenkning om hvordan man kan forstå kvalitet og kvalitetsutvikling i kirkelig virksomhet, og en begrunnet metodikk for systematisk kvalitetsutvikling.

Metodikken i bygger på at oppfatningen til de som deltar i kirkens arbeid er avgjørende for å vurdere kvaliteten på arbeidet og hva som må forbedres. Derfor brukes spørreundersøkelser til deltakerne. «Stadig bedre» inneholder ferdige spørreskjemaer tilpasset trosopplæring og diakonal virksomhet, og gir kunnskap og hjelp til å utvikle og gjennomføre egne spørreundersøkelser og bruke disse i et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid.

«Stadig bedre» – oversikt

Del 1: Kvalitet og kvalitetsutvikling i kirken
Del 2: Stadig bedre - metodikk for evaluering og kvalitetsutvikling
Del 3: Stadig bedre - verktøy for evaluering og kvalitetsutvikling i menighetsdiakoni og trosopplæring 
 

«Som kateket har jeg gode erfaringer med å benytte ‘Stadig bedre’ i utviklingen av lokale trosopplæringstiltak i menigheten. Tilbakemeldinger fra barn, unge og deres foreldre har vært viktige når tiltak er blitt evaluert og justert. Jeg vil derfor anbefale alle menigheter å innarbeide Stadig bedre som en naturlig del av en fornyet trosopplæring.»
Tormod van der Hagen, Borg bispedømme

Da Stavanger kirkelige fellesråd innførte ‘Servicetorg’, ble ordningen evaluert gjennom en spørreundersøkelse blant annet til publikum. Undersøkelsen viste at folk stort sett var fornøyde med den nye løsningen, men at det var nødvendig med noen tekniske forbedringer. «Vi er glade for å få en bekreftelse på at den løsningen vi valgte fungerer godt for publikum, og få vite hvilke områder som krever ekstra bevissthet og konkrete endringer. Dette hjelper oss å være målrettet i våre forbedringstiltak.»
Ellinor Hellestøl, Stavanger kirkelige fellesråd

Powered by Cornerstone