Rundskriv nr 19/08 av 22. september 2008

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak

Publisert: 22/09/2008
Det utlyses midler til regionale tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd. Alle regionale aktører, som fellesråd, kirkevergelag, stiftslag i Kf, bispedømmeråd/biskop osv, kan søke.

Vi ber om at denne informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.

Søknadsfrist: 10. oktober 2008


Regionale midler – hvem og hva
- Alle regionale aktører, som stiftlag, kirkevergelag, fellesråd, bispedømmeråd/ biskop, og fagmiljø/ faginstitusjoner, kan søke. Tiltakene skal normalt være åpne for alle støtteberettigede i den aktuelle regionen, uavhengig av arrangør.

- Midlene kan brukes til å dekke f.eks. bevertning, lokaler, reise, overnatting, sponsing av deltakeravgift og utgifter til kursholder.

- Midlene bør bidra til å dekke deltakernes reiseutgifter. Hvis dette fravikes skal søknaden inneholde en begrunnelse for dette.

- Deltakere det søkes om støtte for må ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

- Det kan gis støtte til tverrfaglige tiltak. Tildelte midler kan imidlertid bare dekke utgifter til fellesråds- / menighetsrådsansatte i undervisningsstilling.

- Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres høst 2008 eller vår 2009.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 10. oktober 2008.
Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. april 2009.
Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Krav til søknad
Søknaden skal skrives på eget søknadsskjema (se vedlegg). Alle punkter må fylles ut. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet. Se vedlegg.

Ang. punkt 8 på skjemaet:
Det er en fordel at antall deltakere beregnes så realistisk som mulig – ikke søk om midler til alle aktuelle deltakere, hvis erfaringen tilsier at halvparten så mange kommer. Hvis antallet deltakere skulle overstige grunnlaget for søknaden, er det mulighet for å søke om etterskuddsvis økning av tildelingen.

Adresse: Alle søknader sendes til KA med kopi til Kf.
Søknaden skal sendes som vedlegg til e-post.
KA: ka@ka.no
Kf: kf@kateket.no

Spørsmål kan rettes til
Helene Horsfjord i KA, tlf 23 08 14 31, e-post: helene.horsfjord@ka.no OBS! Ikke send søknaden til denne adressen!

Harald Skarsaune i Kf, tlf 23 08 16 20, e-post: kf@kateket.no

Frank Grimstad
adm. dir
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone