KA-rundskriv nr. 27/04 av 12. november 2004

Ansvars- og ulykkesforsikring

Publisert: 08/12/2004
ANSVARSFORSIKRING
Siden 1997 har KA tegnet en ansvarsforsikring for alle kirkelige fellesråd, menighetsråd og andre som er medlemmer av KA. Forsikringen har de siste årene blitt finansiert gjennom tilskudd fra den statlige tilskuddsordningen til kirkelig virksomheten i kommunene (kap. 0294, post 72).

Gjennom denne forsikringsordningen vil forsikringsselskapet dekke det rettslige erstatningsansvaret som hviler på forsikringstaker. Et slikt rettslig erstatningsansvar kan man etter norsk erstatningsrett pådra seg ved at erstatningsplikt er hjemlet i lov - for eksempel Skadeerstatningsloven, ved domsavgjørelser i erstatningssaker og eventuelt ut i fra alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Ansvarsforsikringen dekker både det som kalles skyldansvar og objektivt ansvar. Gjeldende ordning dekker ansvar knyttet til skade på person og ting. Den har en forholdsvis høy egenandel på kr 100 000, og maksimalt utbetalt forsikringssum er på kr 4.000.000 pr. skadetilfelle.

Gjeldende ansvarsforsikring er planlagt videreført også i 2005, og våre medlemmer vil derfor ikke ha behov for individuelle løsninger på dette området. I forbindelse med inngåelse av avtale for 2005 vil vi vurdere behovet for endringer i forsikringsvilkårene, herunder størrelsen på egenandel og maksimum utbetalt forsikringssum pr skadetilfelle.

ULYKKESFORSIKRING
Mange ulykker som kan skje innenfor rammen av kirkelig virksomhet vil ikke omfattes av en ansvarsforsikring. Dette skyldes bl.a. at i mange ulykkestilfelle kan ikke menighetsråd, fellesråd, forening e.l. stilles rettslig ansvarlig for ulykken. Det er imidlertid blitt mer vanlig at ulike arrangører av frivillig aktivitet tegner en ulykkesforsikring som vil kunne dekke utgifter i forbindelse med en ulykke - selv om arrangør ikke kan rettslig ansvarliggjøres.

FELLES ULYKKESFORSIKRING I 2005?
Etter anbefaling fra KA foreslo Kultur- og kirkedepartementet i statsbudsjettet for 2005 at det inngås en felles ulykkesforsikring for all virksomhet som arrangeres av Den norske kirke. En slik felles forsikring vil være besparende i forhold til individuelle løsninger, den vil være enklere å administrere og den vil kunne etablere felles forståelse og rammer for forebygging og håndtering av ulykker mv i kirkens virksomhet.

KA arbeider nå for at en slik ny felles ulykkesforsikring skal gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2005. Men vi er nødt til å ta 2 forbehold i forhold til planlagt start for ordningen. For det første vil etablering av en slik ordning være avhengig av Stortingets endelige budsjettvedtak i desember 2004. For det andre må KA forhandle fram en tjenlig avtale med et forsikringsselskap i god tid nyttår.

Siden det er knyttet forbehold for etablering av en felles ulykkesforsikring vil vi anbefale at gjeldende ordninger hos våre medlemmer videreføres inntil det gis informasjon om at en ny felles ulykkesforsikring er etablert. De som har behov for å tegne ny ulykkesforsikring nå i høst bør tegne forsikring fram til nyttår, men med mulighet til forlengelse inn i 2005.

Den ansvars- og ulykkesforsikring vi omtaler i dette rundskrivet omfatter ikke de forsikringsbehov som skal dekke tilsatte i virksomheten. Arbeidsgivere må selv sørge for bl.a. gruppelivs- og ulykkesforsikring som er omtalt i Hovedtariffavtalen. Vi viser her bl.a. til Rundskriv 08/03.

Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone