KA-rundskriv 13/04 av 27. mai 2004

Finansiering av Avtalefestet pensjon (AFP)

Publisert: 27/05/2004
AFP er en tariff-festet rettighet som er regulert i Hovedtariffavtalen, kapittel 2, pkt 2.2 og Vedlegg 2. KLP har nå tilbudt flere valgmuligheter for finansiering med tilbakemeldingsfrist 15. juni, og KA vil gi noen anbefalinger i den sammenheng.
AFP - arbeidsgivers ansvar
Arbeidstakere i KAs tariffområde har på bestemte vilkår rett til å gå av med AFP fra fylte 62 år. AFP er en ordning som finansieres av arbeidsgiver, og nye bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven har gitt endrede forutsetninger for hvordan premien for forsikring av disse ytelsene skal beregnes og synliggjøres. 

Nytt fleksibelt tilbud fra KLP
KA viser til brev fra KLP datert 27.04.2004 med vedlegg, sendt til alle som har sine pensjonsforpliktelser i dette selskapet. Her går det fram at det fra 1. juli i år åpnes for valgfrihet mellom full selvrisiko og 100% utjevning, og en kombinasjon av disse to (50% utjevning). Ordningen avløser utligningsfondet for KAs medlemmer som omfattet kun AFP 62-64. 

KAs råd for valg av modell
KA slutter seg i utgangspunktet til at KAs medlemmer skal kunne velge fritt mellom de framsatte modellene. Med den kunnskapen KA har om medlemmenes økonomiske og likvide situasjon, og hvilket handlingsrom som kommunene i alminnelighet gir fellesrådene, er det likevel KAs klare råd å velge modell 2, 100% utjevning. Selv om en konkret vurdering av egen arbeidsstokk vil kunne gi et statistisk grunnlag for større selvrisiko, tror KA at medlemmene er tjent med den forutsigbarheten i AFP-utgiftene
som full utjevning innebærer. Dersom noen fellesråd likevel vurderer å gå inn på modell 1 eller 3, anbefaler ikke KA å gjøre dette uten at det er inngått skriftlige avtaler med resp. kommune om finansiell dekning når et AFP-tilfelle oppstår. KA tilrår å drøfte valg av modell med kommunen før endelig valg.
 
Framtidig revurdering av modell
Det valget som medlemmene nå gjør om modell, kan endres på et seinere tidspunkt. Regler for dette er omtalt i brevet fra KLP, vedlegg 1. Dersom en virksomhet etter 1. januar 2005 ønsker å gå over til en modell med økt utjevning, må det påregnes en karantenetid før en får dekket sine pensjonsforpliktelser. Nærmere regler for dette blir fastsatt høsten 2004. 

Medlemmer som har pensjon i andre selskap enn KLP
Medlemmer som ikke har sin pensjon forsikret i KLP, men i en lokal kommunal pensjonskasse eller et annet forsikringsselskap kommer ikke inn under det tilbudet som KLP har framsatt. Arbeidsgivers ansvar for de forpliktelsene som er regulert i Hovedtariffavtalen er like fullt gjeldende. KA anbefaler derfor på det sterkeste at det klargjøres hvilken ordning for finansiering av AFP som gjelder, slik at nødvendig hensyn kan tas for å møte framtidige utgifter. 


Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone