KA-rundskriv 04/02 av 8. februar 2002

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2002

Publisert: 09/02/2002
I forbindelse med overføring av statlige kateketer til kirkelig fellesråd/menighetsråd er det etablert spesielle tilskuddsordninger til kompetanseutviklingstiltak i undervisningsstillinger. Søknadsfristen for tiltak 2. halvår 2002 er 1. april 2002
Bakgrunn
I forbindelse med overføring av statlige kateketer til kirkelig fellesråd/menighets-råd i 2001 er det etablert spesielle til-skuddsordninger for undervisningsstilling-er i Den norske kirke. KA mottar et årlig tilskudd fra Kirke-, utdannings- og for-skningsdepartementet, og midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK). Tilskudd kan kan ytes til alle tilsatte i undervisnings-stillinger der fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke er arbeidsgiver, uavhengig av den ansattes organisasjonstilhørighet eller tidligere tilsettingsforhold.

Tilskuddsmidlene skal bidra til å styrke og underbygge den lokale arbeidsgivers an-svar for kompetanseutvikling, og den ansattes rett til medbestemmelse, jf Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Det forutsettes derfor at søknader til individu-elle stipend er resultatet av et lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og ar-beidsgiver. Vi viser her bl.a. til Hovedav-talen § 15 om lokale opplæringsplaner.

KA og DNKK er enige om at midlene skal fordeles på 3 ulike formål:
1. Individuelle stipend etter søknad fra den enkelte kateket/arbeids-giver
2. Regionale tiltak på bispedømme-nivå etter søknad fra stiftslag, kirkevergelag mv
3. Sentrale tiltak i regi av KA, DNKK, faginstitusjon mv

Disponeringen av midlene vil bli kontinu-erlig evaluert, og retningslinjer for dispo-nering mv vil kunne endres fra år til år.

Tilskuddsbeløp for 2002 er ennå ikke kjent.
Utlysning av midler for 2. halvår 2002

Individuelle stipend
Tilsatte i kirkelige undervisningsstillinger kan søke KA om tilskudd til å dekke gjen-nomføring/deltagelse på ulike kompe-tanseutviklingstiltak. Det skilles mellom to ulike individuelle stipend:

a. Mindre stipend til prosjekter/tiltak der det forutsettes at kateketen har fått permisjon med lønn. Stipendet skal bidra til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike former for kompetanseutvikling, slik som reiser, kurs, litteratur, studieutgifter, veiled-ning, eksamensutgifter mv. Det forut-settes at tiltaket er relevant for stilling-en. Dokumenterte vikarutgifter kan unntaksvis dekkes der dette er forut-setning for permisjon. Minimum sti-pendbeløp er kr. 2.500,-.

b. Større stipend til enkeltstående pro-sjekter som forutsetter permisjon på 3-6 måneder der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene i permisjonstiden. Prosjekter som kan bidra til fagutvikling innenfor det kate-ketiske området i Den norske kirke vil bli prioritert.

Søknader skal inneholde:
- Søkers navn, adresse, telefon, ev.e-postadresse,
- Søkers utdanning og tidligere arbeids-erfaring
- Nåværende stilling og arbeidsgiver
- Anbefaling av tiltaket fra arbeidsgiver og bekreftelse på permisjon.
- Studieformål og begrunnelse for nytten / relevans for gjennomføring av tiltaket i forhold til nåværende stilling og ved-tatte planer i virksomheten.
- Dato for gjennomføring av tiltak.
- Bekreftelse på opptak eller annen dokumentasjon for gjennomføring av tiltak.
- Budsjett.

De som søker om midler til gjennomføring av studieprosjekter av 3-6 mnd. omfang skal i tillegg utarbeide en prosjektbeskriv-else som omtaler formål med prosjektet, kjennskap til fagområdet, metode/arbeids-form, tidsplan, og kontakt med fagmiljø/ veileder.

Søknadsfrist:
For tiltak som skal gjennomføres 2. halvår 2002 er søknadsfristen 1. april 2002
For tiltak som skal gjennomføres 1. halvår 2003 er fristen 1. oktober 2002.
Mottatte søknader utenom disse fristene kan unntakvis bli behandlet løpende.

Alle søknader sendes til Kirkens Arbeids-giverorganisasjon, Karl Johans gt. 35, 0162 Oslo,
med kopi til Den norske kirkes kateketforening, Underhaugsvn. 15, 0354 Oslo.

Regionale tiltak
Om lag 1/3-del av midlene fra KUF skal brukes på regionale tiltak. En viss andel vil bli gitt som et generelt tilskudd til stifts-lagene i DNKK øremerket en årlig fagsamling i bispedømmet. Disse samling-ene er åpne uavhengig av organisasjons-tilknytning. I tillegg vil det bli bevilget tilskudd til gjennomføring av andre regionale tiltak i regi av stiftslagene i DNKK etter søknad. Planlegging og gjennomføring bør skje i samarbeid med kirkevergelaget i bispedømmet. Videre er det ønskelig at tiltaket gjennomføres i samarbeid med relevant fagmiljø (f.eks. bispedømmeråd/ biskop, utdanningsin-stitusjon e.l.). Det kan ytes tilskudd for delfinansiering av tverrfaglige tiltak. Nær-mere informasjon om søknader mv vil bli sendt direkte til stiftlagene, kirkeverge-lagene og bispedømmekontorene.

Sentrale tiltak
Det vil bli Informert løpende om sentrale tiltak med kateketer som spesiell mål-gruppe. Vi viser her spesielt til Kunnskaps-stedet på KAs hjemmeside (www.ka.no)

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Helene Horsfjord i KA, tlf 23 31 04 62, e-post: helene.horsfjord@ka.no
Jarl Eidjord i DNKK, tlf 22 93 28 20, e-post: dnkk@online.no

Frank Grimstad
direktør
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone