Rundskriv nr 13/08 av 25. juni 2008

Tariffrevisjonen pr 01.05.2008 - anbefalt forslag til uravstemming

Publisert: 25/06/2008
Partene i KAs tariffområde ble 20. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2008 - 30.04.2010. Forslaget går nå til uravstemming til medlemmene, med svarfrist 19. august kl 12.00.

Forhandlingsresultatet følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Forhandlingene
Partene hadde det første møtet 22. april, og ble da enige om å utsette videre forhandlinger til etter at oppgjøret i stat/kommune ble avklart. Forhandlingene fortsatte 11. juni, og ble avsluttet 20. juni med enighet om et anbefalt forslag. Forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet.

Hovedpunkter
Oppgjøret hadde resultatet i KS-området som modell, og har de samme minste-lønnssatsene. Partene ble imidlertid enige om å ikke sette av pott til lokale lønnsforhandlinger i perioden. I steder er tilsvarende del av den økonomiske rammen dels gitt som et større generelt tillegg, dels som sentrale lønnstiltak for arbeidstakere med 16 års ansiennitet. Dette innebærer at oppretting av ev. lønnsmessige skjevheter som ikke kan utstå til neste tariffperiode, må løses utenfor den økonomiske rammen, og vil vises på lønnsglidning ved neste statistikk for LPR. Partene er dessuten enige om et sentralt samarbeid om kurs med fokus på kompetansekartlegging og vurdering, samt på lokal lønnspolitikk, se pkt 2 d i det anbefalte forslaget.

Resultatet har følgende hovedpunkter, se vedlegget for de komplette endringene. Alle enkeltendringer er merket med over-strykninger/kursiv i vedlegget.

Lønn (årsbeløp i hele stillinger)

- Det gis et generelt tillegg til alle stillinger i kapittel 4 på 3,5 % av den enkeltes grunnlønn med virkning fra 01.05.2008. Tillegget er inkludert i minstelønnssatsene.

- Det gis ytterligere et generelt tillegg på 1 % av den enkeltes grunnlønn til ansatte i kapittel 4 uten fastsatt minstelønn (som ikke omfattes av de fem lønnsgruppene) med virkning fra 01.05.2008.
- Minstelønnssatsene for de fem lønnsgruppene i kapittel 4 er hevet til satsene i tabellen nedenfor med virkning fra 01.05.2008. Satsene inkluderer det generelle tillegget.

L.gr
Minstelønn
0 år
4 år
8 år
10 år
16 år
1
223.700
228.800
243.800
280.000
 
2
263.100
265.100
270.400
306.000
 
3
301.300
304.800
313.000
343.000
 
4
320.300
324.100
327.400
362.000
 
5
340.500
354.700
374.900
402.000
412.000

- Som sentrale lønnstiltak gis ansatte pr 30.04.2008 med 16 års ansiennitet eller mer slike lønnsmessige tillegg:
Lønnsgruppe 1: kr 10.000
Lønnsgruppe 2: kr 7.500
Lønnsgruppe 3: kr 10.000
Lønnsgruppe 4: kr 10.000

Iverksetting av lønnsendringene gjøres i rekkefølge som disse fire ovenstående punktene.

- Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, som prosent av minstelønn i lønnsgruppe 1.

- For 2009 er det avtalt at ansatte i stillinger i kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 % med virkning fra 01.05.2009. Minstelønnssatsene er justert med beløp som framgår av forhandlingsresultatet.

- Fra 2009 er også avtalt en generell minstelønnsgaranti etter 20 års ansiennitet som i praksis slår inn for ansatte i lønnsgruppe 1. For seinere år er det avtalt en regulering i forhold til folketrygdens G-sats.

- Fra 2009 er det lagt inn en merknad til lønnsgruppe 5 som tilgodeser et lønnstillegg til kirkemusikere som har kantorutdanning på 4 år, samt to års fordypningsstudium i kirkemusikk på hovedfag-/diplom-/mastergradnivå. Partene skal gjennomgå nærmere kriteriene for hvilke arbeidstakere dette skal omfatte.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

- Noen justeringer i § 2.3 mest av redaksjonell art.

- § 4.3 om beredskap/vakt er ombygd og oppdatert i sin helhet, men uten materielle endringer. Partene har også utarbeidet tekster beregnet i en veiledning som vil bli innbakt i et rundskriv seinere.

- Lørdags- og søndagstillegget etter § 5, pkt 5.2 er hevet til minst kr 35.

- Kvelds- og nattillegget er endret; pkt 5.4.1 til en tabell med tre steg differensiert etter grunnlønn, i pkt 5.4.2 er satsen økt til minst kr 25.

- Kompensasjon for møtevirksomhet i § 6.3 er økt fra 7 til 10 fridager.

- Justering av ytelser i § 10.

- Antall dager for velferdspermisjon etter § 14 er økt.

Pensjon, kapittel 2
- Det er foretatt noen språklige og redaksjonelle tilpassinger, inkl. i vedtekter for TPO (HTA vedlegg 2).

- Når det gjelder tilpassing av TPO og AFP til ny folketrygd fra 2010, er partene enige om å legge til grunn tilsvarende endringer som i KS-området.

Lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3, 4 og 5
- I kapittel 3, pkt 3.2 og 3.3 er det lagt inn justerte tekster vedr. lokal lønnspolitikk.
Det er laget nye tekster om kompetanse og kompetansevurdering, samt forslag til mulige tiltak om seniorpolitikk.

- Et tillegg i kapittel 4, pkt 4.5 om sammenhengen mellom kompetanse og lønn.

- En ny stillingskode i lønnsgruppe 5:
5247 Rådgiver

- To nye rapporteringsbenevnelser i vedlegg 1:
5155 Kirkevaktmester i lønnsgruppe 1
5188 Kulturkonsulent i lønnsgruppe 3.

- Noen justeringer bla. om virkningsdato i kapittel 5, pkt 5.2.

Trekk til OU-styrets arbeid
Mandatet for OU-styret tas inn som vedlegg til HTA. Trekket i 2008 og 2009 er 0,14 % av grunnlønnsmassen, hvorav arbeidstakers andel kr 160 pr årsverk.

Økonomi
Kostnadene ved de enkelte elementene ved oppgjøret er beregnet slik:

Årslønnsramme 2007-2008, HTA kapittel 4

 
Komponent
%
Overheng til 2007
1,45
Antatt lønnsglidning
0,50
Generelt tillegg
2,42
Minstelønnssatser/sentrale lønnstiltak
1,79
Fellesbestemmelser
0,22
Beregnet årslønnsvekst 2007-2008
6,38
 

Beregnet brukt av årslønnsramme 2008-2009

 
Anslag overheng til 2008
2,2
Generelt tillegg/minstelønn
2,2
Sum 2007-2008, ca
4,4
I tillegg kommer antatt lønnsglidning.

Uravstemming – KAs vedtekter
I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksom-heten § 4 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen: Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemming blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. [..] Ved uravstemming anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag.

Styrets anbefaling
KAs styre har gjort følgende vedtak:
Styret er tilfreds med at partene i KA-området kom fram til et forhand¬lingsresultat med en økonomisk ramme nær det som ble resultatet i kommunalt område. Styret anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet i uravstemmingen.

Stemmerett, prosedyre, frist
Det er de av KAs medlemmer som har avgitt fullmakt for å inngå sentrale tariffavtaler (tidl. A- og B-medlemmer) som kan avgi stemme, jf. Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 1. Stemme avgis elektronisk etter anvisning på KAs nettsted www.ka.no/tariff
Alternativt kan stemmeseddelen på vedleggets siste side fylles ut med medlemmets navn, og krysse av for om det stemmes JA eller NEI og sende stemmeseddelen til KA pr post, eller til fax nr 23 08 14 09.

Siste frist for å avgi stemme er satt til tirsdag 19. august 2008 kl 12.00.

Utbetaling av ny lønn
Det skal ikke utbetales ny lønn før Hovedtariffavtalen er godkjent av partene.
Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemmingen på KAs nettside så snart det foreligger.

Frank Grimstad
adm. dir
 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone