KA-rundskriv 11/12 av 20.12.2012

De sentrale særavtalene reforhandlet

Publisert: 20/12/2012
De sentrale partene gjennomførte 10. og 19. desember 2012 reforhandling av alle de sentrale særavtalene i KA-området for ny avtaleperiode. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort.

Reiseregulativet

I avtalens pkt. 3 er det gitt et tak for kompensasjon for at arbeidstaker stiller egen bil til disposisjon i tjenesten. Dette beløpet er endret til inntil kr 11 200, som er en økning som svarer omtrent til lønnsvekst i perioden. Beløpet er likt med justeringen på kommunal sektor. For øvrig er avtalen uendret for ny periode 01.01.2013 til 31.12.2014.

Arbeidstøy

Avtalen videreføres uendret for ny periode 01.01.2013 til 31.12.2014. Under forhandlingene ble det bekreftet at partene oppfatter «arbeidstøy» til også å omfatte skotøy der dette er aktuelt. Det tas inn en setning i den felles veiledningen til avtalen om dette.

Ledere

Avtalen videreføres for ny periode 01.01.2013 til 31.12.2014 uten endringer.

Kirkelige stillinger

I avtalens pkt. 4.3 var det i forrige periode regulert at arbeid av passiv karakter på leir i tidsrom som utløser tillegg etter HTA kapittel 1 § 5 godtgjøres med 1/3 av fastsatt sats. Partene er nå enige om at godgjøringer etter § 5 ytes med full sats uavhengig om det er for ordinært arbeid eller arbeid av passiv karakter. Selve timelønnen skal fortsatt være 1/3. KA minner om at godtgjøring etter § 5 ikke ytes for hviletid.

I siste strekpunkt i avtalens pkt. 4.3 er det regulert at arbeidstakere som har mange døgn på leir, har rett på godtgjøring fra og med det 9. leirdøgnet pr år. Beløpet er justert opp til kr 650 pr døgn i samsvar med lønnsveksten i perioden.

Pkt. 5.6 i avtalen om dekning av utgifter til bruk av mobiltelefon er tatt ut av avtalen. Dette representerer ikke noen materiell endring, idet arbeidsgiver ut fra en alminnelig betraktning har en generell plikt til å dekke kostnader tilknyttet utførelsen av arbeidet. KA anbefaler å fastsette godtgjøringer for bruk av privat telefon i lokalt reglement etter at dette er drøftet med de ansatte/tillitsvalgte. Det er ikke behov for å regulere slike godgjøringer i en lokal særavtale i tariffrettslig forstand.

Særavtalen er gjort gjeldende for perioden 01.01.2013 til 31.12.2014.

Barnehager mv

Avtalen er videreført for perioden 01.01.2013 til 30.06.2013, dvs. kun et halvt år. Bakgrunnen at barnehageavtalen i KS-området gjelder fram til 30.06.2013, og KA og arbeidstakerorganisasjonene fant det hensiktsmessig å følge opp tilsvarende. Det innebærer at partene møtes til ny reforhandling pr 01.07.2013.

Barnehager – Oslo

Avtalen har fått mindre justeringer tilsvarende det som gjelder i Oslo kommunes avtaler og gjort gjeldende for perioden 01.01.2013 til 31.12.2014.

De nye avtaletekstene blir gjort tilgjengelig på www.ka.no, og det vil bli trykket et nytt hefte som også inneholder veiledninger til tre av avtalene, som i forrige periode. Partene vil sammen foreta noen mindre justeringer i veiledningene før opptrykk.

Frank Grimstad
adm.dir.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone