Rekruttering og tilsetting

Rekruttering er noe av det viktigste en arbeidsgiver gjør. Her er noen tips til hva du må huske på.

Rekruttering handler om å velge ut den best kvalifiserte person for en stilling. Den handler i tillegg om å ta riktige avgjørelser når det gjelder oppretting av stilling, stillingsvurdering ved ledighet, utlysning av stilling og tilsetting. Personalkostnader er en av de største budsjettpostene for en virksomhet, og det er avgjørende at dette blir forvaltet godt i tråd med interne regler og vedtatte planer og budsjett.

Kvalifikasjonsprinsippet

«Kvalifikasjonsprinsippet» innebærer at den best kvalifiserte til stillingen skal ansettes. Dette er formulert i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke og tilsvarende for organisasjonene, det står heter at «det i første rekke [skal] tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen)» ved ansettelser.

Videre: «Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i virksomheten.» (punkt 2.2)

Prinsippet er også fastslått i personalreglement for rettsubjektet Den norske kirke (Kirkerådet/bispedømmerådene): «Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen.» (§ 19)

Det må alltid kunne dokumenteres at utvelgelsen og anvendelse av skjønn har vært saklig og i samsvar med forvaltningslovens likebehandlingsprinsipp.

Offentlig søkerliste

Kirkeordningens § 42 vedtatt av Kirkemøtet fastslår: «Forvaltningsloven, offentleglova og regler om offentlige organer i arkivlova gjelder for den virksomhet som drives av kirkelige organer.»). Offentlighetsloven/offentleglova § 25 fastslår at søkerlister skal være offentlige, men at det kan gjøres unntak for enkeltsøkere som ber om det: «Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.» Offentlighetsprinsippet gjelder alle stillinger, ikke bare lederstillinger.

Midlertidig og fast

Muligheter for midlertidig tilsetting er begrenset ved arbeidsmiljøloven, (aml § 14-9) og vil i de fleste tilfeller i vårt tariffområde handle om å tilsette vikar for en ansatt i permisjon/ferie m.v. Reglene for tilsetting gjelder i utgangspunktet både til faste stillinger og til vikariater. I praksis vil det være adgang til en enklere prosedyre for tilsetting i kortvarige vikariater.

Tilsettingsreglement

Hvordan en tilsettingsprosess skal være er ikke regulert i detalj på sentralt hold. Hver virksomhet skal derfor ha et reglement som viser hvordan en tilsettingssak håndteres, for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Reglementet skal også vise hvordan medbestemmelse (tillitsvalgtordningen) skal ivaretas iht. Hovedavtalen.

Fellesråd og menighetsråd er i tillegg til arbeidsmiljøloven også forpliktet på de ulike diskrimineringslovene, forvaltningsloven og offentleglova, jf. kirkeordningen § 42. Dette har betydning for hvordan en tilsettingssak håndteres. Saksbehandlingen skal være forsvarlig, og saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf fvl. § 17. I praksis har det utmeislet seg en noenlunde ens måte å gjøre dette på for offentlige organer, men det er rom for lokale tilpassinger på enkelte områder, ikke minst relatert til størrelsen på virksomheten. Det anbefales at alle fellesråd og menighetsråd som tilsetter personell, har fastsatt et tilsettingsreglement. Det sikrer forutsigbarhet og likebehandling overfor søkere og andre involverte. Se forslag

Ta gjerne kontakt med oss

Våre rådgivere vet hvilke formelle krav som stilles til en ansettelse og har samtidig god kjennskap til kvalifikasjonskrav og utdanninger tilknyttet Den norske kirke og andre kirkelige virksomheter. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 23 08 14 00 eller ka@ka.no.

Powered by Cornerstone