KA-rundskriv nr. 6/05 av 25. februar 2005

Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring

Publisert: 26/02/2005
I forbindelse med behandlingen av tilskuddet til kirkelig virksomhet i kommunene (Stasbudsjettet 2005, kap 0340, post 72, den såkalte "100-millionen") ble en andel av bevilgningen benyttet til sentrale tiltak som kan gi utgiftsbesparelser, effektiviseringsgevinster eller lettelser for den lokale kirke. Til sammen 18,25 mill er avsatt til ulike forsikringsordninger hvorav 1,25 mill. er avsatt til ansvars- og ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen er ny i 2005, mens Ansvarsforsikringen er en videreføring av en forsikring etablert i 1997.

    Dette rundskrivet erstatter KA-rundskriv 02/98 hva angår ansvarsforsikringen.


ULYKKESFORSIKRINGEN

Forsikringen er tegnet hos Kristen-Norges innkjøpsfelleskap og gjelder fra 1. januar 2005.

Hvem omfattes av ulykkesforsikringen?
Forsikringen omfatter alle deltakere ved aktiviteter der den lokale kirke står ansvarlig.
Den lokale kirke er her forstått som kirkelig fellesråd, menighetsråd, og/eller utvalg knyttet til disse samt lokal prestetjeneste.
Ansvarlig betyr at aktiviteten må inngå i rådets/utvalgets budsjetter og regnskaper.

Hvem omfattes ikke
En liste over dem som ikke omfattes av forsikringen, vil være vanskelig å gjøre uttømmende, men aktivitet i regi av institusjonsprester (sykehusprester, fengselsprester o.a.), omfattes ikke av forsikringen, med mindre disse er ansatt av fellesråd eller menighetsråd.
Aktivitet som skjer i regi av frivillige organisasjoner, f.eks Norges KFUK-KFUM eller Søndagsskoleforbund, er heller ikke inkludert, med mindre aktiviteten gjenfinnes i lokalkirkens budsjett / regnskap (jf. avsnittet over).

Erstatninger
· Ved død 412 000 ( 44 000 for barn )
· Ved 100 % medisinsk invaliditet: 412 000 (353 000 for barn)
· Behandlingsutgifter ved ulykkesskade: Inntil 0,5 G
· Egenandel (kun ved behandlingsutgifter): 1000 kr.

Andre vilkår
Det er tatt forbehold om ansvarsbegrensning ved endring av risiko (jf. FAL § 4-6). Man erstatter blant annet ikke skade som er unntatt etter vilkårenes punkt 4.2, Særlige aktiviteter – sport.
Det handler om
- boksing, bryting, judo, karate, kickboksing og annen kamp- eller selvforsvarssport
- basehopping.
- sports-/fritidsdykking dypere enn 30 meter.
- yrkesmessig dykking med tilførsel av luft eller pustegass.
- hastighetsløp eller trening til hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy
- trial og motocross
- brupendling og strikkhopping
- rafting eller bruk av elvebrett
- fjell- , is -, klippe- og grotteklatring, juving, bouldring og lignende
- paraskiing
- utforrenn som er godkjent av forbund eller krets (altså konkurranseaktivitet)
- oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner

Man tar også forbehold om ulykkesskade som skyldes hang-/paragliding, flyging med mikrolette- og ultralette fly, fallskjermhopping og ballongfart.

Se for øvrig komplette vilkår i vedlegg 1.

Forsikringen er ikke en yrkesskadeforsikring som beskrevet i HTA §§ 10 og 11
I hovedtariffavtalens (HTA) kap. 1 - §§ 10 og 11 beskrives forsikring og erstatning til ansatte i virksomheten, ved dødsfall og yrkesskade /yrkessykdom. Det heter i § 11.9 at ”Virksomheten plikter å tegne forsikring som dekker ytelsene etter § 11, jf for øvrig § 10.
Den felles ulykkesforsikring som omtales i dette rundskrivet, dekker ikke dette kravet. Slik forsikring må tegnes separat.

Ved skade kontakter man

· KNIF
i kontortiden (09 – 15),
telefon: 23 10 37 47
telefaks: 23 10 37 38
epost: post@knif.no

· NCA etter kontortid
tlf. 23 25 60 90
(NCA står for Norwegian Claim Adjusters. De tar seg av skadebehandlingen for KNIF.)


ANSVARSFORSIKRINGEN

Forsikringen er tegnet hos Gjensidige forsikring og gjelder fra 1. januar 2005.
Forsikringen er i hovedsak en videreføring av tidligere avtaler om ansvarsforsikring for KAs medlemmer.

Hvem omfattes av ansvarsforsikringen?
Forsikringen gjøres gjeldende for alle kirkelige fellesråd, menighetsråd og andre som er medlemmer av KA. Der fellesrådet er medlem, er automatisk også menighetsrådene i kommunen innbefattet. Forsikringen gjelder ikke for kirkelige organ som på skadetidspunktet ikke er medlem av KA.
I tillegg til den virksomhet som drives av f.eks. kirkelig fellesråd og av menighetsråd, dekkes også eventuelt ansvar som måtte påløpe i forhold til frivillig arbeide i regi av menighetsrådet. Dette kan gjelde konfirmantleirer, barnegrupper osv.

