KA-rundskriv 17/03 av 25. juni 2003

God sommer !

Publisert: 27/06/2003
Sommeren nærmer seg og fra KA vil vi ønske God sommer og samtidig peke på noen av de aktiviteter og utfordringer vi står overfor i høstsemesteret .

Noen av hovedsakene det kan være grunn til å minne om er:


Revidert nasjonalbudsjett

Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett en ekstrabevilgning til de kirkelige fellesrådene på 25 millioner.  I følge vedtaket skal noe settes av til felles tiltak.  Kirkedepartementet er i gang med arbeidet med kriterier for fordeling av disse midlene og har drøftet dette med KA.  Det ser ut til at  tildelingen blir klar i slutten av august.


Forsøks- og utviklingsarbeid

I rundskriv 11/03 redegjorde vi for muligheter for forsøks- og utviklingsarbeid for å bidra til en mer kostnadseffektiv drift av den lokale kirke.  Konferansen med samme tema i mai viste stor bredde og engasjement i lokalt utviklings-arbeid.  KA vil i et rundskriv medio juli komme med nærmere kriterier for utvelging av prosjekter og tiltak.


Kurs og konferanser høsten 2003

Det ligger an til å bli en hektisk høst når det gjelder kurs og konferanser.  Det gjelder fagdager i tre bispedømmer, OK-kurs og økonomikurs.  Invitasjon til økonomikursene vil bli sendt ut medio juli. 

I tillegg vil vi minne om Rådslederkurset i Trondheim 19.-21. september

og Landskonferansen for kirkeverger på Solstrand 22.-24. oktober. 

Temaet for det siste er  "Lokalkirken i utviklingsomstilling og veivalg".

Kirkeplanleggeren 2004

For 2004 har KA utviklet et unikt tidsplanleggings og ressursverktøy som vi lanserer som et vedlegg til denne sendingen. Kirkeplanleggeren inneholder adresser, utdrag av avtaleverk, en unik salmeagenda knyttet opp til kirkeåret og en rekke andre ting. Bestillingskort til Kirkeplanleggeren 2004


Rapportering til SSB.

KA er kjent med at SSB fortsatt ikke har mottatt regnskap for 2002 fra ca.100 fellesråd.  Det kan være ulike grunner til dette, men KA vil sterkt oppfordre fellesråd og kirkeverger til å bidra til at regnskapene blir sendt inn i løpet av sommeren.  Det har stor betydning at resultatene i 2002 kan dokumenteres når høstens lobbyvirksomhet i forbindelse med statsbudsjettet skal gjennomføres.


Høstens utfordringer

Vi står i høst overfor store "politiske" utfordringer både lokalt og sentralt.  Lokalt er det ikke minst kommunevalget i september som gir utfordringer for den lokale kirke.  Det dreier seg om å sette kirken på den politiske dagsorden i valgkampen og det dreier seg om informasjon og opplæring av nye kommunestyremedlemmer.  KA vil ha en ny utgave av heftet "Kirkens oppgaver i lokalsamfunnet" klar til valget.


Sentralt vil KA forberede dokumentasjon om den lokale kirkes situasjon i møte med behandlingen av statsbudsjettet for 2004.  Prioriterte områder her vil være oppjustering av de 100 millionene, et kraftig løft i tilskuddet til undervisning, diakoni og kirkemusikk og midler til forsøk - og utvikling.  Det videre arbeid med å få etablert en finansieringsmodell vedrørende vedlikehold av kirker.


Frank Grimstad

adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone