KA-rundskriv nr. 25/04 av 1. november 2004

Møte med mennesker - læring på arbeidsplassen

Publisert: 02/11/2004
Arbeidsplassen er den viktigste læringsarena for de fleste arbeidstakere. Det er gjennom praktisk oppgaveløsning og veiledning fra kollegaer og ledere at den enkelte lærer å mestre ulike arbeidsoppgaver. Denne læringen skjer ofte ubevisst og settes sjelden i system. 

 Dette rundskrivet har gått til alle i papirversjon sammen med informasjon om Kirketjenerskolen I, II og III og kurspakken Møte med mennesker.

 

 Det partssammensatte EVU-utvalg på KA-sektoren har utviklet et studieopplegg som kan tas i bruk direkte på den enkelte arbeidsplass. Studieopplegget fokuserer på en felles utfordring for mange kirkelige arbeidstakere: Møte med mennesker. Både som folkekirke og offentlig institusjon ivaretar Den norske kirke viktige oppgaver for befolkningen. De fleste kirkelige tilsatte har et medansvar for å representere kirken i de mange ulike møtepunkter med folk.

Studieopplegget krever noe organisering lokalt. KA vil oppfordre kirkevergene til å ta initiativ til lokal gjennomføring av kursopplegget innenfor eget fellesrådsområde evt. innenfor en større samarbeidsenhet.

Det er en forutsetning at det etableres et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om igangsetting og gjennomføring av opplegget. Vedtak om gjennomføring fastsettes som del av lokal plan for kompetansehevende tiltak, jf HA § 12-2 og 12-3.

Studieopplegget gjennomføres som fem samlinger av ca. 4 timers varighet.

Studieopplegget er utviklet med økonomisk støtte fra OK-trekket på kirkelig sektor og med støtte av statlige etterutdanningsmidler (VOX). Pris på studiemateriellet er derfor sterkt subsidiert. 

Studiemateriellet fås kjøpt ved henvendelse til KA:
E-post: ka@ka.no
Tlf.: 23 08 14 00 / Fax: 23 08 14 09

Frank Grimstad
adm.dir.

 

 

Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Marit Halvorsen Hougsnæs
Powered by Cornerstone