KA-rundskriv nr. 7/05 av 10. mai 2005

Kopiering i Den norske kirke

Publisert: 10/05/2005
Rundskrivet erstatter KA-rundskriv 9/03 av 7. april 2003
KA og Kopinor er enige om en avtale som tillater kopiering i Den norske kirke i fireårsperioden fra 1. januar 2005 til 31. desember 2008. I dette rundskrivet gis det en orientering om avtalen og den statistiske undersøkelsen som danner grunnlag for beregning av det samlede vederlag i 2005.

Avtalen er en videreføring av tidligere avtale med endrede vilkår knyttet til redusert kopipris (jf §§ 27-31), og endring av fordelingsnøkkelen som benyttes når det samlede vederlag faktureres fellesrådene fra Kopinor (jf §§ 29-31).

Kopipris
I følge avtalens § 27 betales det et alminnelig vederlag per kopiside tilsvarende 34,3 øre.
Dette er en reduksjon på nesten 17 % i forhold til kopiprisen som ble brukt ved beregning av vederlaget i 2004 og en reduksjon på nesten 50 % i forhold til Kopinors standardpris på 64 øre.
For en papirkopi fra enkeltnoter / notesamling betales prisen per kopiside multiplisert med 15.
For en transparent o.l. betales vederlag per kopiside multiplisert med 100.

Statistisk undersøkelse
For å måle kopieringstall i Den norske kirke brukes statistiske undersøkelser (jf §§ 22-26)
For avtaleperioden man nå er inne i, er det en undersøkelse gjennomført sent i 2003 og våren 2004, som ligger til grunn. Undersøkelsen er gjennomført av Markeds- og mediainstituttet (MMI).

Formålet
Formålet med kopieringsundersøkelsen er

- å anslå totalt årsvolum av kopier av
opphavsrettslig beskyttet (vederlagspliktig) materiale i Den norske kirke.

- å anslå hvordan opphavsrettslig beskyttet materiale fordeler seg på følgende kategorier:
- kilde- og stofftype
- opphavspersonen(e)s bostedsland
- verkets utgivelsesland
- eventuell oversettelse eller bearbeidelse til norsk.

Under begrepet "kopi" faller også utskrifter fra datamaskin. Undersøkelsen omfatter derfor både fotokopimaskiner og skrivere.
Kopieringsstedene som ble undersøkt er et tilfeldig utvalg fra følgende grupper av kopieringssteder:
- Fellesrådskontor i kommuner med ett sokn
- Fellesrådskontor i kommuner med flere sokn
- Sokn med færre enn 2000 medlemmer
- Sokn med 2000- 5000 medlemmer
- Sokn med 5000 - 8000 medlemmer
- Sokn med mer enn 8000 medlemmer

Målingen foregår i ulike, men representative perioder av året. Kopieringen i disse periodene fordeles på året som helhet.

Målingen skjer ved at man på målingsstedene tar en ekstrakopi av alt man kopierer og sender det til MMI. Der foretar de en koding av kopiene i ulike typer (jf om formålet med undersøkelsen). Dette ligger til grunn for tallet for vederlagsplikt kopiering og for fordeling av vederlaget til rettighetshaverne.

Resultatene
Undersøkelsen viser at det tas 26.792.000 kopier i løpet av ett år i Den norske kirke.
Av disse er 12.766.612 kopier vederlagspliktige.
Sammenlignet med tallene fra undersøkelsen som ble gjort i 2001, er tallet som angir totalkopiering redusert noe. Da var det 28.425.076 kopier. Den vederlagspliktige kopieringen er imidlertid økt kraftig. I 2001 var den på 6.813.930 kopier.
Går man inn i tallmaterialet, ser man at det er gudstjenesterelatert kopiering som utgjør hovedtyngden av det vederlagspliktige materialet. Det var det også i 2001-undersøkelsen. I 2004 utgjør denne type kopiering 2/3 av det vederlagspliktige materialet.
Økningen skyldes særlig økt produksjonen av gudstjenesteagendaer med gjengivelse av dagens tekster og salmer.
Man har i etterkant også sett at det i 2001-undersøkelsen, på grunn av den registreringsmetoden som ble valgt den gangen, ble en underrapportering av vederlagspliktig materiale.
Dette betyr at det brukerne har betalt fram til og med 2004, har vært for lite i forhold til reelt kopieringsvolum i hht undersøkelsen.

Samlet vederlag fordelt på folketall
Med utgangspunkt i avtalens kopipris og undersøkelsen, er det totale vederlag for de som er tilknyttet avtalen beregnet til kr. 6 mill.
Dette beløpet fordeles nå etter folketall - og ikke årsverk som tidligere år. Mange har opplevd fordeling i forhold til årsverk som lite egnet.. Endringen er gjort for å imøtekomme ønsket om en mer rettferdig fordeling.
Fullmakter
KA forhandler med Kopinor på vegne av de fellesrådene som har gitt KA fullmakt til å gjøre det på sine vegne.
Avtalens § 32 hjemler oppsigelse av avtalen for et enkelt råd innen 1. oktober. Oppsigelse gjelder da fra 1. januar året etter. Oppsigelse skjer ev ved at man skriver til KA og trekker fullmakten tilbake. KA sier så opp avtalen for det fellesrådet.
Ved ikke å være med i avtalen, inntrer Åndsverklovens forbud mot kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale.
Kopinor har åpnet for å inngå avtale med enkeltfellesråd, men da til en helt annen pris enn det som ligger i den sentrale avtalen mellom KA og Kopinor. Kopiering må også da dokumenteres ved en statistisk undersøkelse, bekostet av fellesrådet.

Informasjonsplikt
Når et fellesråd er tilsluttet avtalen, så har rådet forpliktet seg til å sørge for at ansatte og andre med rett til å kopiere etter denne avtalen, er orientert om bestemmelsene i avtalen. Kopinor har på sin side forpliktet seg til å stille informasjonsmateriell til rådighet.

Kontaktadresser:

Kopinor,
Stenersgate 1A, 0050 Oslo
Telefon: 22 17 94 17
Epost: kopinor@kopinor.no

 

KA,
Postboks1034 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon: 23 08 14 00
Epost: ka@ka.no 

Frank Grimstad
Adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone