KA-rundskriv 12/02 av 23.mai 2002

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateketer

Publisert: 23/05/2002
De fellesråd som fikk kateket overført fra staten pr 01.03.2001 har tidligere fått brev direkte med informasjon om midler til dekning av utgifter til rekruttering av ny kateket i disse stillingene. Ordningen er nå utvidet til også å gjelde for de fellesrådene som har rekruttert kateket i tidligere statlig stilling som ble overtatt før 01.03.2001.
Bakgrunn
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også de midlene frigjort som bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning, og andre arbeidsgiver-relaterte formål. Det lå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forutsetninger ved overføringen at disse midlene skulle overføres samlet til KA. Omlag halvparten av disse midlene var tidligere benyttet til kompetanseutviklingsformål. Dette er søkt videreført gjennom de retningslinjene som KA og Den norske kirkes kateketforening er enige om, og som det er redegjort for i rundskriv nr 04/02.

Ordning for tilskudd i 2002
Den andre delen av midlene, til såkalte «arbeidsgiver-relaterte» formål benyttes slik i 2002:

1. Ordningen med tilskudd til rekruttering av kateketer gjelder for de arbeidsgivere (fellesråd, eller menighetsråd i kommuner med ett sokn) som har fått overført kateketstilling fra staten, enten ved ledighet i perioden 1998 - 2000, eller ved den samlede overføringen pr 01.03.2001. Ordningen omfatter ikke kateketstillinger som hele tiden har hatt kommune/fellesråd som arbeidsgiver, og som har vært finansiert lokalt, evt. med tilskudd fra bispedømmerådet

2. De arbeidsgivere som vil trenge å rekruttere ved ledighet i de overførte stillingene i 2002, kan få dekket sine utgifter knyttet til rekrutteringen på inntil kr 30.000. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter, og kan være utgifter til
a) annonsering
b) reise for å delta i intervju
c) evt. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak.
Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysingstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.

3. I tillegg vil også ordningen omfatte samme kostnader til rekrutteringer som er skjedd i 2001 i tidligere stats-kateketstillinger, dvs de som ble overført ved ledighet i perioden 1998 - 2000.

4. Ordningen gjelder foreløpig ut år 2002, for stillinger som er blitt ledige innen 31.12.2002. KA vil deretter vurdere ordningen på bakgrunn av de erfaringer som er gjort, bl.a hvor mye den er benyttet, og i forhold til det som blir fastsatt av departementet vedr. disse midlene for neste år.

5. Søknad om utgiftsdekning m/vedlegg sendes fortløpende, og senest innen 1. februar 2003 til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Karl Johans gate 35,
0162 OSLO.

Frank Grimstad
direktør
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone