KA-rundskriv 05/13 av 25.06.2013

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2013

Publisert: 25/06/2013
De sentrale partene har gjennomført forhandlinger om lønnsjusteringer for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og godkjent av organisasjonene, og kan iverksettes. Vi gir i dette rundskrivet nærmere informasjon om endringene og selve iverksettingen.

Forhandlingene

Forhandlingene ble gjennomført 14.06.2013. Partene ble enige om et anbefalt forslag som nå er vedtatt av KAs styre, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 4.1. Alle organisasjonene har også godkjent resultatet.

Forhandlingsresultatet

Det fullstendige resultatet, som er vedlegg til forhandlingsprotokollen, finnes her.

Lønnsjusteringer – iverksetting

Alle lønnstillegg gis med virkning fra 1. mai 2013. Justeringene gjelder kun ansatte i HTA kapittel 4. Ved iverksetting benyttes følgende fremgangsmåte, i denne rekkefølgen med tre punkter:

1. Generelt tillegg 

Alle ansatte med lønnskode i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2013, dog minst kr 3 100. Med ”grunnlønn” menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste eller variable tillegg.

Lønn som er regulert i merknader til lønnsgruppene i HTA kapittel 4, pkt 4.6 skal regnes med i grunnlønnen. Tillegg gitt ved lokale forhandlinger i 2012 eller tidligere inngår i vanlig grunnlønn, og skal ikke behandles på noen spesiell måte ved denne lønnsjusteringen.

2. Endring i minstelønn 

Det er gjort endringer i minstelønnssatsene i overensstemmelse med det generelle tillegget. Etter at det er beregnet generelt tillegg, kontrolleres ny grunnlønn opp mot ny minstelønnstabell. Dersom arbeidstaker ligger under minstelønn, justeres denne opp til riktig lønn med virkning fra 01.05.2013:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

L.gr. 1

265 200

270 300

285 300

331 400

333 900

L.gr. 2

305 800

310 100

313 300

361 900

364 400

L.gr. 3

354 000

361 000

373 000

405 100

407 600

L.gr. 4

372 600

379 100

385 300

433 300

438 300

L.gr. 5

403 100

413 100

450 400

476 300

489 500

3. 20 års ansiennitet

Arbeidstaker som har minst 20 års lønnansiennitet, skal ikke ha lavere grunnlønn enn kr 350 700 i hel stilling pr. 01.05.2013. Dersom lønnen ligger under dette etter justeringer som beskrevet i pkt. 1 og 2, justeres lønnen opp til kr 350 700.

Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, ny tabell pr. 01.05.2013:

Alder

Pr. år

Pr. måned

Ord. timelønn

35,5 t/uke

37,5 t/uke

→14 år

132 600

11 050

71,83

68,00

15 år

185 640

15 470

100,56

95,20

16 år

212 160

17 680

114,93

108,80

17 år

238 680

19 890

129,30

122,40

Hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt

Med virkning fra 01.05.2013 er minimums­avlønning av hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt justert til kr 376 100 i hel stilling.

Stillingskode 5226 Prest

Stillingskode 5226 Prest har minstelønn knyttet til laveste grunnlønnsplassering for 0922 Kapellan i staten. Det vil si at dersom arbeidstaker i denne stillingskoden etter justeringer etter punktene over ikke har grunnlønn tilsvarende en slik plassering, skal denne justeres opp:

Ansiennitet

Lønnstrinn

Lønnssats

0

50

421 100

1

51

427 900

2

52

435 100

4

53

442 700

6

54

449 900

8

55

457 700

9

56

465 300

10

57

473 400

16

59

490 600

Vi gjør samtidig oppmerksom på at arbeidstakere i kode 5226 Prest ansatt før 01.08.2010 ikke nødvendigvis har krav på minstelønn i overensstemmelse med reell ansiennitet. Disse har kun krav på lønn iht. fiktiv ansiennitet, jf. rundskriv 23/10.

Lønnsjusteringer i kapittel 3.4 og 5

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 og kapittel 5 skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakerne i disse stillingene foregår årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4.

Økonomi

Kostnaden ved de enkelte elementer i oppgjøret er beregnet som følger:

Overheng til 2013

2,6 %

Anslag lønnsglidning

0,5 %

Generelt tillegg

0,56 %

Garantilønn 20 år

0,1 %

Totalt – årslønnsvekst 2012-2013

3,76 %

Overhenget til 2014 er beregnet til 0,6 %.

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone