KA-rundskriv 08/14 av 26.08.2014

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 – det anbefalte forslaget er vedtatt

Publisert: 26/08/2014
Vi viser til rundskriv nr 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale.

Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.

KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Når det gjelder lokale forhandlinger vil det komme et eget rundskriv om dette.

Uravstemningen

Ved fristens utløp 20. august klokken 16 hadde 89 av KAs medlemmer avgitt stemme. Alle disse stemte JA til det anbefalte forslaget, slik at det var et enstemmig resultat. Oppgjøret er derved godkjent av KAs medlemmer, jf. vedtektene for arbeidsgivervirksomheten. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent forslaget. Forhandlingsresultatet kan derfor iverksettes med virkning fra de fastsatte datoer. 

Endringer i ny avtale

Endringene som er avtalt i den nye Hovedtariffavtalen framgår i sin helhet av uravstemningsdokumentet som fulgte som vedlegg til rundskriv nr. 06/2014. KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Rent redaksjonelle endringer/oppdatering kommenteres ikke. For ordens skyld bemerkes at der det ikke er gjort endringer, videreføres avtalen som den var i forrige tariffperiode.

Lønn (kapittel 4)

Lønnsjusteringene for arbeidstakere i kapittel 4 består av følgende elementer;
a) Generelt tillegg
b) Øvrige sentrale tillegg
c) Ny minstelønnstabell
d) Lokale lønnsforhandlinger

Ny lønn beregnes i den rekkefølgen som angis nedenfor:

  1. Generelt tillegg

Med virkning fra 01.05.2014 gis et generelt tillegg på 2,15 %, minimum 8 500 kroner, til alle ansatte i kapittel 4.

  1. Øvrige sentrale tillegg

Det gis følgende sentrale tillegg pr 01.05.2014 i tillegg til generelt tillegg:

 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

-

-

-

-

-

-

-

Lønnsgruppe 2

2 000

2 000

-

-

5 700

4 700

4 700

Lønnsgruppe 3

2 000

2 000

-

-

4 500

5 600

5 600

Lønnsgruppe 4

2 000

2 000

-

-

4 900

4 900

4 900

Lønnsgruppe 5

-

-

-

-

2 000

4 900

4 900

  1. Ny minstelønnstabell fra 01.05.2014 til 30.04.2015

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

273 700

273 700

278 800

278 800

293 800

339 900

342 400

Lønnsgruppe 2

316 600

316 600

318 600

318 600

327 500

375 100

377 600

Lønnsgruppe 3

364 500

364 500

369 500

369 500

386 000

419 500

422 000

Lønnsgruppe 4

383 100

383 100

387 600

387 600

398 700

447 600

452 700

Lønnsgruppe 5

411 800

411 800

422 000

422 000

462 100

491 500

505 000

 

Med virkning fra 01.05.2014 skal arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 364 000 i hel stilling (G-regulert).

D)   Lokale forhandlinger

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger etter kapittel 4 pkt. 4.1 om en lokal pott på 1 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2013. Resultatet av forhandlingene kommer på toppen av ny grunnlønn og gjøres gjeldende fra 01.09.2014. Forhandlingene skal være gjennomført senest 15.11.2014. Frist for anke er 01.12.2014.

Dersom samtlige av de lokale partene er enige om det, kan potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt krone- eller prosenttillegg. Vi viser videre til HTA kapittel 3 pkt 3.2 Lokal lønnspolitikk og HTA vedlegg 4 Retningslinjer for lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk.

Ytterligere informasjon og veiledning om de lokale forhandlingene kommer i eget rundskriv. Det vil også arrangeres kurs i lokale forhandlinger 22. september i Oslo i forkant av høstkonferansen. Det vil bli sendt ut egen kursinvitasjon.

Stillingskode «5200 Domkantor»

Tillegget på minstelønn for «5200 Domkantor» øker fra minst 12 000 til minst 15 000 kroner høyere enn minstelønn for «5202 Kantor».

Stillingskode «5226 Prest»

Stillingskode «5226 Prest» har minstelønn knyttet til laveste grunnlønnsplassering for «0922 Kapellan» i staten. Det vil si at dersom arbeidstaker i denne stillingskoden etter justeringer etter punktene over ikke har grunnlønn tilsvarende en slik plassering, skal denne justeres opp:

 

Ansiennitet

Lønnstrinn

Lønnssats

0

50

429 700

1

51

436 600

2

52

443 900

4

53

451 500

6

54

458 800

8

55

466 800

9

56

474 500

10

57

482 800

16

59

500 300

 

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3.4 og HTA kap. 5

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kap. 3.4 og kap. 5 skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakerne i disse stillingene foregår årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4.

Unge arbeidstakere, ny minstelønn pr. 01.05.2014

Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, som prosent av minstelønn i lønnsgruppe 1.

Alder

Pr. år

Pr. måned

Ord. timelønn

35,5 t/uke

37,5 t/uke

→14 år

136 850

11 404,67

74,14

70,72

15 år

191 590

15 965,83

103,79

98,25

16 år

218 960

18 246,67

118,62

112,29

17 år

246 330

20 527,50

133,44

126,32

 

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

Lørdag- og søndagstillegg

Tillegget for arbeid på lørdag og søndag etter HTA kapittel 1 § 5.2 øker fra minst kr. 40 til minst kr. 50 per arbeidet time.

Sammenslåing av deltidsstillinger

Det skal ved ledighet forets en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger, jf. endringer i § 2.3.1.

Yrkesskade

Bestemmelsene om engangserstatning ved yrkesskade etter § 11.1 skal nå også gjelde når en arbeidstaker blir skadet som følge av vold og/eller trusler fra klient på fritiden og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.

Pensjonistvilkår

Det innføres ordning med at alderspensjonister kan engasjeres på egne pensjonistvilkår til en timelønn på kr. 180. Dette innebærer at pensjonen beholdes uendret, jf. ny § 12.5. Endringen gjelder fra 1.11.2014.

Pensjon – kapittel 2 samt vedtektene for TPO og AFP (vedlegg 2 og 3)

Uførhet

Det er gjort endringer knyttet til blant annet nye uføreregler i folketrygden og Statens pensjonskasse. Disse endringene trer i kraft samtidig med at lovendringene i Statens pensjonskasse iverksettes, mest sannsynlig 1. januar 2015.

Innmelding i pensjonskassen

Alle arbeidstakere skal heretter meldes inn i pensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelse. Endringen gjelder fra 01.05.2014, jf. TPO-vedtektene kapittel 2. Alderspensjonister som er ansatt på pensjonistvilkår skal ikke meldes inn, se pkt under. Det er viktig at det gis melding om disse endringene til de som har ansvar for å kjøre lønn.

Pensjonistvilkår /pensjonistlønn

For ansatte som mottar alderspensjon trer reglene om innmelding i pensjonskassen først i kraft 1.11.2014. Dette for at arbeidsgiver og arbeidstaker lokalt skal ha anledning til å inngå ny arbeidsavtale med pensjonistvilkår. Pensjonistvilkår innebærer en timelønn på kr 180. Ansatte som mottar alderspensjon og som er ansatt på pensjonistvilkår skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Det er ikke satt noen grense for stillingsstørrelse. Det bør gis skriftlig informasjon om endringene til arbeids-takere som mottar alderspensjon. Dersom det er ønskelig å inngå fortsatt arbeidsavtale, men på pensjonistvilkår, skrives det ny arbeidsavtale for dette. Dersom det ikke er ønskelig å inngå avtale på pensjonistvilkår, fortsetter nåværende arbeidsavtale å løpe og den ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen på lik linje med andre ansatte. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til justering / trekk i alderspensjonen.

Redaksjonelle endringer

Det er gjort en del redaksjonelle endringer og oppdateringer likelydende som i KS-området. De nye bestemmelsene om pensjon er gjengitt i sin helhet i vedlegg til Rundskriv nr 06/2014.

Nye stillingskoder

I forbindelse med trosopplæringsreformen har det blitt behov to ny stillingskoder i kapittel 4.6:

5249 Menighetsarbeider - lønnsgruppe 2:

Dette åpner for at menighetsarbeidere uten pedagogisk utdanning kan plasseres i lønnsgruppe 2.

5250 Menighetspedagog - lønnsgruppe 5: Denne stillingskoden tar særlig sikte på stillinger hvor arbeidsgiver ser behov for kompetanse på masternivå, men hvor det ikke er nødvendig at tjenesteordningen for kateketer er oppfylt.

OU-arbeid, HTA vedlegg 6

Det årlige samlede trekket holdes fremdeles på 0,14 % av grunnlønnsmassen, men arbeidstakers andel justeres fra kroner 160 til kroner 180 pr. årsverk pr. år.

Innleie – nytt HTA vedlegg 9

Det er tatt inn et nytt vedlegg 9 i HTA, som omhandler innleie fra virksomhet som har til formål å driver utleie (bemanningsforetak). Partene i den enkelte virksomhet skal informere og drøfte prinsippene for bruk av innleie i virksomheten. Bestemmelsene skal bidra til å sikre likebehandling mellom virksomhetens ansatte og innleide arbeidstakere når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Ny Hovedtariffavtale

Hefte med ny Hovedtariffavtale vil bli trykket så snart som mulig. Alle KAs medlemmer tilsluttet arbeidsgivervirksomheten får tilsendt ett eksemplar. Ønskes flere eksemplarer, må dette bestilles særskilt. Avtaleteksten vil også bli å finne på KAs nettsider.

 

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone