Foto: Torstein Kiserud/KA

Stadig bedre – en hjelp til evaluering av tiltak innen diakoni og trosopplæring

«Stadig bedre» er et verktøy for læring! Evalueringsverktøyet er en arbeidsmåte for å evaluere og utvikle kirkens virksomhet, slik at arbeidet blir – nettopp – stadig bedre.

Innledning

Hvordan oppleves kirkens undervisning og diakoni? Opplever mennesker som kommer til kirken å bli møtt på en god måte? Er deltakerne fornøyd med babysangen? Får sørgende hjelp i sorggruppa? Hvordan kan vi sikre at arbeidet vårt utføres i tråd med mål og planer? Hvordan kan utførelsen kvalitetssikres slik at vi kan være stolte av det som leveres?

Kanskje kan Stadig bedre gi deg noen svar og hjelpe deg i gang med evaluering av arbeidet?

Stadig bedre setter fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i kirkelig virksomhet. Metodikken bygger på at deltakernes oppfatning er avgjørende for å vurdere kvaliteten på arbeidet, og for hva som må forbedres. Resultatet kan gi et grunnlag for både arbeidsgiver og arbeidstaker, i arbeidet med en reflektert og god praksis i menigheten.

Det er ikke naturlig å evaluere alle tiltak hele tiden. Velg ett eller flere tiltak som dere ønsker å evaluere, eller gjennomføre evaluering av ett tiltak over en avgrenset periode. 

Involver gjerne flere når dere skal evaluere menighetens arbeid. Resultatene er ofte interessante for både arbeidsgiver (fellesråd/menighetsråd) og arbeidstaker (kateket/diakon/prest/menighetspedagog), men også for de som deltar i aktiviteten (brukerne og foresatte), og ikke minst de frivillige medarbeiderne. 

 

Hvordan komme i gang?

  1. Velg et tiltak dere ønsker å evaluere ved hjelp av spørreskjema, tilpass dette til lokale forhold.
  2. Hvordan vil dere samle inn data? Vil dere bruke Netigate (elektronisk verktøy), eller dele ut ark til respondentene? 
  3. Dersom du bruker det webbaserte verktøyet Netigate, vil det gjøre etterarbeidet og analysen enklere. Da summeres verdiene automatisk og det blir enkelt å ta ut samlerapporter og statistikker. Elektronisk gjennomføring gjør det også lettere å nå for eksempel foresatte, eller andre som en sjelden treffer. Netigate ivaretar personvern på en bedre måte enn papirskjema.
  4. Dersom dere leverer ut papirskjema må dere være oppmerksom på at med færre enn fem deltakere blir ikke anonymiteten ivaretatt. Med tanke på personvern bør respondenter uansett få levere anonymt.
  5. Dersom dere sender evaluering til foresatte på e-post må dere regne med lav svarprosent, i tillegg til at det også der kan bli vanskeleg å ivareta anonymiteten. En undersøkelse som krever innsending av papirskjemaer pr post gir gjerne lav svarprosent. 
  6. Gjennomfør evalueringen og samle inn svarene.
  7. Gå gjennom svarene og fyll inn i skjema til bruk i oppfølgingen.
  8. Analyser og drøft resultatene med råd, kollegaer, frivillige osv. Er det noen klare tendenser? Hva oppleves positivt? Er det noe forbedringspotensialer? Hva kan dere lære av evalueringen?
  9. Gjennomfør nødvendige tiltak/forbedringer.

Stadig bedre består av to deler.  Del 1 er det praktiske verktøyet. Det består av konkrete skjema og hvordan du skal evaluere og tolke innkomne svar. Del 2 er en faglig innføring i evaluering og kvalitetsutvikling som metode.

 

Del 1: Det praktiske verktøyet. Klikk her. 

Del 2: Faglig fordypning om evaluering. Klikk her.

Stadig bedre eies av KA og gjennomgikk i 2021 en grundig revisjonsprosess ledet av kateket Anny Holien. 
Verktøyet er utviklet av Hilde Fylling, Marit Halvorsen Hougsnæs, Helene Horsfjord og Linn Maria Kierulf i samarbeid med forskere, kateketer, diakoner, teologer og kirkeverger. Verktøyet ble først utviklet for kirkelig undervisning og prøvd ut i om lag 20 menigheter. Hilde Fyllings artikkel ble skrevet i denne fasen og omhandler derfor bare kirkelig undervisning. Helene Horsfjord videreutviklet metodikken i Stadig bedre, med verdifulle bidrag om evaluering som metode. Verktøyet ble senere utvidet til å omfatte diakonal virksomhet, og er blitt tilrettelagt på nettet. Skjemaene for diakoni er kvalitetssikret av KIFO ved Ida Marie Høegh.
Powered by Cornerstone