KA-rundskriv 34/02 av 16. desember 2002

Kateketer og tilleggslønn

Publisert: 18/12/2002
Ved overføring av kateketer fra staten til fellesrådene pr 01.03.2001 ble det avtalt en fast godtgjøring med 22 t-trinn. Fra 2003 skal godtgjøringen følge ordinære bestemmelser.

Avtalen ved overføring
KA har i rundskriv nr 25/00 m/vedlegg gjort rede for den avtalen som ble gjort mellom partene i samarbeid med Kirke-, utdan­nings- og forskningsdepartementet. Her går det fram at de overførte kateketene skulle ha en godtgjøring på 22 t-trinn (tilsvarer kr 4.400 pr år i hel stilling). Disse t-trinnene skulle utgjøre den samlede godtgjøring for særskilt arbeidstid etter HTA kapittel 1, § 5, bl.a fordi det på overføringstidspunktet ikke forelå tilstrek­kelig erfaringsmateriale vedr arbeidsplaner etc.

Beregning av tilleggslønn fra 2003
I avtalen ved overføringen ble partene enige om at den faste godtgjøringen på 22 t-trinn skulle opphøre ved utgangen av 2002, slik at den enkelte kateket fra 01.01.2003 skal godgjøres på ordinært vis i hht de enkelte bestemmelsene i HTA kapittel 1, § 5. Dette vil innebære, at dersom arbeidsordningen for kateketen medfører at tilleggslønnen fra 2003 blir lavere enn tidl. 22 t-trinn, er denne nedgangen forutsatt i overførings­vilkårene. Dersom tilleggslønnen fra 2003 i hht HTA’s bestemmelser innebærer høyere godtgjøring enn tidl. 22 t-trinn, har kateketen rett på dette nivået.

Partene sentralt har dermed lagt til rette for at man lokalt skal kunne fastsette hvor mye som er «arbeidet tid» i forhold til de enkelte bestemmelser, samt at begge parter har hatt tid til å innstille seg på de økonomiske konsekvensene.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone