KA-rundskriv 06/2014 av 01.07.14

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 - Uravstemning

Publisert: 01/07/2014
Partene i KAs tariffområde ble 19. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2014-30.04.2016. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist onsdag 20. august 2014 klokken 16:00. Protokollen med det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet.
Forhandlinger

Forhandlingene mellom partene startet med et innledende møte 25. april. Selve forhandlingene var fastsatt til 19.-24 juni. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag om kvelden 19. juni.

Hele protokollen med det anbefalte forslaget følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Hovedpunkter

Oppgjøret hadde resultatet i KS-området som modell, og har de samme minstelønnssatsene fra 0-10 år. I tillegg videreføres 16-årsgruppene. Det opprettes nye ansiennitetstrinn på 2 og 6 år. Partene har videre satt av en pott på 1 % til lokale lønnsforhandlinger. Det innføres et delvis nytt lønnssystem fra 01.05.2015.

Resultatet har følgende hovedpunkter, se vedlegget for de komplette endringene:

Lønn (årsbeløp i hele stillinger)

L.gr

Minstelønn

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

1

-

-

-

-

-

-

-

2

2 000

2 000

-

-

5 700

4 700

4 700

3

2 000

2 000

-

-

4 500

5 600

5 600

4

2 000

2 000

-

-

4 900

4 900

4 900

5

-

-

-

-

2 000

4 900

4 900

 • Med virkning fra 01.05.2014 gis et generelt tillegg på 2,15 %, minimum 8 500 kroner, til alle ansatte i kapittel 4.
 • Utover dette gis sentrale tillegg til følgende lønnsgrupper og ansienniteter:
 • Med virkning fra 01.05.2014 skal arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 364 000 i hel stilling (G-regulert).
 • En lokal pott på 1 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2013 skal ha virkning fra 01.09.2014. Ytterligere informasjon og veiledning om de lokale forhandlingene kommer i eget rundskriv. Det vil også arrangeres kurs i lokale forhandlinger.

Iverksetting av lønnsendringene gjøres i rekkefølge som disse fire ovenstående punktene. I tillegg gjelder:

 • Tillegget for arbeid på lørdag og søndag etter HTA kapittel 1 § 5.2 øker fra minst kr. 40 til minst kr. 50 per arbeidet time.
 • Tillegget på minstelønn for 5200 Domkantor øker fra minst 12 000 til minst 15 000 kroner høyere enn minstelønn for 5202 Kantor.
 • Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, som prosent av minstelønn i lønnsgruppe 1.
 • Det er som en del av oppgjøret i 2014 også fremforhandlet sentrale tillegg for 2015, jf. det anbefalte forslaget.
 • Fra 2015 innføres et delvis nytt lønnssystem som innebærer at alle arbeidstakere skal ha et ansiennitetstillegg for sin lønnsgruppe og ansiennitet, uavhengig av hvilken lønn de har. Se nærmere om det nye systemet i det anbefalte forslaget.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

 • Det skal ved ledighet forets en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger, jf. endringer i § 2.3.1.
 • Bestemmelsene om engangserstatning ved yrkesskade etter § 11.1 skal nå også gjelde når en arbeidstaker blir skadet som følge av vold og/eller trusler fra klient på fritiden og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.
 • Det innføres ordning med at alderspensjonister kan engasjeres på egne pensjonistvilkår til en timelønn på kr. 180, som i så fall medfører at pensjonen beholdes uendret, jf. ny § 12.5.

Pensjon - kapittel 2 samt vedtektene for TPO og AFP (vedlegg 2 og 3)

 • TPO-vedtektene kapittel 2 er endret, slik at alle arbeidstakere heretter skal meldes inn i pensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelse.
 • Det er gjort endringer knyttet til blant annet nye uføreregler i folketrygden og Statens pensjonskasse. Disse endringene trer i krav samtidig med at lovendringene i Statens pensjonskasse iverksettes, mest sannsynlig 1. januar 2015.
 • Det er gjort en del redaksjonelle endringer og oppdateringer likelydende som i KS-området. De nye bestemmelsene om pensjon er gjengitt i sin helhet i det anbefalte forslaget.

Lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 4

 • Det opprettes to ny stillingskoder i kapittel 4.6: 5249 Menighetsarbeider i lønnsgruppe 2 og 5250 Menighetspedagog i gruppe 5.

OU-arbeid, HTA vedlegg 6

 • Det årlige samlede trekket holdes fremdeles på 0,14 % av grunnlønnsmassen, men arbeidstakers andel justeres fra kroner 160 til kroner 180.

Innleie – nytt HTA vedlegg 9

 • Det er tatt inn et nytt vedlegg 9 i HTA, som omhandler innleie fra virksomhet som har til formål å driver utleie (bemanningsforetak).

Økonomi

Kostnadene ved de enkelte elementene ved oppgjøret er beregnet slik:

Årslønnsramme 2013-2014, HTA kapittel 4

Komponent                                                %

Overheng til 2014                                  0,50

Anslag lønnsglidning                              0,42

Generelt tillegg                                       1,51

Garantilønn 20 år                                   0,08

Øvrige sentrale tillegg                             0,49

Pott til lokale forhandlinger                    0,33

Økt lørdags-/søndagstillegg                     0,09

Beregnet årslønnsvekst 2013-2014      3,42

Overhenget til 2015 er beregnet til 1,80 %.

 

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 4 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:

1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. […]

 

2. […]

 

3. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 1 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […]

Styrets anbefaling

Styret er tilfreds med at partene har kommet frem til en forhandlingsløsning som er på linje med oppgjørene i kommune og stat. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Svarfrist mellom partene er 21. august klokken 12. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er derfor satt til onsdag 20. august 2014 klokken 16.00. Stemmen må være KA i hende innen dette tidspunkt. Dette kan skje på følgende alternative måter:

 1. Elektronisk på denne lenken, eventuelt etter anvisning på KAs nettsted www.ka.no. Vi oppfordrer våre medlemmer til å stemme elektronisk.
 2. Stemmeseddelen på vedleggets siste side fylles, og krysses av for om det stemmes JA eller NEI. Stemmeseddelen sendes til KA per post eller e-post ka@ka.no.

Utbetaling av ny lønn

Det skal ikke utbetales ny lønn før Hoved­tariffavtalen er godkjent av partene – herunder også arbeidstakerorganisasjonene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstem­ningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det fore­ligger.

Marit Halvorsen Hougsnæs, fung. adm. dir. (s)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone