– Forstår trossamfunnenes frustrasjon

Koronautvalget forutsetter at myndighetene i en fremtidig pandemisituasjon gjør mer for å unngå uforholdsmessige inngrep i religionsfriheten, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.
Les mer

Velkommen til «Sammen om å lede»

Høsten 2023 og våren 2024 arrangeres det en ny runde i alle bispedømmer. Initiativtakere er Norges kirkevergelag, KA, Kirkerådet og Bispemøtet.
Les mer
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

– Bidrar til at kirken kan opprettholde aktiviteten

Regjeringen øker tilskuddet til kommunene og understreker ansvaret for å dekke lokalkirkens driftsutgifter, mens Kirkerådet får lønns- og prisjustert tilskuddet. Potten til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen helse og rus økes med 25 millioner.
Les mer
UTTALELSE FRA LANDSRÅDET I KA:

Invester i fellesskap, læring og livsmestring!

Vi setter pris på Hurdalsplattformens tydelige ambisjoner om å styrke sivilsamfunnet. Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens mulighet til å levere på løftene.
Les mer

104 millioner i ekstra strømregning for kirkene

På oppdrag fra departementet har KA undersøkt hvordan økt strømpris rammer fellesrådenes økonomi.
Les mer

Nå kan du melde deg på årets viktigste møteplass

Kirkelederkonferansen 2023 arrangeres 30.-31. oktober på Lillestrøm.
Les mer

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

1. juli i år innføres nye og felles satser for arbeid på kveld, lørdag/søndag, helg/høytid og natt i Den norske kirke.
Les mer

Ansettelser i Den norske kirke: Offentlige søkerlister og partsinnsyn

Her er felles anbefalinger fra KA og Kirkerådet om offentlige søkerlister og partsinnsyn ved ansettelser i Den norske kirke.
Les mer

Kundene har fått tilbake 23 millioner på fire år

Så lenge de store brannene uteblir, kan KA Kirkeforsikring fortsette å tilbakebetale litt av premien til kundene. For 2022 er summen 3,4 millioner.
Les mer

38,9 millioner til kulturhistorisk viktige kirker

Riksantikvaren skal fordele midler til middelalderkirker i stein og listeførte kirker fra perioden 1851-1900. Søknadsfrist 9. juni.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet for 2024

Egen strømstøtteordning, penger til kirkebevaring, gjenåpning av rentekompensasjonsordningen og forutsigbart tilskudd til Kirkens SOS er noe av det som står på listen.
Les mer

Får toppscore av foreldrene

Østenstad menighetsbarnehage er én av sju kirke-eide barnehager med full score på foreldreundersøkelsen.
Les mer

Viste fram kirken på lokal yrkesmesse – med KA-hjelp

Midler fra KA kom til nytte da Indre Østfold kirkelige fellesråd ville profilere kirken som arbeidsplass.
Les mer

Gravplassfeltet skal kartlegges igjen

Nå starter en ny runde med Gravplassundersøkelsen, den mest omfattende kunnskapsinnhentingen som gjøres på området.
Les mer

Nå skal Kirkebyggdatabasen fornyes

Anskaffelsen av en ny løsning for Kirkebyggdatabasen er ute på Doffin. Et komplett system for forvaltning, drift og vedlikehold skal på plass.
Les mer

Debatt: «Menighetene ønsker kompetente kirkemusikere»

Creo hevder at arbeidsgiverne i Den norske kirke mener at «alle kan drive med musikk». Det er fjernt fra det inntrykket vi sitter med, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Seier for KA-barnehagene: Dropper kravet om selvstendig rettssubjekt

Regjeringen foreslår at kirke-eide barnehager får unntak fra kravet om at hver barnehage må være selvstendig rettssubjekt.
Les mer

– Kulturminnevern må balanseres opp mot religionsfriheten

Loven må ikke medføre «vesentlige begrensninger i trossamfunnenes mulighet til å bruke byggene i tråd med byggets formål og identitet,» skriver KA i et innspill til kulturmiljølovutvalget.
Les mer

36 kirker får penger til klimavennlig belysning

I Lindesnes skal alle utvendig opplyste kirker få led-belysning. Kirkerådets klimakompensasjonsfond gir god drahjelp.
Les mer

«Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid»

Målet om flest mulig arbeidstakere på heltid er tatt inn i loven, men det betyr ikke forbud mot deltidsansettelser.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone