Forslag til forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 26. november 2020.
Les mer

Kirkelig kulturarvstrategi for Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 16. november 2020.
Les mer

Tilskuddsordning for sikringstiltak til tros- og livssynssamfunn

Høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet 08.10.20.
Les mer

Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 08.10.20.
Les mer

Forslag til ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke  

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 17.09.20.
Les mer

Forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 10.09.20.
Les mer

Rapport om kirkefagforvaltningen i Den norske kirke

Tilbakemelding til Kirkerådet 28.05.20.
Les mer

Regionreformen – endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Høringssvar til Klima- og miljødepartementet 05.11.19.
Les mer

Høring på endringer i plan- og bygningsloven

Felles uttalelse fra KA og Kirkerådet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.08.19.
Les mer

Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

Høringssvar til Kirkerådet 23.08.19.
Les mer

Ny regulering av private barnehager

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet 26.07.19.
Les mer

Plan for diakoni i Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 25.06.19.
Les mer

Forskriftsendring – unntak fra arbeidstidsbestemmelser for prester

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 09.05.19.
Les mer

Kirkeordning for Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 11.08.18.
Les mer

Forslag til ny byggherreforskrift

Høringssvar til Arbeidstilsynet 17.10.18.
Les mer

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet 10.10.18.
Les mer

Tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret

Høringssvar til Skattedirektoratet 18.06.18.
Les mer
1 - 20 av 29

Powered by Cornerstone