KA som tariffpart

Å overdra partsansvaret til KA innebærer å slutte seg til de avtaler som KA forhandler fram med arbeidstakerorganisasjonene på sektoren.

KA opererer med to typer medlemskap: Med og uten overdratt partsansvar. De fleste av KAs medlemsvirksomheter har overdratt partsansvaret til KA, men dette er ikke et krav for å bli medlem.

Overdratt partsansvar innebærer at KA gjennomfører de årlige lønnsforhandlingene (tariffoppgjørene) med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av de medlemsvirksomhetene dette gjelder. Medlemsvirksomhetene er samtidig forpliktet til å følge hovedavtalen, hovedtariffavtalene og særavtalene som gjelder på det aktuelle tariffområdet.

Forpliktelser ved overdratt partsansvar

For de medlemmene som overfører partsansvaret gjelder disse forpliktelsene:

  • fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler KA inngår med de ansattes organisasjoner
  • slutte opp om felles lønnspolitikk
  • følge de retningslinjer som fastsettes i en konfliktsituasjon
  • gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål

Det er to hovedtariffavtaler på KA-området: Den norske kirke og «organisasjonsavtalen». Sistnevnte gjelder for alle de andre virksomhetene i medlemsmassen, enten de er organisasjoner, stiftelser eller aksjeselskaper.

Medlemskap uten overdratt partsansvar

KA har også en gruppe medlemmer som ikke har overdratt partsansvaret. Disse nyter godt av KAs interessepolitiske arbeid og har tilgang til rådgivning på alle områder der KA har kompetanse, bortsett fra på lønnsinnsplassering og tariff.

Powered by Cornerstone