Rekruttering og tilsetting

Rekruttering er noe av det viktigste en arbeidsgiver gjør. Her er noen tips til hva du må huske på.

Rekruttering handler om å velge ut den best kvalifiserte person for en stilling. Den handler i tillegg om å ta riktige avgjørelser når det gjelder oppretting av stilling, stillingsvurdering ved ledighet, utlysning av stilling og tilsetting. Personalkostnader er en av de største budsjettpostene for fellesrådet/menighetsrådet, og det er avgjørende at dette blir forvaltet godt i tråd med interne regler og vedtatte planer og budsjett.

Lovverk og tariffavtaler

Menighetsråd og fellesråd er offentlige organer og må følge lover, forskrifter og avtaler ved tilsetting. Grunnregelen er at det er den best kvalifiserte søker i henhold til utlysingsteksten som skal tilbys stillingen. Dette følger av det såkalte «kvalifikasjonsprinsippet». Kravene til tilsettingsprosessen i et offentlig organ er høye, og det skal kunne dokumenteres at utvelgelsen og anvendelse av skjønn har vært saklig og i samsvar med forvaltningslovens likebehandlingsprinsipp.

Midlertidig og fast

Muligheter for midlertidig tilsetting er begrenset ved arbeidsmiljøloven, (aml § 14-9) og vil i de fleste tilfeller i vårt tariffområde handle om å tilsette vikar for en ansatt i permisjon/ferie m.v. Reglene for tilsetting gelder i utgangspunktet både til faste stillinger og til vikariater. I praksis vil det være adgang til en enklere prosedyre for tilsetting i kortvarige vikariater.

Tilsettingsreglement

Hvordan en tilsettingsprosess skal være er ikke regulert i detalj på sentralt hold. Hver virksomhet skal derfor ha et reglement som viser hvordan en tilsettingssak håndteres, for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Reglementet skal også vise hvordan medbestemmelse (tillitsvalgtordningen) skal ivaretas iht. Hovedavtalen.  

Powered by Cornerstone