Tre dekningsområder
Forsikringsordningen er tredelt, og omfatter:
1. Alminnelige ansvarsforsikring
2. Formueskadeforsikring og
3. Underslagsforsikring

1. Alminnelige ansvarsforsikring
Utgangspunktet for en alminnelig ansvarsforsikring er at den skal dekke det rettslige erstatningsansvaret som hviler på forsikringstaker.
Et slikt rettslig erstatningsansvar kan man etter norsk erstatningsrett pådra seg ved at erstatningsplikt er hjemlet i lov - for eksempel Skadeserstatningsloven, ved domsavgjørelser i erstatningssaker og eventuelt ut i fra alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.
Forsikringen omfatter både skyldansvar (f.eks. at man vet teppene i trappa er løse og lett glir ut, men unnlater å gjøre noe med det) og objektivt ansvar (f.eks. at en takstein faller ned fra kirketaket og skader noen selv om taket er forsvarlig vedlikeholdt og man regner med alt er i orden).
Erstatningsretten er heller ikke statisk. Vi ser en klar utvikling i retning av at mer og mer av erstatningsansvaret blir objektivisert; det vil si at det stadig blir lettere for en skadelidte å få erstatning selv om ingen egentlig kan lastes for det inntrufne.

I tillegg kan nevnes at erstatningskravene øker både i antall og i størrelse. Det siste gjelder særlig personskader, hvor det nå er tilkjent erstatninger i millionklassen.

Ansvarsforsikringen KA har tegnet dekker alt skyldansvar og objektivt ansvar som en bedrift eller virksomhet måtte pådra seg, eller sagt på en annen måte: Menighetsrådets og fellesrådets totale ansvar er dekket gjennom ansvarsforsikringen. Dette gjelder både ansvar knyttet til skade på person og ting.

Huseieransvar
Kirken har en rekke bygg som kan utløse et ansvar; det være seg is, snø og takheller mv. som kan falle ned fra taket. Videre kan is- og snøforhold og andre forhold utenfor kirken medføre at personer blir skadet. Inne i kirken kan personer falle i glatte trapper, snuble i løse tepper mv.

Huseieransvaret for kirken og andre bygg er normalt betinget av at kirken kan klandres for slike skader; med andre ord et uaktsomhetsansvar. Dog finnes det en del domsavgjørelser der huseieren er ilagt et objektivt ansvar (ansvar uten skyld) ved personskade. Vi kan nevne:

· "Taksteindommen" fra 1972 hvor en pike ble skadet da en takhelle falt ned fra en bygård.

· "Gulvlukedommen" fra 1991 der en kvinne ble 100% invalid da hun falt gjennom en gulvluke som lot seg åpne i en restaurant i en eldre bygård.

Kirkegårdene
Ved graving, stell og vedlikehold mv. kan personer og ting komme til skade. Den største risikoen er erfaringsmessig at gravminner velter og skader noen.
Skader forårsaket av arbeidsmaskiner er imidlertid ikke omfattet. For slike må det tegnes egen ansvarsforsikring av det enkelte medlem, dersom arbeidsmaskinen ikke allerede har ansvarsforsikring i egenskap av motorvogn.

Ansvar for personer
Kirken har på mer enn en måte ansvar for menigheten, og skader som personer måtte bli påført på grunn av uaktsom håndtering eller misbruk fra kirkens side, vil kirken kunne bli holdt ansvarlig for.
Alt det ovennevnte vil være dekket av den alminnelige ansvarsforsikringen.
Erstatningen dekker imidlertid ikke erstatningsansvar som skyldes skade på ting oppstått ved gravings- og sprengningsarbeid, ved rivningsarbeid og ved ras, jordforskyvning og setninger i grunn.

2. Formuesansvarsforsikring
I motsetning til den alminnelige ansvarsforsikring som dekker person- og tingskade, dekker formueskadeforsikringen kun rent økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side.

Slikt økonomisk tap som kirken påfører andre, utløses normalt i følgende to tilfeller:

1. Ubevisste feil fra kirkens side; så som forglemmelser, feilskrift, feilhørsel og lignende.

2. Råd mv. som kirken gir gjennom den normale utøvende virksomhet, og som påfører andre et økonomisk tap. Det kan blant annet være at en ansatt gir råd til et menighetsmedlem vedrørende testamente, og dette påfører noen et sådant tap ved at rådet ikke er juridisk korrekt fundert.

3. Underslagsforsikring
Denne delen av forsikringen omfatter det direkte økonomiske tap medlemmer av KA påføres selv eller påfører andre ved at medlemmets ansatte beviselig i vinnings hensikt har foretatt følgende straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd:

- underslag
- tyveri
- bedrageri
- utroskap eller
- dokumentfalsk

Et tap anses konstatert når menighetsråd/fellesråd har rimelig grunn til å konfrontere den ansatte med sin mistanke om en straffbar handling som nevnt ovenfor.

Generelt
For ansvarsforsikringen gjelder en egenandel på 100.000 kroner.

Ansvarsforsikringen dekker skaden dersom kirken kan holdes ansvarlig, og Gjensidige foretar da erstatningsoppgjør.
Dersom kirken ikke kan holdes erstatningspliktig, vil Gjensidige - uten omkostninger for kirken - sørge for avvisning av kravet og forklare skadelidte hvorfor kirken ikke kan holdes ansvarlig.Kvalitet og sikkerhet

KA nytter samtidig anledningen til å rette fokus på at et godt sikkerhetsarbeid og et godt internkontrollopplegg, er en del av det arbeidet som gjøres for å høyne kvaliteten på arbeidet Den norske kirke gjør. Det skaper tryggere og bedre arbeidsplasser, og det gjør kirken til et trygt sted å være.

Ved skade kontakter man KA
KA sentralbord: tlf. 23 08 14 00
Øystein Dahle: tlf. 23 08 14 40 

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone