KA-rundskriv 37/02 av 16. desember 2002

Strategiplan 2003 - 2006

Publisert: 18/12/2002
Landsrådet samlet i oktober 2002 vedtok, med hjemmel i § 2 i KAs vedtekter, en strategiplan for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon de neste fire årene. Planen er vedlagt i papirutsendingen. (I nettversjonen er det laget en lenke til planen.) Strategiplanen rulleres årlig. Neste gang på KAs Landsråd 3. og 4. april 2003. Styret ber om innspill fra medlemmene til behandlingen av planen i april 2003.

Strategiplanen starter med en innledning der det trekkes opp noen overordnede linjer, i tillegg til at spesielle utfordringer omtales spesielt.
KAs visjoner for Den norske kirke og for organisasjonen, sammen med en formålsbeskrivelse og KAs verdier, er også en del av innledningen.
Videre er planen delt inn i følgende fire "kapitler" / fagområder;

·       
Arbeidsgivervirksomhet
·        Virksomhetsutvikling
·        Kompetanseutvikling og utredningsarbeid
·        Utvikling av KA som organisasjon

Hvert av disse fagområdene inneholder en setning som beskriver hva KA VIL på hvert område. Det er å forstå som overordnet mål på området.
Deretter følger en punktliste med VERDIER, etterfulgt av en ny punktliste under overskriften "For KA er det viktig at:". Til slutt følger en punktliste med oppgaver som skal stå sentralt i fireårsplanen.
Planen er trykket på en måte som skal gjøre det lett å kopiere opp til medlem­mene i styrer og råd.råd/styrer.

Strategiplan til virksomhetsplan
På grunnlag av den vedtatte strategiplan, utarbeider KAs sekretariat en virksomhets­plan for hvert år.

Strategiplan og KAs medlemmer
En strategiplan skal være en plan som speiler de utfordringer KAs medlemmer står overfor til enhver tid. Det er disse utfordringene KA som organisasjon skal legge en strategi for å møte. Derfor inviteres medlemmene til å komme med innspill til strategiplanen. 
Hele planen skal opp til behandling på kommende Landsråd 3. og 4. april 2003. Medlemmene inviteres således til å komme med innspill og forslag til endringer i hele planen.
Styret skal behandle forslaget på sitt møte 3. mars. 2003. Fristen for innspill og forslag fra KAs medlemmer, er derfor satt til 15. februar 2003.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone