Stadig bedre – hjelp til evaluering av tiltak innen diakoni og trosopplæring

«Stadig bedre» er navnet på en tenkning og arbeidsmåte for å evaluere og utvikle kirkens virksomhet, slik at arbeidet blir – nettopp – stadig bedre.

Innledning

Hvordan oppleves kirkens undervisning og diakoni? Opplever mennesker som kommer til kirken å bli møtt på en god måte? Er deltakerne fornøyd med babysangen? Får sørgende hjelp i sorggruppa? Hvordan kan vi sikre at arbeidet vårt utføres i tråd med mål og planer? Hvordan kan utførelsen kvalitetssikres slik at vi kan være stolte av det som leveres?

Kanskje kan Stadig bedre gi deg noen svar og hjelpe deg i gang med evaluering av arbeidet?

Stadig bedre setter fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i kirkelig virksomhet. Metodikken bygger på at deltakernes oppfatning er avgjørende for å vurdere kvaliteten på arbeidet, og for hva som må forbedres. Resultatet kan gi et grunnlag for både arbeidsgiver og arbeidstaker, i arbeidet med en reflektert og god praksis i menigheten.

I del 1 finner du et praktisk verktøy for evaluering ved hjelp av spørreskjema. Det er lagt vekt på å lage skjemaer som kan brukes mange steder. Det kan være lurt å tilpasse overskriften ved å bruke navnet på gruppen/tiltaket som skal evalueres, slik at det er lett forståelig for deltakeren hva det er menigheten ønsker å få tilbakemelding på. Utprøvingen av skjemaene har vist at det for barna under konfirmasjonsalder er særlig viktig at det er deres gruppe som er tydelig nevnt, og ikke bare «kirken» eller «menigheten».

De ferdige spørreskjemaene er ikke komplette, på den måten at ikke alle målsetningene har korresponderende spørsmål. Det er fullt mulig å lage egne kvaltetsfaktorer med tilhørende spørsmål ut ifra lokale forhold. Det er en vurderingssak hvilke, og hvor mange spørsmål som skal inn i spørreskjema, og spørsmålene må alltid tilpasses lokalt.                                                 

Alle skjemaene finner du elektronisk i Netigate, men også i word-format på www.ka.no/organisasjon/stadig-bedre.  

Alle fellesråd og menighetsråd har tilgang på Netigate gjennom en felles lisensavtale. KA har en avtale med Netigate om bruk av deres evalueringsverktøy til redusert pris for medlemmer. For mer informasjon om Netigate og KAs lisensavtale: nettadresse

Personvern ved bruk av Netigate

Oppfyllelse av personvernbestemmelsene ivaretas dersom:

- Funksjonen «Skjult identitet» er aktivert med valget «Alltid».

- Når skjemaene distribueres med lenke, må tilleggsfunksjonen «Vis obligatorisk innleggingsfelt for e-postadresse» være deaktivert.

I del 2 kan du lese artiklene av Hilde Fylling og Helene Horsfjord. Fylling gjør rede for hva som kjennetegner en undervisningssituasjon og hvilke utfordringer som ligger i å måle kvalitet i denne sammenheng. Fylling og Horsfjord gjør videre rede for hva kvalitet og kvalitetsutvikling er, og hvordan dette kan anvendes på kirkelig virksomhet. Horsfjord presenterer også en metodikk for evaluering og kvalitetsutvikling. Artiklene gir hjelp til å utvikle og gjennomføre egne spørreundersøkelser og bruke disse i et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid.

Stadig bedre eies av KA og er utviklet av Hilde Fylling, Marit Halvorsen Hougsnæs, Helene Horsfjord og Linn Maria Kierulf i samarbeid med forskere, kateketer, diakoner, teologer og kirkeverger. I første fase, 2004-2005 ble verktøyet utviklet for kirkelig undervisning og prøvd ut i om lag 20 menigheter. Hilde Fyllings artikkel ble skrevet i denne fasen og omhandler derfor bare kirkelig undervisning. Verktøyet ble senere utvidet til å omfatte diakonal virksomhet, og er blitt tilrettelagt på nettet. Er det riktig å si det slik? Skjemaene for diakoni er kvalitetssikret av KIFO ved Ida Marie Høegh.  I 2021 gjennomgikk verktøyet en grundig revisjonsprosess ledet av kateket Anny Holien.

Hvordan komme i gang?

 1. Velg et tiltak dere ønsker å evaluere ved hjelp av spørreskjema, tilpass dette eventuelt til lokale forhold.
 2. Hvordan vil dere samle inn data? (deltakerne kan bruke det elektroniske verktøyet, dele ut spørreskjema på samlingen, sende spørreskjema på mail i etterkant)  Legg gjerne ved et kort følgebrev med relevant informasjon blant annet om personvern)  Har vi relevant informasjon om personvern sett opp mot dette verktøyet? (hva når barn svarer på skjema?). Vi anbefaler å gjennomføre undersøkelsen elektronisk.
 3. Det gjør etterarbeidet og analysen enklere. Da summeres verdiene automatisk og det blir enkelt å ta ut samlerapporter og statistikker. Elektronisk gjennomføring gjør det også lettere å nå for eksempel foresatte, eller andre som en sjelden treffer. En undersøkelse som krever innsending av papirskjemaer pr post gir gjerne lav svarprosent. Hvis det er få respondenter kan det gjøres manuelt. Husk at med færre enn fem deltakere blir ikke anonymiteten ivaretatt.
 4. Gjennomfør evalueringen og samle inn svarene.
 5. Gå gjennom svarene og fyll inn i skjema til bruk i oppfølgingen.
 6. Er det noen klare tendenser? Hva oppleves positivt? Er det noe forbedringspotensialer? Hva kan dere lære av evalueringen?

Det er ikke naturlig å evaluere alle tiltak hele tiden. Velg noen tiltak som dere ønsker å evaluere, eller gjennomfør evaluering av flere tiltak over en avgrenset periode.  Både arbeidsgiver og arbeidstaker (kateket/diakon m.m.) kan ta initiativ til evaluering.

 

Del 1 (klikk her for å komme til seksjonen)

Verktøy for evaluering av tiltak innen diakoni og trosopplæring

1. Diakoni

1.1 Oversikt over kvalitetsfaktorer, mål og kvalitetsindikatorer

1.2. Spørreskjemaer

1.3 Skjemaer til hjelp i analyse og oppfølging

2.Trosopplæring

2.1 Oversikt over kvalitetsfaktorer, mål og kvalitetsindikatorer

2.2. Spørreskjemaer

2.3. Skjemaer til hjelp i analyse og oppfølging

Del 2 (klikk her for å komme til seksjonen)

Grunnlagstenkning og metodikk for evaluering av tiltak innen diakoni og trosopplæring

 1. Stadig bedreet kvalitetsverktøy for kirkelig undervisning
 2. Hva er kvalitet og kvalitetsutvikling i kirken?
 3. Metodikk for evaluering og kvalitetsutvikling
 4. Personvern
 5. Analyse og videre bruk av resultatene for kvalitetsvurdering.

Powered by Cornerstone